ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา S/2558 ทุกสาขาวิชา (แบบยื่น GPA.ผ่าน)

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (แบบยื่น GPA.ผ่าน) ปีการศึกษา S/2558 ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2558

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)
ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2558
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2558

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

 

 

 ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1- 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)

 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่รับ แบบสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 35% ขึ้นไป

แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN 

จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร

0304 พยาบาลศาสตร์ (Russian Language) ปิดรับสมัคร

0305 พยาบาลศาสตร์ (Arabic Language) ปิดรับสมัคร 

0306 พยาบาลศาสตร์ (Japanese Language) ปิดรับสมัคร

0307 พยาบาลศาสตร์ (English Language) ปิดรับสมัคร

0308 พยาบาลศาสตร์ (Burmese Language) ปิดรับสมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา ที่ เปิดรับสมัคร 

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (2 ภาษา) เท่านั้น 57303

วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มิ.ย. 58 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เวลา 08.30 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิ.ย.58 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ

กำหนดลงทะเบียนเรียน วันที่ 5 มิ.ย.- 12 มิ.ย.58  2558 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 1-101

 

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ วันละ 120 คน เท่านั้น

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1442,1489

 

 .............................................................................................................................................................................

 

 คณะเทคนิคการแพทย์ : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.มีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

คณะเทคนิคการแพทย์  - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)57303

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิ.ย. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิ.ย. 2558 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : 

1.วันที่อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้ติดตามทาง Website คณะเทคนิคการแพทย์

2.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น.

3.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ  PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วยจากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

4.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451

 

 .............................................................................................................................................................................

 

คณะกายภาพบำบัด : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกายภาพบำบัด - สาขาวิชากายภาพบำบัด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4  56013

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค.2558 ที่คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์ ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 -16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

 .............................................................................................................................................................................

 

สถาบันการบิน: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

กำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 56013

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M เวลา 09.00 น.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 58 ที่สถาบันการบิน ฯลฯ

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

.............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

- สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยฯ และสายศิลป์ฯ หรือเทียบเท่า 

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

 

กำหนดสอบคัดเลือกเพื่อวัดระดับความรู้ ภาคการศึกษา S/2558 56013

จัดสอบคัดเลือกข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ*  วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องภาควิชาฯ

กำหนดวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่สอบผ่าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

*วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ เวลา 2 ชม.สอบเวลา 09.00 - 11.00 น.

 

หมายเหตุ : ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน อยู่ที่ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น... 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 3352

 .............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยดนตรี : คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPAX)

กำหนดการสอบ รอบที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 56013

รับสมัคร ตั้งแต่ 14 พ.ค. - 8 ก.ค. 58 

กำหนดวันทดสอบทฤษฎีดนตรี/โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี วันที่ 12 ก.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 58 ที่อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 ก.ค. - 31 ก.ค. 58 ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารวิทยาลัยดนตรี(อาคารจอดรถ) ตึก 10 ชั้น 10  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1709,1712

 

 .............................................................................................................................................................................

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก :

หลักสูตรที่ 1 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

หลักสูตรที่ 2 การแพทย์แผนตะวันออก (วท.บ)

หลักสูตรที่ 3 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ) (ได้รับการรับรองสถาบันจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน)

 56013

- สำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสาย วิทย์-คณิต และสายศิลป์

- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร.02-997-2200 ต่อ 5169

  .............................................................................................................................................................................

 

สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย  มีดังนี้

56013

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
 • คณะศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะดิจิทัลอาร์ต ผู้สมัครเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

   ทางคณะจะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ถ้าผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่คณะดิจิทัลอาร์ต โทร.02-997-2200 ต่อ 5205
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

สำหรับผู้สมัครเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบินต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และต้องมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมวดคณิตศาสตร์ และหมวดภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 • International College
  • Philosophy, Politics and Economics Program
  • Information and Communication Technology Program
  • Communications Arts Program
  • International Relations and Development Program
  • Asian Business Management Program
  • International Marketing and Onlone Business Program
  • International Hospitality Management Program

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2558
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2558
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ติดต่อ ผู้ดูแล 02-7915502

สำนักงานรับนักศึกษา
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA