ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1 บัดนี้ - 5 พ.ย.57 ปี S/2558

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2558 (สมัครสอบรอบ 1 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

(สอบเข้าแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่1)

ตั่งแต่ บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2557 

 

ตั่งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น.จันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

 

 ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
ของ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ
(ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด!!!
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
5. ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 1

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
 5. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้  - 5 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะ การกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด


*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*


ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2557
รหัส วิทยาลัย/คณะ คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุง และอื่นๆ ค่าตรวจ สุขภาพ ค่า หน่วยกิต รวม เงิน
12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย) - - 8,000 - 225,000 233,000
23 คณะทันตแพทยศาสตร์(Bilingual) - - 20,000 - 350,000 370,000
05 คณะเภสัชศาสตร์ 600 350 13,800 500 9,600 24,850


ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ * 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์ 113,400 194,900 254,800 368,000 283,000 428,000 1,642,100

* คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

สอบข้อเขียน รอบ 1 วันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 และ วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน
01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 8 พ.ย.57 เวลา 09:00-12:00 น.
02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 8 พ.ย.57 เวลา 13:30-16:30 น.
03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 9 พ.ย.57 เวลา 09:00-12:30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 1 วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 

รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 1

ขั้นตอน

วัน เดือน ปี

สถานที่

 รายงานตัว และลงทะเบียน 

   

k สอบวิชาเฉพาะ และทดสอบความถนัด

 

4 ธันวาคม 2557

w  เวลา 08.30 น.

 

w  เวลา 10.00 น.

 

ณ อาคาร สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ชั้น 3

ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

 

 

l ตรวจร่างกาย

(ค่าตรวจร่างกาย 800 บาท)

4 ธันวาคม 2557

เวลา 11.00 19.00 น.

 

 

RSU HEALTHCARE  สุขุมวิท 31

 

 

 สอบสัมภาษณ์ รอบรพ.ราชวิถี

 

k สอบสัมภาษณ์ รอบรพ.เลิดสิน

(ตามลำดับที่ จะแจ้งภายหลัง)

8-9  ธันวาคม 2557

เวลา 08.30 16.00 น.

 

11 ธันวาคม 2557

เวลา 08.30 12.00 น.

 

ณ อาคาร สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ชั้น 3

ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

 

 

ประกาศผลสอบและรับเอกสารในการลงทะเบียน

12  ธันวาคม 2557

เวลา 13.00 น.

ทางwebsite : www.rsu.ac.th และกระดานประกาศ

ณ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ชั้น 4

 

 

1.   นำเอกสารในการลงทะเบียนไปยื่นชำระเงิน

 

 

2.  k รับแผนการศึกษา และลงทะเบียน

    ธันวาคม 2557

เวลา 09.00- 15.00 น.

 

 

Œ ณ สำนักงานรับเงิน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ตึก 1 ชั้น 1 ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 ณ สำนักงานทะเบียน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ตึก 1 ชั้น 1 ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

   มิถุนายน 2558

เวลา 08.00 น.

 

ณ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์  ชั้น 3

ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต

(ทุกคณะ)

   มิถุนายน 2558

เวลา 08.00 น.

 

ณ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

หมายเหตุ* อาจมีการเปลื่ยนแปลง

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ (02)354 - 4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

                          

คุณสมบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ

หรือมีผลการสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ โดยสมัครได้เฉพาะรอบที่ 1 เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

เฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เท่านั้น

1.   มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

2.   จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

2.1  สำเร็จการศึกษา Grade 12 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้เรียนวิชา

ดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา 

Biology, Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และ วิชา Physics, Mathematics ไม่ต่ำกว่า C หรือ

2.2  มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่างน้อย 3 วิชา คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก

และวิชา Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลสอบของ Biology หรือ Chemistry

ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ

2.3  มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ใน

สองเกรดแรก และ Physics หรือวิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ใน สามเกรดแรก หรือ

2.4 มีผลสอบSATไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,6000 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลสอบ SAT 

Subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 525 

3.   มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพว่าเสร็จสิ้น

การเรียน การประเมินผล ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 พร้อมแนบผลการเรียนตลอดหลักสูตร 

4.   มีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

5.   มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี)

6.   มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ  (ถ้ามี) 

7. ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมโดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ

1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ

3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงมีมติยกเลิกประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 และได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้

(1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากการจบการศึกษาแล้วโดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกาเอกชน)

(2) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

 (2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ โรคจิต (psychosis disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพทันตกรรม

(2.3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

         2.6.1 ตาบอดสีอย่างรุนแรง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

         2.6.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐

(2.7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

       ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น


 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ
 • มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
 • มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 525 หรือ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C +
 • ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
  • โรคหัวใจระดับรุนแรง
  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
  • ภาวะไตวายเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น.  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 5 พ.ย.57 ละเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

 

 

สมัครสอบ รอบที่ 2 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.57 - 6 พ.ค.58

สอบข้อเขียน วันที่ 9 - 10 พ.ค. 58 ประกาศผลสอบ วันที่ 12 พ.ค.58

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 

ผู้ดูแลระบบ : 02-791-5502

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA