ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศทุนกู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2/2554

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกคน ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
            นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ทุกคน ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคการศึกษาที่  2/2554  ให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

กรณี การยื่นใบสมัครผ่านระบบ E – Student loan

1.  ยื่นใบสมัครผ่านระบบ E– Studentloan  ในวันที่ 1 – 13   กันยายน  2554 
2.  ปริ้นใบสมัครผ่านระบบ  E– Studentloan จำนวน 2 ฉบับ ส่งที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ จำนวน 1 ฉบับ  ภายในวันที่  13  กันยายน  2554  เท่านั้น  
3.  กลับไปลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่  19 - 23  กันยายน  2554

            (ถ้าไม่ดำเนินการตามกำหนดการข้างต้น ถือว่าในภาคเรียนที่ 2/2554 ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และที่ลงทะเบียนเรียนไปถือว่าเป็นหนี้มหาวิทยาลัยรังสิต) 

กรณี การขอเงินคืนเนื่องจากนักศึกษาจ่ายเงินลงทะเบียนเรียนไปก่อนในภาคเรียนที่  1/2554

            นักศึกษากองทุนฯ  ที่ใช้เงินตนเองลงทะเบียนเรียนไปก่อนในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดการขอเงินคืนได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  30 กันยายน 2554 เท่านั้น

             (ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ กยศ. ต่อไป)
              
          


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA