ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 2 ตั้งแต่ บัดนี้ - 4 พ.ค.59 ภาคการศึกษา S/2559 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2559 (สมัครสอบรอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

(สมัครสอบเข้าแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 4 พ.ค. 2559 


 

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 

 

ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559

 


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
ของ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ
(ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด!!!
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
5.ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


หมายเหตุ : หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือการกระทำอื่นใด ที่คณะกรรมการคุมสอบ พิจารณาแล้วว่ามีความผิด กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที


 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

 5. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้  - 4 พ.ค. 2559
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะ การกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิดสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด


*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 


ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2559

รหัส วิทยาลัย/คณะ คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุง และอื่นๆ ค่าตรวจ สุขภาพ ค่า หน่วยกิต รวม เงิน
12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)     8,000    275,000   283,000
23 คณะทันแพทยศาสตร์(Bilingual)     20,000    450,000   470,000
05

คณะเภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)

 600 350   13,800 500   11,400  26,650
05 คณะเภสัชศาสตร์  (เภสัชอุตสาหกรรม)  600 350   13,800 500   11,400  26,650ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 550,000  550,000   550,000   550,000   550,000   550,000    3,300,000  
คณะทันตแพทยศาสตร์ * 900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  5,400,000 
คณะเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม) 113,800 226,300  355,100  360,000  358,000  389,000  1,802,200 
คณะเภสัชศาสตร์(เภสัชอุตสาหการ) 113,800 226,300  355,100  363,000  363,000  389,000  1,810,200 

 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:30 น.

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 - 12:30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน


01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอังคาร ที่ 31 พ.ค.59 เวลา 09:00-12:00 น.


02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันอังคาร ที่ 31 พ.ค.59 เวลา 13:30-16:30 น.


03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันพุธ ที่ 1 มิ.ย.59 เวลา 09:00-12:30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 

โทรฯ 02-354 - 4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2


สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

 

2.จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

- สำเร็จการศึกษา Grade 12 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และวิชา Physics, Mathematics ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ

 - มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่าง น้อย 3 วิชา คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และวิชา Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนี้ต้องมีผลการสอบของ Biology หรือ Chemistry ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ

 - มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก และ Physics หรือวิชา ใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ

 - มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และ มีผลสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry,Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 525

 

3.มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพ ว่าเสร็จสิ้นการเรียน การประเมินผล ภายใน 31  พฤษภาคม 2559 พร้อมแนบผล การเรียนตลอดหลักสูตร

 

4.ใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และ        อาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

6.มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

 

 7.ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนใน  ระดับอุดมศึกษ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร

 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

- และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้

 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น

  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

  • โรคหัวใจระดับรุนแรง

  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

  • ภาวะไตวายเรื้อรัง

  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ

 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น.  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท

 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3

  ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 4 พ.ค.59 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )


 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง

 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

 

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA