ประกาศทุนกู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2/2554

            นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ทุกคน ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคการศึกษาที่  2/2554  ให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

กรณี การยื่นใบสมัครผ่านระบบ E – Student loan

1.  ยื่นใบสมัครผ่านระบบ E– Studentloan  ในวันที่ 1 – 13   กันยายน  2554 
2.  ปริ้นใบสมัครผ่านระบบ  E– Studentloan จำนวน 2 ฉบับ ส่งที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ จำนวน 1 ฉบับ  ภายในวันที่  13  กันยายน  2554  เท่านั้น  
3.  กลับไปลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่  19 - 23  กันยายน  2554

            (ถ้าไม่ดำเนินการตามกำหนดการข้างต้น ถือว่าในภาคเรียนที่ 2/2554 ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และที่ลงทะเบียนเรียนไปถือว่าเป็นหนี้มหาวิทยาลัยรังสิต) 

กรณี การขอเงินคืนเนื่องจากนักศึกษาจ่ายเงินลงทะเบียนเรียนไปก่อนในภาคเรียนที่  1/2554

            นักศึกษากองทุนฯ  ที่ใช้เงินตนเองลงทะเบียนเรียนไปก่อนในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดการขอเงินคืนได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  30 กันยายน 2554 เท่านั้น

             (ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ กยศ. ต่อไป)