ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2554 จำนวน 365 ทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ทุนการศึกษา จำนวน 365 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ทุนการศึกษา จำนวน 365 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 1. ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 100 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 2. ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 200 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 3. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จำนวน 30 ทุน
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 4. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ จำนวน 10 ทุน
  • มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นนักร้อง หรือนักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 5. ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี จำนวน 10 ทุน
  • ต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความเป็นเลิศทางการปฏิบัติเครื่องดนตรี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะในการพิจารณาทุน 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ ทุน 50 เปอร์เซ็นต์
  • ผู้ได้รับทุนต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทุนของวิทยาลัยดนตรีและมหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผู้รับทุนต้องฝึกซ้อมและทำกิจกรรมการแสดงและช่วยเหลืองานวิทยาลัยดนตรีที่ได้รับมอบหมาย
  • ผู้ได้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ระดับที่ดี โดยวิชาดนตรีปฏิบัติและรวมวงทุกวิชา โดยเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเกรด B วิชาพื้นฐานต้องไม่ต่ำกว่าเกรด C และวิชาศึกษาทั่วไปภายนอกวิทยาลัยต้องไม่ได้เกรด F ฯลฯ
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุน "ความสามารถพิเศษด้านดนตรี" นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 10 ชั้น 9B โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3209, 3210 โทรสาร ต่อ 3211
 6. ทุนต้นกล้าไบโอเทค จำนวน 10 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 สายวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) สำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุน "ต้นกล้าไบโอเทค" นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1561, 3661
 7. ทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย-ศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาไทย (ด้านใดด้านหนึ่ง) ดังต่อไปนี้ การพูดต่อที่ประชุมในรูปแบบต่างๆ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือร้อยกรองในรูปแบบต่างๆ การเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองในรูปแบบต่างๆ และการขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านหรือเพลงลูกทุ่ง
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย-ศิลปศาสตร์นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 3-411 อาคารอุไรรัตน์ โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1344 หรือ E-mail lek-peppermill@hotmail.com (รับสมัครถึง 20 เม.ย.54)
 8. ทุนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 ทุน
  8.1 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le francais ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le francais 2010 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75

  8.2 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Road Show ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Road Show กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีผลการเฉลี่ยรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75

  8.3 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป เปิดรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนกการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนกการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส หรือแผนการเรียนอื่นๆ ทั้งที่มีและไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75


  ทั้งนี้ ข้อ 8.1, 8.2 และ 8.3 จะเป็นทุนการศึกษาแบบครึ่งจำนวน (50%) ตลอดหลักสูตร 4 ปี และผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถขอย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะได้

  หลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 5. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ (จดหมายรับรองจากครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส หรือจากผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว) 6. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) โดยเอกสารทุกชุดต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.rsu.ac.th/libarts/new/LibartsWeb/index.asp โดยทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 3-213 (ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์) และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1099 และ 1346

 9. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th


คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA