ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ในแนวคิด “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ”

          วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในแนวคิด “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ” เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ในวันที่17 ตุลาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครและส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

          ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3225, 3229 หรือทาง http://www.rsu.ac.th/engineer/en/eng25/index.html E-mail : eng25@rsu.ac.th