ม.รังสิต กำลังเปิดรับสมัครนศ. ใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554

             มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น.

            หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันที่ 17-21 ตุลาคม 2554 (วันหยุดพักร้อนของมหาวิทยาลัย)

            สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 5500-5510

โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1.คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ

3.วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
-  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

(หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
-  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

4. คณะบัญชี
-  สาขาวิชาบัญชี
- สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

5.คณะบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
-   สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
-  สาขาวิชาการตลาด
-  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

(หลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.)
-  สาขาชาการตลาด
-  สาขาวิชาการจัดการ
-  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
-  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
-  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาวิชาการจัดการจัดการโลจิสติกส์

6.คณะศิลปศาสตร์
-  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-  สาขาวิชาภาษาจีน
-  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

7.คณะนิเทศศาสตร์
-  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
-  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
-  สาขาวิชาการโฆษณา
-  สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
-  สาขาวิชาวารสารศาสตร์
-  สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
-  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
-  สาขาวิชามัลติมีเดีย

8.คณะนิติศาสตร์

9.คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

10.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
- สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

11.วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์

12. วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/54
-  สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
-  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
-  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ