ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ “สื่อสารการกีฬา” ตอบโจทย์ความต้องการด้านสายงานกีฬา

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2555
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการกีฬา เรียนรู้ เรียนลึก ด้านกีฬา การสื่อสาร ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรกีฬา ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในสายงานและธุรกิจสื่อสารการกีฬา
     อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องกีฬาและสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้น สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีการนำเรื่องกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ ขณะเดียวกันผู้ที่ทำหน้าที่ด้านนี้ยังมีความรู้ความเข้าใจด้านกีฬาเฉพาะแค่ทางปฏิบัติ หรือมีความรู้ทางด้านกีฬาแต่ยังขาดทักษะด้านการสื่อสาร ผู้ทำหน้าที่ทางด้านนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ดีก่อนถึงจะสื่อสารออกไปให้คนอื่นเกิดความเข้าใจ และม.รังสิต เองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของบุคลากรด้านนี้ จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการสื่อสารกีฬาขึ้น เพื่อมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารกีฬา รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการกีฬา การสื่อสารมวลชน และนันทนาการ เรียกว่าเป็นการนำเอาศาสตร์วิชาการต่างๆ มาบูรณาการไว้ด้วยกัน เพื่อผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านสื่อสารกีฬา อาทิ นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าวสายกีฬา หรือผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์กีฬา เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) สโมสรกีฬาต่างๆ หรือผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา เช่น ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมพิธีเปิด-ปิดการแช่งขันกีฬา นักบริหารการตลาดด้านการกีฬา เป็นต้น
     “ภาพรวมของหลักสูตรฯ ตอบสนอง 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านแรก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นนักสื่อสารทางด้านการกีฬา เรียนรู้ทั้งด้านงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ งานเขียนเชิงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งงานด้านการผลิตสื่อต่างๆ ด้านที่สอง มีความรู้ด้านการเป็นนักบริหารจัดการองค์กรกีฬา หรือเป็นนักสื่อสารให้กับองค์กรกีฬา ซึ่งปัจจุบันสังเกตได้ว่าองค์กรกีฬามีการเติบโตค่อนข้างเยอะ เช่น สโมสรทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ซึ่งกีฬาเหล่านี้ได้เข้าสู่ความเป็นอาชีพมากขึ้น และยังออกมาในรูปแบบอื่นๆ เช่น  องค์กรภาครัฐและเอกชนได้นำกีฬามาใช้เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์หรือใช้กีฬาเข้ามาสื่อสารกับประชาชน และการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมไปถึงการจัดอีเวนต์ในพิธีเปิด-ปิดกีฬา ส่วนในด้านที่สาม เรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจกีฬา เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา และการจัดการรูปแบบทางการตลาด ฉะนั้น หากเรามีความรู้ทางด้านการสื่อสารกีฬาที่รอบด้านก็จะสามารถตอบโจทย์สายงานด้านนี้ได้ดี” หัวหน้าหลักสูตรฯ กล่าวเสริม
     อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ ผู้ร่างหลักสูตรสื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร เป็นลักษณะสหวิทยาคือ การรวมศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการไว้ด้วยกัน ทั้งนิเทศศาสตร์ พลศึกษา การบริหารจัดการองค์กร หลักการตลาด ซึ่งในส่วนของการสื่อสารจะเรียนรู้ทั้งเรื่องของเขียนข่าว การวินิจฉัยประเด็นข่าว การลำดับความคิด การถ่ายภาพ การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส่วนเนื้อหาทางด้านการกีฬา เป็นเรื่องของพลศึกษา ทั้งกฎกติกา ประวัติความเป็นมาของกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ประกอบในการเขียนข่าว วิเคราะห์ วิจารณ์ข่าว ส่วนด้านการบริหารจัดการคือ เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนรูปแบบการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจกิจกีฬาหรือองค์กรกีฬา ทั้งในส่วนของสโมสร ระดับประเทศ หรือนานาชาติ เป็นต้น
     “นอกจากนี้ จะเห็นว่าความโดดเด่นของหลักสูตรฯ ที่เปิดขึ้นนอกจากจะเป็นเรื่องของความพร้อมที่เรามีบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เพราะ ม.รังสิต เปิดคณะนิเทศศาสตร์มานานกว่า 20 ปี ศักยภาพด้านงานวิชาการและด้านสื่อสารมวลชนเราจึงพร้อมในระดับที่ถือว่าดีมาก และเมื่อบวกกับความพร้อมด้านกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเรามีศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยเอง เรายังมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้ายและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน จะเรียกว่าเรามีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร สำหรับรายวิชาชีพเฉพาะด้าน ที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ครอบคลุมในแวดวงวิชาชีพ และยังรวมไปถึงเรื่องกระบวนการผลิตสื่อ การบริหารจัดการด้านการกีฬาอีกด้วย” อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ กล่าว
     ทั้งนี้ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2555 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา (ชั้น 3) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ www.rsu.ac.th สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โทร.08-1626-3500 หรือ 0-2791-5500-10


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA