ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา S/2559 (แบบยื่น GPA.ผ่าน) เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.59

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (แบบยื่น GPA.ผ่าน) ปีการศึกษา S/2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 31 พฤษภาคม 2559

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)
ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2559
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

 

 

 ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1- 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)

 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

  .............................................................................................................................................................................

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเรียน ในภาคการเรียน S ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

 

 • คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 56013
  • พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย (โดยเลือกภาษาเสริมดังนี้)
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษารัสเซีย (Russian Language) รหัสสาขา 0304
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอราบิค (Arabic Language) รหัสสาขา 0305
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language) รหัสสาขา 0306
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language) รหัสสาขา 0307
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language) รหัสสาขา 0308
  • พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สองภาษา (ฺBilingual) รหัสสาขา 0302

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.หรือมีคะแนน GAT  50% หรือมีคะแนน PAT2  35% ขึ้นไป

 

 กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์/ วันประกาศผลสอบ/ วันลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสาตร์บัณฑิต (2 ภาษา)

ประจำปีการศึกษา 2559

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ วันลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(2 ภาษา)

เวลาทำแบบทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 14 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 มกราคม 2559 18-29 ม.ค.59
2 12 กุมภาพันธ์ 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กุมภาพันธ์ 2559 16-29 ก.พ.59
3 10 มีนาคม 2559 10 มีนาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 11 มีนาคม 2559 14-25 มี.ค.59
4 7 เมษายน 2559 7 เมษายน 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 8 เมษายน 2559 11-27 เม.ย.59
5 2 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 3 พฤษภาคม 2559 4-18 พ.ค.59
6 _ 16 มิถุนายน 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 17 มิถุนายน 2559 20-30 มิ.ย.59
7 _ 14 กรกฎาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กรกฎาคม 2559 18-29 ก.ค.59

 

หมายเหตุ: 1. เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันทดสอบและสัมภาษณ์  รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น

1.1 ผลคะแนนการสอบ GATรวม และ PAT2

1.2 ใบแสดงผลการศึกษาของสถาบันเดิม (กรณีที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่อื่นมาก่อน

1.3 แฟ้มสะสมผลงาน

2. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์, แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

3. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1442,1489

 

_____________________________________________________________________________

 • คณะเทคนิคการแพทย์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 56013
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัสสาขา 0801

คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น

 

รอบที่ 1  วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. 2559 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

 

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

 

รอบที่ 3  วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451

 

____________________________________________________________________________

 

 • คณะกายภาพบำบัด กำหนดสอบสัมภาษณ์  เริ่มรับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไป
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด รหัสสาขา 0701

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาเข้ารับการทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 27 กุมภาพันธ์ 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
2 26 มีนาคม 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
3 22 เมษายน 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 19 พฤษภาคม 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับ Mental Ability และบุคคิกภาพด้านใน

- เวลา 13.00 -16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์ ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

______________________________________________________________________________

 • คณะทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ รหัสสาขา 2502

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก รหัสสาขา 1901
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รหัสสาขา 1902
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รหัสสาขา 1903
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้สมัครเรียนต้องจบสายวิทยาศาสตร์ และมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รหัสสาขา 1301
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รหัสสาขา 1302
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ รหัสสาขา 1303
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่กำหนด GPA. 56013
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสสาขา 0903
 • คณะนวัตกรรมเกษตร ไม่กำหนด GPA. 56013
  • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร รหัสสาขา 3601
 • คณะเทคโนโลยีอาหาร ไม่กำหนด GPA. 56013
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รับผู้จบสายวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร รับผู้จบสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ และสายศิลปะศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 56013
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน* (ผู้สมัครเรียนต้องต้องจบสายวิทยาศาสตร์ และมีGPA. ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป)
  • สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน* (ผู้สมัครเรียนต้องต้องจบสายวิทยาศาสตร์  และมีGPA. ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป)

*กำหนดการทดสอบความรู้ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน

 หมายเหตุ สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาฯ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5/2 ชั้น 1 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 2 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 3221,3229

____________________________________________________________________________

 

 • คณะศิลปะและการออกแบบ* (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

*กรณีที่ผู้สมัครมี GPA ต่ำกว่า 2.00 ให้ผู้สมัครเรียนมาติดต่อที่ คณะศิลปะและการออกแบบ อาคารคุณหญิงพัฒนา ตึก 8 ชั้น 5 ห้อง 505 และผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเองโดยนำผลงานมาประกอบกับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาเข้าสาขาวิชาฯ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปะและการออกแบบ อาคารคุณหญิงพัฒนา ตึก 8 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 3631,3634,3639

 

 • คณะดิจิทัลอาร์ต (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะบัญชี (รับผู้จบ ปวส.ด้วย) (ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) 56013
  • สาขาวิชาบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ (รับผู้จบ ปวส.ด้วย) ไม่กำหนด GPA. 56013
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ *(ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ*(ผู้สมัครเรียนต้องมีGPA. ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป)
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  (ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
  • สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • คณะนิติศาสตร์  (ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ 56013
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน* 
  • สาขาวิชาสิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

*สำหรับผู้สมัครเรียน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และต้องมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมวดคณิตศาสตร์ และหมวดภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
 • คณะรัฐศาสตร์ (ไม่กำหนด GPA.) 56013
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สถาบันการบิน  กำหนดสอบสัมภาษณ์ 56013
  • สาขาวิชานักบินพาณิชย์
รอบที่ วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ
1 26 มกราคม 2559 09.00 - 16.00 น. 27 มกราคม 2559
2 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.00 - 16.00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2559
3 29 มีนาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 30 มีนาคม 2559
4 26 เมษายน 2559 09.00 - 16.00 น. 27 เมษายน 2559
5 31 พฤษภาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 1 มิถุนายน 2559

 หมายเหตุ สถานที่สอบสัมภาษณ์ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104-7

 _____________________________________________________________________________

 

 • วิทยาลัยดนตรี กำหนดสอบสัมภาษณ์ 56013
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์*

*ทดสอบวิชาเฉพาะทาง (ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี)

 

รอบที่ ระยะเวลาในการสมัคร วันทดสอบวิชาเฉพาะทาง เวลาทดสอบวิชาเฉพาะทาง วันประกาศผลสอบ ลงทะเบียนเรียน
1 1 ก.ย. - 16 ต.ค.58 18 ตุลาคม 2558 08.30 - 16.30 น. 27 มกราคม 2559 26 ต.ค. - 6พ.ย.58
2 2 พ.ย. 58 - 20 ม.ค.59 24 มกราคม 2559 08.30 - 16.30 น. 24 กุมภาพันธ์ 2559 1 ก.พ. - 12 ก.พ.59
3 25 ม.ค. - 16 มี.ค.59 20 มีนาคม 2559 08.30 - 16.30 น. 30 มีนาคม 2559 28 มี.ค. - 8 เม.ย.59
4 21 มี.ค. - 18 พ.ค.59 22 พฤษภาคม 2559 08.30 - 16.30 น. 27 เมษายน 2559 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.59
5 23 พ.ค. - 13 ก.ค. 59 17 กรกฎาคม 2559 08.30 - 16.30 น. 1 มิถุนายน 2559 25 ก.ค. - 5 ส.ค.59

หมายเหตุ  - สถานที่สอบปฎิบัติดนตรีและสอบสัมภาษณ์ ที่ อาคารศาลาดนตรี  ตึก 17 ชั้น 2

- ชำระค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะทาง (ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี) 1,200 บาท ในวันที่มาสมัครเรียน

!!ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี!!

          วิทยาลัยดนตรี มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาใหม่ใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถด้านดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่นโดยไม่มีข้อผูกมัดในการชำระคืนแต่อย่างใด ทุนนี้เป็นทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี!!

         ผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกใบสมัครสำหรับสอบพิจารณาทุนการศึกษาที่สำนักงานวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร ศาลาดนตรี ในวันยื่นใบสมัคร และต้องสมัครเพื่อทำการทดสอบในวันสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 เท่านั้น* วิทยาลัยดนตรี แนะนำ ให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสมัครสอบในการสอบคัดเลือกรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนการศึกษาครบทั้ง 10 ทุนแก่นักศึกษาใน รอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนการศึกษาเหลือสำหรับผู้สมัครสอบรอบที่สอง!

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารศาลาดนตรี ตึก 17 ชั้น 2 โทร : 081-559-3075(คุณเดือน)

 

  ______________________________________________________________________________


 • International College 56013
  • International  Business 
  • Information and Communication Technology
  • Communications Arts
  • International Political Economy and Development 
  • International Hospitality and Tourism
  • Accountancy
 • International Chinese College 56013
  • Finance and Invesment
  • International  Business Management
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ

คุ
ณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่น ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ติดต่อ ผู้ดูแล 02-7915502

สำนักงานรับนักศึกษา
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA