ม.รังสิต ต่อยอดขุมพลังแห่งปัญญา เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ 10 หลักสูตร
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต ต่อยอดขุมพลังแห่งปัญญา เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ 10 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยรังสิต สานต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ต่อยอดขุมพลังแห่งปัญญา เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยรังสิต สานต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ต่อยอดขุมพลังแห่งปัญญา เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ครอบคลุมเกือบทุกสาขาอาชีพ และเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางวิชาการกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 10 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

“ระดับปริญญาตรี เปิดหลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences) เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนายาใหม่ การออกแบบและการผลิตยา เครื่องสำอางและสมุนไพร การประกันคุณภาพยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและชุมชน โดยสภาเภสัชกรรมได้พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี 2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต B.TM. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพ ในการบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทย โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีความสามารถในการปรับประยุกต์องค์ความรู้สากล และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก่สังคม ชุมชน และในระดับสากลได้เป็นอย่างดี 3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) B.Acc. (International Program) อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร 4.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา B.Com.Arts (Sports Communication) อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชน และนันทนาการ โดยเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ  ซึ่งบันฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการกีฬา การพลศึกษา และนันทนาการได้ 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย B.A. (Asian Business Leadership) อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจเอเชีย เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านแรงงานตลาด ซึ่งเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ทางแถบเอเชียมากขึ้น  และ 6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี+โท 5 ปี) ภาษาอังกฤษ B.Eng (RSU) l M.Eng (AIT) โดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
 
ระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชศาสตร์  M. Pharm. (Pharmacy) เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนายาภายในประเทศสามารถดำเนินไปได้ โดยลดการพึ่งพานักวิชาการภายนอกประเทศ 2.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ M.Econ. (Applied Economics) ที่เน้นผลิตนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย วางแผนในการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อสะท้อนถึงโอกาส แรงกดดัน จุดแข็ง จุดด้อยที่กระทบต่อองค์กรและประเทศ  และ 3.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  LL.M. การพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นใหม่เป็นการขยายโอกาสและต่อยอดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ที่สอนด้วยภาษาไทยมาแล้วหลายรุ่น โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาให้มุ่งเน้นกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ใช้ภาษาจีนและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการศึกษากฎหมายและการวิจัยทางนิติศาสตร์ในระบบพหุภาษา (Multi-lingual Legal Studies and Research) ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดหลักสูตร)
ระดับปริญญาเอก เปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       เภสัชศาสตร์ Ph.D. (Pharmacy) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการขั้นสูง มีศักยภาพอย่างสูงทางด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เป็นนักพัฒนาและนักจัดการองค์ความรู้ในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา” นายกิตติศักดิ์ กล่าวเสริม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 82 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร รวม 126 หลักสูตร ทั้งนี้ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในระดับปริญญาตรี และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ในระดับปริญญาโท-เอก  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา โทร.0-2791-5500-5510


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA