ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2559 (แบบยื่น GPA.) เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.59 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (แบบยื่น GPA.) ภาคการศึกษา S/2559 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

       การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี

แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2559

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
   

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก1 ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  

โทร.02-791-5500

 

 

 

ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559

  เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา    

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)

5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !  56013  

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน มีดังต่อไปนี้  

 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป

และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สองภาษา ต้องมีภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2  ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป


                            แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN    จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร  56013

0304 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษารัสเซีย (Russian Language) 

0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอราบิค (Arabic Language) 

0306 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language)

0307 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language) 

0308 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language) 

  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา 56013

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน


 
รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ วันลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) เวลาทำแบบทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 14 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 มกราคม 2559 18-29 ม.ค.59
2 12 กุมภาพันธ์ 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กุมภาพันธ์ 2559 16-29 ก.พ.59
3 10 มีนาคม 2559 10 มีนาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 11 มีนาคม 2559 14-25 มี.ค.59
4 7 เมษายน 2559 7 เมษายน 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 8 เมษายน 2559 11-27 เม.ย.59
5 2 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 3 พฤษภาคม 2559 4-18 พ.ค.59
6 31 พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 17 มิถุนายน 2559 20-30 มิ.ย.59
7 _ 14 กรกฎาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กรกฎาคม 2559 18-29 ก.ค.59
  หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น
1. เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันทดสอบและสัมภาษณ์

1.1 ผลคะแนนการสอบ GAT รวม และ PAT2

1.2 .ใบแสดงผลการศึกษาของสถาบันเดิม (กรณีที่ศึกษาหลักสูตรปริญาญาตรีที่อื่นมาก่อน)

1.3 แฟ้มสะสมผลงาน

2. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

3. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1442,1489  

 

5. คณะเทคนิคการแพทย์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 56013

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.มีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

คณะเทคนิคการแพทย์  -  0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
รอบที่  วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ
1 26 มีนาคม 2559 08.00 - 12.00 น. 28 มีนาคม 2559

2

*รอบพิเศษ

19 พฤษภาคม 2559

4 มิถุนายน 2559

08.00 - 12.00 น.

08.00 - 12.00 น.*

21 พฤษภาคม 2559

 

3 4 กรกฎาคม 2559 08.00 - 12.00 น. 6 กรกฎาคม 2559
  หมายเหตุ : คณะเทคนิคการแพทย์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น

1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. (โปรดตรวจสอบ www.rsu.ac.th/medtech)

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ  PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วยจากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451  

 

6. คณะกายภาพบำบัด : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  (เปิดรับสมัครเรียน ตั้งแต่ 10 ก.พ.59 เป็นต้นไป) 56013

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

  คณะกายภาพบำบัด - 0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด
รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาเข้ารับการทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 27 กุมภาพันธ์ 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
2 26 มีนาคม 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
3 30 เมษายน 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 21 พฤษภาคม 2559 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ 

- เวลา 13.00 -16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453   

 

7. คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 2502 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

8. คณะวิทยาศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1302 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

         - 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

- 1304 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

9. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)56013

สำหรับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.00 (รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

- 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

- 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

 

10. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

"รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1154 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ - 1155 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน (ต้องสอบสัมภาษณ์) ดังนี้

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วิชาที่สอบ เวลาสอบข้อเขียน เวลาสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ ลงทะเบียนเรียน
(เป็นภาษาอังกฤษ)
1 25 พฤษภาคม 2559 คณิตศาสตร์,ฟิสกส์ 09.00 - 11.00 น. 13.30 - 16.00 น. 16.30 น. ภายใน วันที่ 31 พ.ค. 2559
2 22 มิถุนายน 2559 และภาษาอังกฤษ 09.00 - 11.00 น. 13.30 - 16.00 น. 16.30 น. ภายใน วันที่ 30 มิ.ย. 2559
 

หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 1 ตึก 5/2

 

11. สถาบันการบิน: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา56013

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 2601 สถาบันการบิน
รอบที่ วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ
1 26 มกราคม 2559 09.00 - 16.00 น. 27 มกราคม 2559
2 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.00 - 16.00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2559
3 29 มีนาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 30 มีนาคม 2559
4 26 เมษายน 2559 09.00 - 16.00 น. 27 เมษายน 2559
5 31 พฤษภาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 1 มิถุนายน 2559
 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

  12. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

- 1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


13. คณะเทคโนโลยีอาหาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
56013

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร


14.คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
56013

- 0903 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


15.คณะนวัตกรรมเกษตร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


16. คณะศิลปะและการออกแบบ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

17. คณะดิจทัลอาร์ต รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

18.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป56013

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

19. คณะบัญชี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 

20. คณะบริหารธุรกิจ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- 0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาด

- 0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

- 0241 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

 

21. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ56013

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.50 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 1.50)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

 

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.30)

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)


22. คณะศิลปศาสตร์  รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ


23. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 0401 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

- 0405 สาขาวิชาการโฆษณา

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

- 0408 สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนส์

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

24. คณะนิติศาสตร์   รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2)

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

- 1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต 4 ปี)

 

25. คณะเศรษฐศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

26. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

  27. คณะรัฐศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์
  

28. วิทยาลัยดนตรี : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 56013

- ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

รอบที่ ระยะเวลาในการสมัคร วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาทดสอบสอบปฎิบัติดนตรี วันประกาศผลสอบ ลงทะเบียนเรียน
1 1 ก.ย. - 16 ต.ค.58 18 ตุลาคม 2558 09.00 - 16.00 น. 27 มกราคม 2559 26 ต.ค. - 6พ.ย.58
2 2 พ.ย. 58 - 20 ม.ค.59 24 มกราคม 2559 09.00 - 16.00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2559 1 ก.พ. - 12 ก.พ.59
3 25 ม.ค. - 16 มี.ค.59 20 มีนาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 30 มีนาคม 2559 28 มี.ค. - 8 เม.ย.59
4 21 มี.ค. - 18 พ.ค.59 22 พฤษภาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 27 พฤษภาคม 2559 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.59
5 23 พ.ค. - 13 ก.ค. 59 17 กรกฎาคม 2559 09.00 - 16.00 น. 22 กรกฎาคม 2559 25 ก.ค. - 5 ส.ค.59
  

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี  อาคารสุริยเทพ ตึก 17 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 6259,6260  

 

29. International College 56013

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1518 International Political Economy and Development

- 1521 International Hospitality and Tourism

- 2205 Accountancy

 

30. International Chinese College 56013

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

.............................................................................................................................................................................

 56013                       
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ                                 

  - ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
  - 
ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2559


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา  

- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
- ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

  วิธีการสมัคร -  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559


 
พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่น ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online

(ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)


-  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป


- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :  โทร.02-791-5518 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510

Email: info@rsu.ac.th

เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA