ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  OFFICES & SERVICE UNITS


ฝ่ายวิชาการ
___
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานทะเบียน
สำนักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัต
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
___
สำนักงานจ่ายเงิน
สำนักงานรับเงิน
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานวางแผน
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานบัญชี
ฝ่ายบริหาร
___
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
สำนักงานนิติการ
สำนักงานจัดซื้อ
สำนักงานพัสดุ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
___
สำนักงานปกครองและวินัย
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
สำนักงานหอพัก
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ
ศูนย์พัฒนาฟุตบอล

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
___
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สถาบันวิจัย
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเเละทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายพัฒนาสังคม
___
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาสังคม
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์
สำนักพิมพ์

ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
___
RSU Healthcare
โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing

ฝ่ายเทคโนโลยี
___
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
___
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการต่างประเทศ
___
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์บริการนานาชาติ
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศ

ฝ่ายการตลาด
___
สำนักงานการตลาด

ฝ่ายบริหารบุคคล
___
สำนักงานบุคคล

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
___
สำนักงานรับนักศึกษา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
___
สำนักงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
___
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
สำนักอธิการบดี


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA