ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2554 จำนวน 365 ทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ทุนการศึกษา จำนวน 365 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 1. ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 100 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 2. ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 200 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 3. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จำนวน 30 ทุน
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 4. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ จำนวน 10 ทุน
  • มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นนักร้อง หรือนักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5514-5516
    
 5. ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี จำนวน 10 ทุน
  • ต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความเป็นเลิศทางการปฏิบัติเครื่องดนตรี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะในการพิจารณาทุน 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ ทุน 50 เปอร์เซ็นต์
  • ผู้ได้รับทุนต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทุนของวิทยาลัยดนตรีและมหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผู้รับทุนต้องฝึกซ้อมและทำกิจกรรมการแสดงและช่วยเหลืองานวิทยาลัยดนตรีที่ได้รับมอบหมาย
  • ผู้ได้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ระดับที่ดี โดยวิชาดนตรีปฏิบัติและรวมวงทุกวิชา โดยเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเกรด B วิชาพื้นฐานต้องไม่ต่ำกว่าเกรด C และวิชาศึกษาทั่วไปภายนอกวิทยาลัยต้องไม่ได้เกรด F ฯลฯ
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุน "ความสามารถพิเศษด้านดนตรี" นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 10 ชั้น 9B โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3209, 3210 โทรสาร ต่อ 3211
 6. ทุนต้นกล้าไบโอเทค จำนวน 10 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 สายวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) สำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุน "ต้นกล้าไบโอเทค" นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1561, 3661
 7. ทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย-ศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
  • ต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาไทย (ด้านใดด้านหนึ่ง) ดังต่อไปนี้ การพูดต่อที่ประชุมในรูปแบบต่างๆ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือร้อยกรองในรูปแบบต่างๆ การเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองในรูปแบบต่างๆ และการขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านหรือเพลงลูกทุ่ง
  • การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
  • ระยะเวลาให้ทุนจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย-ศิลปศาสตร์นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 3-411 อาคารอุไรรัตน์ โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1344 หรือ E-mail lek-peppermill@hotmail.com (รับสมัครถึง 20 เม.ย.54)
 8. ทุนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 ทุน
  8.1 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le francais ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le francais 2010 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75

  8.2 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Road Show ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Road Show กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีผลการเฉลี่ยรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75

  8.3 ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป เปิดรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนกการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนกการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส หรือแผนการเรียนอื่นๆ ทั้งที่มีและไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75


  ทั้งนี้ ข้อ 8.1, 8.2 และ 8.3 จะเป็นทุนการศึกษาแบบครึ่งจำนวน (50%) ตลอดหลักสูตร 4 ปี และผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถขอย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะได้

  หลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 5. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ (จดหมายรับรองจากครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส หรือจากผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว) 6. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) โดยเอกสารทุกชุดต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.rsu.ac.th/libarts/new/LibartsWeb/index.asp โดยทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 3-213 (ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์) และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1099 และ 1346

 9. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th


คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน