ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานทะเบียน
สำนักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
สถาบันวิจัย
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร และวางแผน
___
สำนักงานการเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานวางแผน
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานบัญชี
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
สำนักงานยานพาหนะ
ฝ่ายบริหารบุคคล
ฝ่ายพัฒนาบุคคล
หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
___
ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร
สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
สำนักงานตรวจสอบภายใน
อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี
สำนักอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สถาบันกีฬา
สำนักงานหอพัก
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายพัฒนาสังคม
___
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare

ฝ่ายเทคโนโลยี
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ RSU Cyber University
สถาบันรังสิตวิชชาลัย

ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
___
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
___
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
สำนักงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
___
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน
___
สำนักงาน Start Up และการลงทุน
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
___
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
___
สถาบันคานธี
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
___
สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
___
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA