สำนักงานมาตรฐานวิชาการ : Office of Academic Standard
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการ


สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
Office of Academic Standard

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบในการประสานงานการขอเปิดดำเนินการหลักสูตร รับรองมาตรฐานหลักสูตร ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร ระหว่างคณะวิชากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังดำเนินการในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาและปณิธาน
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ยึดถือปรัชญาที่ว่า "คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ" ดังนั้นจึงตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จะดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอย่างยั่งยืน สมกับความตั้งใจของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานระหว่างคณะและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเปิดดำเนินการหลักสูตร การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

2. ประสานงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการครู (ก.ค.)

3. ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยในการขอยกเลิก/แต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอกและกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ

5. ประสานงานการดำเนินการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับมหาวิทยาลัย

6. รวบรวมและจัดพิมพ์บทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. ประสานงานดำเนินการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและยอดเยี่ยม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นและยอดเยี่ยมในระดับคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมในการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
โทร. 02791-5670 โทรสาร 02791-5677

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://www.rsu.ac.th/academicปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA