ม.รังสิต รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์  โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  การพยาบาลเด็ก  การพยาบาลผดุงครรภ์  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1440 , 1442  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี 12000  โทร. 0-2791-5640 , 0-2791-5642 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป