ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Students Clubs


รายชื่อชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปีการศึกษา 2556

----------------------------------------------------------------
 
ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ( จำนวน 9 ชมรม )
 1. ชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน
 4. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
 5. ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 7. ชมรมราชประชานุเคราะห์
 8. ชมรมทักษิณสัมพันธ์
 9. ชมรม Eco Projecter
ชมรมฝ่ายวิชาการ (จำนวน 5 ชมรม )
 1. ชมรมภาษาจีน
 2. ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 3. ชมรมภาพถ่าย
 4. ชมรมภาษาอาหรับ
 5. ชมรมภาษาญี่ปุ่น

ชมรมฝ่ายกีฬา (จำนวน 6 ชมรม)
 1. ชมรมฟุตซอล
 2. ชมรมฟุตบอล
 3. ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง
 4. ชมรมวอลเลย์บอล
 5. ชมรมบาสเกตบอล
 6. ชมรมยูโด

ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 10 ชมรม)
 1. ชมรมดนตรีไทย
 2. ชมรมพุทธศาสตร์
 3. ชมรมคริสเตียน
 4. ชมรมไทยลูกทุ่ง
 5. ชมรมศิลปะการแสดงละครเวที
 6. ชมรมมุสลิม
 7. ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
 8. ชมรมดนตรีสากล
 9. ชมรมนาฏศิลป์ไทย
 10. ชมรมศิลปะแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA