ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แบบยื่น GPA) หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2557
รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557

 

สาขาวิชาที่ไม่เปิดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาชาวิชานักบินพาณิชย์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาออกแบบภายใน
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
 • สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
 • วิทยาลัยดนตรี

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

คณะ/วิทยาลัยที่รับสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย


คณะพยาบาลศาสตร์ : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 35%
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยระบุ รหัสสมัคร ดังนี้57303

รหัส 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ : รับสอบสัมภาษณ์  ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1443,1489
 
คณะกายภาพบำบัด : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 30% หรือมีคะแนน PAT2 25%56013

รอบสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่คณะกายภาพบำบัด ตึก 4 ชั้น 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1453
 
สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้ 56013
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์
  • สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
 • International College
  • Philosophy, Politics and Economics Program
  • Information and Communication Technology Program
  • Communications Arts Program
  • International Relations and Development Program
  • Asian Business Management Program
  • International Marketing and Onlone Business Program
  • International Hospitality Management Program

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อ ผู้ดูแล 02-7915502

สำนักงานรับนักศึกษา
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 91 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 35 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 136 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA