ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Cultural Promotion

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 8) โทรศัพท์หมายเลข 1666, 1682, 1686.

วัตถุประสงค์
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ ภาษา ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซาบซึ้ง และภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรรมอันดีงามของไทย

4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. รวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งเสริมการจัดการประชุมสัมมนา และอบรมบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม

การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. งานส่งเสริมและเผยแพร่
มีหน้าที่ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ตามประเพณีสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจ ความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งสร้างพื้นฐาน ทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้แข็งแกร่งและเจริญงอกงาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีงามของชาติ ตลอดจนการจัดและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นระหว่างภาค และระหว่างประเทศ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานส่งเสริมและเผยแพร่ดังนี้

1.1 งานส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม แนะนำ ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

1.2 งานเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางวัฒนธรรมของไทยและชาติต่างๆ โดยใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ศึกษาค้นคว้าและหารูปแบบวิธีการ เนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

2. งานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
เป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง รวมถึงการนำมาปรับปรุงวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทาง วัฒนธรรมคือ ค่านิยม คุณธรรมภูมิปัญญา และด้านอื่นๆ

2.2 ส่งเสริมการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสังคมใน ปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด เอดส์ โสเภณี เป็นต้นปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA