ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์  โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  การพยาบาลเด็ก  การพยาบาลผดุงครรภ์  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1440 , 1442  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี 12000  โทร. 0-2791-5640 , 0-2791-5642 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA