ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก เทอม 2/52

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552
ระดับปริญญาตรี
โดยมีคณะ/ วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ในขณะที่ หลักสูตรนานาชาติรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2552  หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/admission/detail52021.htm

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครและติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2791-5500 e-mail : info@rsu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปริญญาโทและปริญญาเอก (ระบบไตรภาค) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2552
ปริญญาโท
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน : M.S.(CRAC)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : M.A.(DIS)
ปริญญาเอก
- หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : Ph.D.(Communication)

ปริญญาโทและปริญญาเอก (ระบบทวิภาค) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2552
ปริญญาโท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผู้บริหาร : Executive MBA.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : M.B.A.
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : M.M.(Entrepreneurship)
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) : M.M.(Innovation and Entrepreneurship)
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : M.Acc
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.A.
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : M.P.A.(CJA)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง : M.A.(LSBP)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก : M.A.(CWES)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : M.A.(English for Professions)
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ : M.Arch.(CAD)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน : M.S.(CRAC)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : M.Eng(CE)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : M.Eng(Electrical and Computer Engineering)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.IT.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : M.S.GIT.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : M.S.CS.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : M.Sc.(Biomedical Sciences)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : M.Sc.(Biotechnology)
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ : M.N.S.(Adult Nursing)
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล : M.N.S.(Nursing Management)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : M.Ed.(Bilingual Education)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : M.Ed.(Curriculum and Instruction)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.(Educational Administration)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.

ปริญญาโทหลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM.
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง : M.A.(LSBP)
ปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Ph.D.(Information Technology)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : D.Eng(Civil Engineering)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Ed.D.

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่
- บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
- ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0-2617-5854-8 วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
- ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร โทร 0-2636-8383 กด 0 ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.rsu.ac.th/gradadmission/