ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  University Council


พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ถ.สนามชัย เขตพระนคร กทม.10200
โทรศัพท์ : 02-2207400 ต่อ 4117
โทรสาร : 02-2207403
เลขานุการ : คุณปัน
โทรศัพท์ : 091-003 8942
อีเมล์ : pansohappy@hotmail.com
เลขานุการ : คุณปลา (ทัศมา)
โทรศัพท์ : 097-009 2723
อีเมล์ : tasama.tansiri@gmail.com
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-2180228
โทรสาร : 02-2153602
เลขานุการ : คุณสุดา
โทรศัพท์ : 089-104-0228
อีเมล์ : Sada.pa@chula.ac.th
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย
มาตังคสมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หน่วยพัฒนาธุรกิจ) ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-7915912 (คุณพเยาว์)
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : คุณสุนันทา
โทรศัพท์ : 081-297-6173
อีเมล์ : Sunanta.som@mahidol.ac.th
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 13(ห้อง1302) เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-4247697
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : ร.ต.หญิง วรนุช วรวัฒนา
โทรศัพท์ : 02-4197000 ต่อ 94477 / 94481
โทรสาร : 02-4129783
อีเมล์ : MAM_CEI@yahoo.com
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 098-563-1983
โทรสาร : 02-5744165
อีเมล์ : utsb@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณสาริมา
โทรศัพท์ : 081-8023344
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-6448150 / 02-6448078 ต่อ 81806
โทรสาร : 02-6448027
เลขานุการ : คุณชุติมา
โทรศัพท์ : 02-6448078
อีเมล์ : chutima@nstda.or.th
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถ.ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-6132165
โทรสาร : 02-6235129
เลขานุการ : คุณทัศนีย์ (หนึ่ง)
โทรศัพท์ : 081-7921753
อีเมล์ : Tassanee1@hotmail.com
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-6177300 ต่อ 1801/ 1110
โทรสาร : 02-6177133 , 02-6177155
อีเมล์ : anata@BTS.co.th
เลขานุการ : คุณพิมพ์ลภัส เจริญจิตร
โทรศัพท์ : 094-6924624
โทรศัพท์ : 02-6177300
อีเมล์ : pimlapasc@bts.co.th
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ :02-3298000 ต่อ 3178
โทรสาร : 02-3298103
อีเมล์ : kmitlpresident@gamil.com
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : 102/19 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-2714950
โทรสาร : 02-2780008
อีเมล์ : Kanchit.ma@gmail.com
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ : 02-4709091
โทรสาร : 02-4709100
อีเมล์ : ake.cha@kmutt.aclth
เลขานุการ : คุณสุรีพร
โทรศัพท์ : 02-4709096
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-5620951-7
โทรสาร : 02-5620950
อีเมล์ : yuen@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณฉลาดพรรณ
โทรศัพท์ : 086-841-1265
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทเทเลคอมเอเชีย 18 อ.ทรูทาวเวอร์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320
โทรศัพท์ : 02-6993320
โทรสาร : 02-6438986
อีเมล์ : Ajva_tau@truecorp.co.th
เลขานุการ : คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
โทรศัพท์ : 086-599-5945
อีเมล์ : Kesinee_suk@truecorp.co.th
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : อธิการวิทยาลัยรัฐกิจและรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-9972200 ต่อ 1266 / 1283
โทรสาร :02-9972200 ต่อ 1216
อีเมล์ : invisibleaimc@yaha.com
เลขานุการ : คุณหญิง
โทรศัพท์ : 061-625-5656
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 02-9971975, 081-8386333
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 085-160-6727
นายเชิญพร เต็งอำนวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 02-8868190-9, 083-137-8899
เลขานุการ : คุณต่าย
โทรศัพท์ : 086-3425505
อีเมล์ : chernpor@greaterpharma.com
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
โทรศัพท์ :0-2997-2200 ต่อ 1662
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณสาวิตรี ดีดวง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2561
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2560
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2559
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2558
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2557
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2556
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2555
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2554
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทลัยรังสิต

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2554
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทลัยรังสิต

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2554
 

 

ข้อมูลสภา / รายงานการประเมินตนเองสภามหาวิทลัยรังสิต

ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2554
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2557
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA