ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ


สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ
Office of Suryadhep Music Sala

 

 

 ปรัชญา 

ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

 

วิสัยทัศน์ 

ศาลาดนตรีสุริยเทพแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงละครที่ตอบโจทย์ความเพียบพร้อม ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล

 

พันธกิจ 

1. จัดสร้างและส่งเสริมการแสดงทุกแขนง ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

2. เป็นตัวหลักในการถ่ายทอดการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับโลก

3. อนุรักษ์และพัฒนาการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีความก้าวหน้าสู่สากล

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงทางด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ระดับบุคคลทั่วไป ถึง ระดับสากลโลก

2. เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรม การแสดงของนักศึกษาและองค์กรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยรังสิต

4. ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศาลาดนตรีสุริยเทพ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

ติดต่อ 

อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยรังสิต 

โทร. 0-2791-6298, 6299

http://musicsala.rsu.ac.th/th/ 

https://www.facebook.com/RSUMusicSala/

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA