สำนักอธิการบดี : Office of President Office
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักอธิการบดี


สำนักอธิการบดี
Office of President Office

สำนักงานอธิการบดี

1. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานด้านเลขานุการอธิการบดี งานสารบรรณมหาวิทยาลัย งานประชุม/ ประสานงานและติดตามงาน ได้เติบโตตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อยมา ภายใต้การกำกับดูแลงานโดย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี (Office of the President) ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ผู้ริเริ่มโครงการวิทยาลัยรังสิต ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นต้นมา และได้พัฒนาเจริญเติบโตตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและมีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้

พ.ศ.2528 – พ.ศ.2537 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ (รักษาการอธิการบดี)
พ.ศ.2537 นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์ (รักษาการอธิการบดี)
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2544 ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
และมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
พ.ศ.2528 – พ.ศ.2534 นายพินิจ วุฒิพันธุ์
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2538 น.ส.พงษ์ธิดา เกษมสิน (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538 นายสุชาติ ธีราธรรม
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2545 นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548 ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน นายวุฒิพล อินทรเทวี

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนงานและเป้าหมาย

ปรัชญา
“ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพให้แก่มหาวิทยาลัย”

ปณิธาน
“เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนและประสานงานต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์
สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ และเป็นเลิศทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ
สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของอธิการบดี ในภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่มีมาถึงมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนออธิการบดีตามลำดับขั้นตอน รวมถึงเป็นเลขานุการให้แก่สภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ภายนอก และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเอกสารเข้า-ออกทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเอกสารอ้างอิง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เพื่อให้บริการประสานงานและอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อบริการด้านเอกสารและข้อมูลให้แก่ผู้บริหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. มีระบบการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

3. ผู้รับผิดชอบมีความพึงพอใจ

4. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

5. มีอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

3. โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง งานเลขานุการให้แก่อธิการบดี งานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต งานสารบรรณมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งานหลักคือ งานเลขานุการอธิการบดี งานสารบรรณมหาวิทยาลัย งานธุรการสำนักงานฯ และงานประชุม/ประสานงานและติดตาม โดยงานต่างๆ มีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

งานเลขานุการอธิการบดี

1. ดูแลนัดหมายงานต่างๆ ของอธิการบดี
2. พิจารณากลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนออธิการบดี
3. นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่อธิการบดี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสารบรรณกลางมหาวิทยาลัย

1. กำหนดรูปแบบงานเอกสารและหนังสือตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบงาน สารบรรณของมหาวิทยาลัย
2. งานรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. คัดแยกเอกสารต่างๆ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานภายใน/ที่เกี่ยวข้อง และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่ต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการสำนักงาน

1. เป็นหน่วยงานกลางในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร หรือหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

2. เก็บรวบรวมสำเนาเอกสาร เรื่องที่ส่งออกจากมหาวิทยาลัยทุกเรื่องที่ลงทะเบียนส่งออก และเก็บรักษาสำเนาเพื่อการอ้างอิงต่อไป

3. เป็นธุรการกลางในการประสานงานระหว่างสำนักงานอธิการบดีกับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนังสือเวียนแจ้งเรื่องจากสำนักงานอธิการบดีให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบอย่างทั่วถึง

4. ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีจดหมายออกภายนอก ให้เลขหนังสือออกแก่หน่วยงานต่างๆ

5. ควบคุมดูแลการให้บริการงานประชุม

- จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมที่สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบ
- จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การประชุม
- จัดทำเอกสารหลักฐานการชำรุด/เสียหาย ของอุปกรณ์การประชุม

6. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานประชุม/ประสานงานและติดตาม

1. จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม จัดทำรายงาน ของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. แจ้งนโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

3. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้การรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมหรือมาประชุมที่มหาวิทยาลัย

4. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหรือตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลความคืบหน้าต่ออธิการบดี

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

For more information, Website: http://www.rsu.ac.th/otpปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA