ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 11 พ.ย.58 ปี S/2559

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2559 (สมัครสอบรอบ 1 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)

 

 มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

(สมัครสอบเข้าแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 11 พ.ย. 2558 

 

ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

 

ปิดรับสมัคร เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10

 


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
ของ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ
(ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด!!!
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
5.ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที


 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 1

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

 5. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้  - 11 พ.ย. 2558
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะ การกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด


*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ประมาณรับเข้าศึกษา 15 คน

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน) ประมาณรับเข้าศึกษา 5 คน


ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2559

รหัส วิทยาลัย/คณะ คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุง และอื่นๆ ค่าตรวจ สุขภาพ ค่า หน่วยกิต รวม เงิน
12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)            
23 คณะทันตแพทยศาสตร์(Bilingual)            
05 คณะเภสัชศาสตร์            ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 550,000  550,000   550,000   550,000   550,000   550,000    3,300,000  
คณะทันตแพทยศาสตร์ * 900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  5,400,000 
คณะเภสัชศาสตร์ 101,500  184,000  264,700  264,000  320,000  501,000  1,635,200 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 1 

 

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 16:30 น.

 

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 12:30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน


01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 14 พ.ย.58 เวลา 09:00-12:00 น.


02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 14 พ.ย.58 เวลา 13:30-16:30 น.


03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย.58 เวลา 09:00-12:30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 1 วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 

โทรฯ 02-354 - 4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1


สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

 

2.จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

- สำเร็จการศึกษา Grade 12 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และวิชา Physics, Mathematics ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ

 - มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่าง น้อย 3 วิชา คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และวิชา Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนี้ต้องมีผลการสอบของ Biology หรือ Chemistry ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ

 - มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก และ Physics หรือวิชา ใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ

 - มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และ มีผลสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry,Physics และ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 525

 

3.มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพ ว่าเสร็จสิ้นการเรียน การประเมินผล ภายใน 31  พฤษภาคม 2559 พร้อมแนบผล การเรียนตลอดหลักสูตร

 

4.ใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และ        อาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

6.มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

 

 7.ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนใน  ระดับอุดมศึกษ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร

 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้

 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น

  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

  • โรคหัวใจระดับรุนแรง

  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

  • ภาวะไตวายเรื้อรัง

  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ

 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น.  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท

 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1

  ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 11 พ.ย.58 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )


 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง

 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

 

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ
สถาบันภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
___
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA