ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา S/2558 ทุกสาขาวิชา (แบบยื่น GPA.ผ่าน)

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (แบบยื่น GPA.ผ่าน) ปีการศึกษา S/2558 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2558

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)
ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2558
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2558

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

 

 

 ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1- 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)

 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่รับ แบบสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 35% ขึ้นไป

แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN 

จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร

0304 พยาบาลศาสตร์ (Russian Language)

0305 พยาบาลศาสตร์ (Arabic Language)

0306 พยาบาลศาสตร์ (Japanese Language)

0307 พยาบาลศาสตร์ (English Language)

0308 พยาบาลศาสตร์ (Burmese Language)

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา ที่ เปิดรับสมัคร 

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3  57303

วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20-21 เม.ย. 58 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เวลา 08.30 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เม.ย.58 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ

กำหนดลงทะเบียนเรียน วันที่ 22 เม.ย.- 1 พ.ค.58  2558 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 1-101

 

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ วันละ 120 คน เท่านั้น

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1442,1489

 

 .............................................................................................................................................................................

 

 คณะเทคนิคการแพทย์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.มีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

คณะเทคนิคการแพทย์  - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2   57303

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 21 พ.ค. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : 1.คณะเทคนิคการแพทย์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น

2.วันที่อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้ติดตามทาง Website คณะเทคนิคการแพทย์

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น.

4.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ  PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วยจากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

5.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451

 

 .............................................................................................................................................................................

 

คณะกายภาพบำบัด : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกายภาพบำบัด - สาขาวิชากายภาพบำบัด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3  56013

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 ที่คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์ ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 -16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

 .............................................................................................................................................................................

 

สถาบันการบิน: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

กำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 56013

วันสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 28 เม.ย. 58 ที่สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M เวลา 09.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 29 เม.ย. 58 ที่สถาบันการบิน ฯลฯ

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

.............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

- สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยฯ และสายศิลป์ฯ หรือเทียบเท่า 

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

 

กำหนดสอบคัดเลือกเพื่อวัดระดับความรู้ ภาคการศึกษา S/2558 56013

จัดสอบคัดเลือกข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ*  วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

กำหนดวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่สอบผ่าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

*วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ เวลา 2 ชม.สอบเวลา 09.00 - 11.00 น.

 

หมายเหตุ : ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน อยู่ที่ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น... 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 3352

 .............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยดนตรี : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

กำหนดการสอบ รอบที่ 4 56013

รับสมัคร ตั้งแต่ 12 มี.ค. - 13 พ.ค. 58 

กำหนดวันทดสอบทฤษฎีดนตรี/โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี วันที่ 17 พ.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 พ.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 21 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1709,1712

 

 .............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก :

หลักสูตรที่ 1 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

หลักสูตรที่ 2 การแพทย์แผนตะวันออก (วท.บ)

หลักสูตรที่ 3 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ) (ได้รับการรับรองสถาบันจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน)

 56013

- สำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสาย วิทย์-คณิต และสายศิลป์

- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร.02-997-2200 ต่อ 5169

  .............................................................................................................................................................................

 

สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย  มีดังนี้

56013

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
 • คณะศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะดิจิทัลอาร์ต ผู้สมัครเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

   ทางคณะจะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ถ้าผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่คณะดิจิทัลอาร์ต โทร.02-997-2200 ต่อ 5205
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

สำหรับผู้สมัครเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบินต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และต้องมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมวดคณิตศาสตร์ และหมวดภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 • International College
  • Philosophy, Politics and Economics Program
  • Information and Communication Technology Program
  • Communications Arts Program
  • International Relations and Development Program
  • Asian Business Management Program
  • International Marketing and Onlone Business Program
  • International Hospitality Management Program

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ติดต่อ ผู้ดูแล 02-7915502

สำนักงานรับนักศึกษา
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA