ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2559 (แบบยื่น GPA.) เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.59 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (แบบยื่น GPA.) ภาคการศึกษา S/2559 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษา S/2559

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
   2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
   5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น ! 

56013

 

คณะ/วิทยาลัยที่รับ แบบสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป

และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สองภาษา ต้องมีภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2  ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป

 

แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN 

 

จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร 

0304 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษารัสเซีย (Russian Language) 

0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอราบิค (Arabic Language) 

0306 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language)

0307 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language) 

0308 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language) 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา

 

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ วันลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) เวลาทำแบบทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 14 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 มกราคม 2559 18-29 ม.ค.59
2 12 กุมภาพันธ์ 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กุมภาพันธ์ 2559 16-29 ก.พ.59
3 10 มีนาคม 2559 10 มีนาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 11 มีนาคม 2559 14-25 มี.ค.59
4 7 เมษายน 2559 7 เมษายน 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 8 เมษายน 2559 11-27 เม.ย.59
5 2 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 3 พฤษภาคม 2559 4-18 พ.ค.59
6 _ 16 มิถุนายน 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 17 มิถุนายน 2559 20-30 มิ.ย.59
7 _ 14 กรกฎาคม 2559 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 15 กรกฎาคม 2559 18-29 ก.ค.59

 

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ วันละ 120 คน เท่านั้น

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1442,1489

 

 

 .............................................................................................................................................................................

 

 คณะเทคนิคการแพทย์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ปิดรับสมัคร)

 

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

 

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

 

3.มีคะแนน GAT ? 50% หรือมีคะแนน PAT2 ? 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

 

4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 

คณะเทคนิคการแพทย์  - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

รอบที่  วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ
1 26 มีนาคม 2559 08.00 - 12.00 น. 28 มีนาคม 2559
2 19 พฤษภาคม 2559 08.00 - 12.00 น. 21 พฤษภาคม 2559
3 4 กรกฎาคม 2559 08.00 - 12.00 น. 6 กรกฎาคม 2559

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3  57303

 

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิ.ย. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิ.ย. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ

 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

 

 

หมายเหตุ : 

 

1.วันที่อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้ติดตามทาง Website คณะเทคนิคการแพทย์

 

2.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น.

 

3.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ  PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วยจากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

 

4.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451

 

 

 

 .............................................................................................................................................................................

 

คณะกายภาพบำบัด : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  

 

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

 

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

 

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

 

4.หรือมีคะแนน GAT ? 50% หรือมีคะแนน PAT2 ? 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

 

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

 

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

คณะกายภาพบำบัด - สาขาวิชากายภาพบำบัด

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)56013

 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 8 ส.ค.2558 ที่คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 เวลา 09.00 น.

 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์ ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

 

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

 

- เวลา 13.00 -16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

 

 

 .............................................................................................................................................................................

 

สถาบันการบิน: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 

56013

 

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่มาสมัคร ถ้าผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะให้ลงทะเบียนเรียนได้เลย 

 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

 

.............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยดนตรี : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ปิดรับสมัคร)

 

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

 

กำหนดการสอบ รอบที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 56013

 

รับสมัคร ตั้งแต่ 14 พ.ค. - 8 ก.ค. 58 

 

กำหนดวันทดสอบทฤษฎีดนตรี/โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี วันที่ 12 ก.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 ก.ค. - 31 ก.ค. 58 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร

 

 

 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1709,1712

สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้ 56013

คณะวิทยาศาสตร์
  + สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
  + สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร 2-3 ปี)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  + สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์
  + สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  + สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  + สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  + สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  + สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  + สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะบัญชี
  + สาขาวิชาบัญชี
  + สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ
  + สาขาวิชาการจัดการ
  + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  + สาขาวิชาการตลาด
  + สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  + สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  + สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะเศรษฐศาสตร์
  + สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
  + สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  + สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  + สาขาวิชาภาษาจีน
  + สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  + สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

คณะนิเทศศาสตร์
  + สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  + สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  + สาขาวิชาการโฆษณา
  + สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  + สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  + สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  + สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  + สาขาวิชามัลติมีเดีย
  + สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

คณะนิติศาสตร์
  + สาขาวิชานิติศาสตร์

- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  + สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  + สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  + สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  + สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
  + สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร
  + สาขาวิชารัฐศาสตร์

International College
  + Philosophy, Politics and Economics Program
  + International Business Program
  + Information and Communication Technology Program
  + Communications Arts Program
  + International Relations and Development Program
  + Asian Business Management Program
  + International Marketing and Online Business Program
  + International Hospitality Management Program

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ

  - ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
  - ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ 2/2556


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

  - ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
  - ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

วิธีการสมัคร

-  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556
พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2556)
-  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 02-791-5509 สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
 

สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510 Email: info@rsu.ac.th

เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิตปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA