ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานทะเบียน
สำนักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัต
ฝ่ายบริหาร
___
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อ
สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ
สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ
สำนักงานหอพัก
สถาบันรังสิตวิชชาลัย
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
___
สำนักงานการเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานวางแผน
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานบัญชี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์พัฒนาฟุตบอล

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
___
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสังคม
___
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare

ฝ่ายเทคโนโลยี
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
___
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
สำนักงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
___
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

สำนักงานบุคคล
___
ฝ่ายพัฒนาบุคคล
ฝ่ายบริหารบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป
___
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ

หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
___
สำนักงานตรวจสอบภายใน
อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี
สำนักอธิการบดี
ศูนย์ RSU Cyber University

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
___
สำนักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA