ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เตรียมความพร้อม นศ. ไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิกอาเซียน

เชื่อว่า “วันนี้” เด็กไทยหลายต่อหลายคนยังคงกังวลว่า เมื่อเรียนจบแล้วเก้าอี้งานของตนเองนั้นจะลดลงหรือไม่หลังจากที่มีการเปิดเสรีอาเซียนขึ้น น้องๆ หลายคนเตรียมพร้อมที่จะปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทัดเทียมกับการเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตหรือยัง
ต้อนรับสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน ปี 2558
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)”
เตรียมความพร้อม นศ. ไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิกอาเซียน

            เชื่อว่า “วันนี้” เด็กไทยหลายต่อหลายคนยังคงกังวลว่า เมื่อเรียนจบแล้วเก้าอี้งานของตนเองนั้นจะลดลงหรือไม่หลังจากที่มีการเปิดเสรีอาเซียนขึ้น น้องๆ หลายคนเตรียมพร้อมที่จะปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทัดเทียมกับการเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตหรือยัง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ปี 2558 จะต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่และประกอบอาชีพที่ต้องการได้
            ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ “อาเซียน” กันก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไร มีที่มาที่ไปและจะดำเนินไปในทิศทางใด รวมถึงมาฟังคำแนะนำดีๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ไปพร้อมๆ กัน

มารู้จัก “อาเซียน” กันเถอะ
            อาเซียน มีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1) บรูไนดารุสซาลาม 2) ราชอาณาจักรกัมพูชา 3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5) มาเลเซีย 6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน-มาร์ 7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9) ราชอาณาจักรไทย และ 10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     โดยการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถทำงานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนของเรามีความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาเซียนของเรา ปัจจุบันนี้ อาเซียนมีประชากรจำนวน 500 กว่าล้านคนด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งผู้คนจำนวนมากมายเหล่านี้ เมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่ ย่อมทำให้อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบที่มีมูลค่ามหาศาล เป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆ ตรงนี้จะทำให้อาเซียนมีความได้เปรียบ และสามารถค้าขายสินค้าแข่งกับประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาได้
            ประชาคมอาเซียนถูกพูดถึงมากว่า 40 ปีแล้ว โดยเกิดขึ้นจากความพยายามของ 5 ประเทศ ได้แก่ 1) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2) มาเลเซีย 3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 5) ราชอาณาจักรไทย ที่ต้องการให้อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพ มีความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ การเกษตรและอุตสาหกรรม โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
                ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกได้ขยายความร่วมมือกันอย่างแข็งขันในทุกด้าน มีการเร่งรัดกระบวนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จในปี 2558 และกำลังร่างกฎบัตรอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางของอาเซียน ในการรับมือกับสิ่งท้าทายและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเทศไทย กับอาเซียน
                นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มีเป้าหมายเพื่อรวมทั้ง 10 ประเทศ เข้าด้วยกัน และเพื่อสร้างโอกาสด้านการติดต่อค้าขาย การดำเนินกิจการกับประเทศต่างๆ รวมถึงการขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพ
            “ด้านการศึกษา นอกจากจะเป็นรากฐานในการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ มีคุณภาพแล้วยังเป็นฐานในการสร้างโอกาสและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย เช่น บุคลากรด้านการแพทย์นั้น จะต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านในการรักษาผู้ป่วย หรือแม้แต่นำไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการรักษาสุขภาพประเทศหนึ่ง และมีชาวต่างชาติมากมายที่เข้ามารับการรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับฟัน หรือแม้แต่การทำศัลยกรรมความสวยความงาม ซึ่งชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษานั้น หากมองในแง่เศรษฐกิจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างเศรษฐกิจ ดังนั้น วงการแพทย์ไทยจึงต้องคิดค้นด้านการรักษาต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ และในด้านการให้บริการก็จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเช่นกัน  เนื่องจากวิชาชีพนั้นมีหลากหลายวิชาชีพ การฝึกฝนจึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งและการวางนโยบายในการผลิตบุคลากรนั้นประเทศไทยจะวางแผนอย่างไร หรือแต่ละประเทศมีนโยบายอย่างไร ซึ่งนับว่าสำคัญมาก เช่น อินโดนีเซีย วางตัวเป็นผู้ส่งออกไปยังตะวันออกกลาง สิงคโปร์และมาเลเซียก็วางตัวเป็นผู้ผลิตบุคลากรส่งออกทางด้านการแพทย์ เป็นต้น ฉะนั้นการศึกษาไทยต้องมองนโยบายที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในประเทศก่อนว่าเราควรต้องทำอย่างไร ยังอ่อนอะไร ซึ่งหากเรามีการส่งออกบุคลากรในระดับวิชาชีพขั้นสูงมากขึ้น ประเทศของเราก็จะเป็นการยอมรับที่ดีกว่าการส่งแรงงานออกไป”
            ด้าน ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ภายในปี 2558 ของประชาคมอาเซียนนั้น ถือเป็นพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวข้ามสหภาพทางภาษีศุลกากร (Custom Union) มาเป็นตลาดร่วม (Common Market) ซึ่งถือว่า มีลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ลัดขั้นตอนของการพัฒนาสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
            “ระบบเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางมายังเอเชียมากขึ้นตามลำดับ ขณะที่ประเทศต่างๆ จะเดินหน้าเปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ ภาวะไร้พรมแดนจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 21 จะเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิเอเชียตะวันออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรป  ขณะที่มนุษยชาติต้องเผชิญปัญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เป็นปัญหาร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนั้น ในแง่ของการศึกษา นักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้นทางวิชาการและวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมากขึ้นกว่าเดิมหากไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและโอกาสการทำงานที่เพิ่มขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาสากลโดยเฉพาะอังกฤษเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะประกันความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคตหรืออาจจะหมายถึงโอกาสในการมีงานทำหรือไม่มีงานทำได้ หากเราไม่เก่งจริง ไม่มีคุณภาพจริง จบการศึกษาไปนายจ้างอาจไม่จ้างเรา นายจ้างมีทางเลือกมากขึ้นในการจ้างแรงงานในอาเซียนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น หากเรามีคุณภาพจริง เราสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ โอกาสของเราก็มากกว่าเดิม เพราะเราสามารถเดินทางไปทำงานทั่วทั้งอาเซียนโดยไม่มีข้อกีดกั้นสำหรับผู้จบ 7 สาขาวิชาชีพที่มีการเปิดเสรีก่อน  นักศึกษาก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด สนุกกับสิ่งที่เราทำ มีเป้าหมายให้ชัดเจน จริงจังแต่อย่าเครียด เรียนรู้ให้มากที่สุด ผิดผลาดล้มเหลวถือเป็นบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ พยายามคิดในทางบวก”

มหาวิทยาลัยรังสิต กับอาเซียน
            นายจรูญ เชดเลอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอาเซียนมาหลายปีแล้ว จากวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เน้นย้ำเสมอว่า มหาวิทยาลัยของเราไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราต้องให้ความสนใจประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เท่าๆ กับที่ให้ความสนใจประเทศในแถบยุโรป อเมริกา หรือประเทศอื่นๆ เช่นกัน
            “มหาวิทยาลัยมีโครงการมากมายสำหรับเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) ใน 18 สาขาวิชา การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกมากมาย เช่น โครงการ Passage to ASEAN (P2A) เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ตัน ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยดอย ตัน ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัทเมียนม่า คอมพิวเตอร์ จำกัด ประเทศพม่า โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนประเทศนั้นๆ หาประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง เป็นระยะเวลา 20 วัน ซึ่งนักศึกษาชุดแรกจำนวน 10 คน จะเริ่มเดินทางด้วยการขึ้นรถบัส รถไฟ ลงเรือ และเครื่องบิน เริ่มจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า เป็นต้น นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการเปิดรับอาจารย์และบุคลากรจากประเทศอาเซียน และพัฒนาทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตให้พร้อมต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนต่อไป”

ขอบคุณที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


          


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA