ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานทะเบียน
สำนักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัต
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
___
สำนักงานจ่ายเงิน
สำนักงานรับเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานวางแผน
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานบัญชี
ฝ่ายบริหาร
___
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อ
สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานปกครองและวินัย
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์พัฒนาฟุตบอล

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
___
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สถาบันวิจัย
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายพัฒนาสังคม
___
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาสังคม
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์
สำนักพิมพ์

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare
โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยี
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
___
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
สำนักงานหอพัก
สำนักอธิการบดี

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์บริการนานาชาติ
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศ

ฝ่ายการตลาด
___
สำนักงานการตลาด

ฝ่ายบริหารบุคคล
___
สำนักงานบุคคล

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
___
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
___
สำนักงานประชาสัมพันธ์

หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
___
สำนักงานตรวจสอบภายใน


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA