ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (แบบยื่น GPA.)

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (แบบยื่น GPA.ผ่าน:ทุกสาขาวิชา ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ปีการศึกษา 2557
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557
รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
รับสมัครเรียน : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

คณะ/วิทยาลัยที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 35%
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยระบุ รหัสสมัคร ดังนี้57303

รหัส 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
รหัส 0303 พยาบาลศาสตร์ (Exchange Program)
รหัส 0304 พยาบาลศาสตร์ (ภาษารัสเซีย)
รหัส 0305 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอารบิค)
รหัส 0306 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาญิ่ปุ่น)
รหัส 0307 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
รหัส 0308 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาพม่า)

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1443,1489
 
คณะเทคนิคการแพทย์  เกณฑ์การรับสมัครเรียน ดังนี้
รับผู้ี่จบ ม.6 สายวิทย์ฯ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย โดยพิจารณาจากคะแนน GPAX15%,GAT15%,PAT2 30%,O-Net 10% และสัมภาษณ์ 30 %56013
รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2557

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ตึก 4 ชั้น 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1437
 
คณะกายภาพบำบัด : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 30% หรือมีคะแนน PAT2 25%56013

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2557

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2557

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่คณะกายภาพบำบัด ตึก 4 ชั้น 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1453
 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิีศวกรรมชีวการแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร GPA รวม 2.00 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 1. เพศชายหรือหญิงจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 2. เพศชายหรือหญิงจบการศึกษาระดับ ปวช. แผนก อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า หรือใกล้เคียง
 3. เพศชายหรือหญิงจบการศึกษาระดับ ปวส. แผนก อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า หรือใกล้เคียง ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต 56013
รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2556

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 2 ห้อง 4-222
 
คณะการแพทย์แผนตะวันออก : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป 56013
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA 2.50 ขึ้นไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร56013
 
สถาบันการบิน : รับผู้ที่จบ ม.6 GPA 2.00 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.56013

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มกราคม 2557

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2557

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2557

รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 6 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2557

รอบที่ 7 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 9 กรกฏาคม 2557

หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการบิน ชั้น 12M อาคาร 11

วิทยาลัยดนตรี : 56013
กำหนดการสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีหรือขับร้อง ณ ห้องสตูดิโอ A ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยดนตรี

รอบที่ 1 ปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2556 
 
สอบปฏิบัติทางด้านดนตรี วันที่ 10 พ.ย. 2556 
 
ประกาศผลสอบ วันที่ 15 พ.ย. 2556 
 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน วันที่ 18 พ.ย.-29 พ.ย.56หมายเหตุ : ทุกรอบ กำหนดวันทดสอบทฤษฏี/โสตทักษะ และปฏิบัติดนตรี ตังแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสตูดิโอ A ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยดนตรี
 
สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้ 56013
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)


 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์
  • สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม

 • คณะศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)


 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ

 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

 • International College
  • Philosophy, Politics and Economics Program
  • Information and Communication Technology Program
  • Communications Arts Program
  • International Relations and Development Program
  • Asian Business Management Program
  • International Marketing and Onlone Business Program
  • International Hospitality Management Program

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 91 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 35 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 136 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA