ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ RSU Sky Cyber Lounge ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยภายในงานนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังเป็นการพบปะเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จทางสายงานด้านนี้และผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ RSU Sky Cyber Lounge ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
 
กำหนดการ
โครงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555
RSU Sky Cyber Lounge ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยรังสิต

12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียน
13.00 -  13.30 น.            แนะนำวีดีทัศน์กิจกรรมด้านเศรษฐศาสตร์
13.30 – 14.00 น.            รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
                                    แนะนำโครงการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
14.00 – 14.15 น.            Coffee Break
14.15 – 15.00 น.            จัดกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
15.00 – 15.30 น.            สนทนา : วิสัยทัศน์ แนวทาง และโอกาสทางการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
                                    มหาวิทยาลัยรังสิต
15.30 – 16.00 น.            ซักถาม และการอภิปราย
16.00 – 17.00 น.            ศิษย์เก่าสังสรรค์ และปิดงาน
 
 
 
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA