Directors of Service Units
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Directors of Service Units


ฝ่ายวิชาการ
กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงาน : สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2791-5671
โทรสาร : 0-2791-5677
เลขานุการ : คุณวันทนา สุวรรณสิงห์
อีเมล์ : kittisak@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/academic
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
สำนักงาน : สำนักงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0-2791-5551
โทรสาร : 0-2791-5538
อีเมล์ : pakarat@rsu.ac.th
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สำนักงาน : สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3461
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3473
เลขานุการ : คุณชะอ้อน พันถัน
อีเมล์ : malivan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : library.rsu.ac.th
ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
สำนักงาน : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5701
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5701
เลขานุการ : คุณสมบุญ นาคพรม
อีเมล์ : arrerut@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/tlsd
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
สำนักงาน : สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โทรศัพท์ : 08-1401-8945
อีเมล์ : parnthep.p@gmail.com
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายอชิตพล ฉัตรวรากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3920
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3917
เลขานุการ : คุณณิชาภัทร ฉายศรี
อีเมล์ : achitphon@rsu.ac.th
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สำนักงาน : ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.com
เว็บไชต์ : www.rsu.ac.th/sport
เชษฐา อุปสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สำนักงาน : สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3904
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3909
โกสุม เศรษฐาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
สำนักงาน : สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3909
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3921
เลขานุการ : คุณปราณี บุญญา
อีเมล์ : kosum@rsu.ac.th
นายศุภมิตร วัฒนสังข์กาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3903
อีเมล์ : supamiy@rsu.ac.th
ดร.กัลยรัตน์ หล่อมมณีนพรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาวินัยนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3902
อีเมล์ : kunlayarut@rsu.ac.th
จิรเดช มหายศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3905
ชานนท์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4791
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4791
เลขานุการ : คุณอ้อมใจ ปาปะพัง
อีเมล์ : thai.cheer@hotmail.com
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
สำนักงาน : สถาบันวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5686
โทรสาร : 0-2791-5689
เลขานุการ : นางสาว ชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
อีเมล์ : kanda.w@rsu.ac.th
วัชระ ลอยสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์บริการทางวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3670
โทรสาร : 0-2533-9473
เลขานุการ : คุณนงเยาว์ พุ่มประเสริฐ
อีเมล์ : watchara@rsu.ac.th
ฝ่ายพัฒนาสังคม
อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1662
เลขานุการ : น.ส.สาวิตรี ดีดวง
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
 
นายวสันต์ ยอดอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน : ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : โทร 0-2997-2200 ต่อ 1686
อีเมล์ : wasant_rsu@hotmail.com
สานิตย์ แสงขาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาสังคม
โทรศัพท์ : 0-299-7222 ต่อ 1655
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1662
อีเมล์ : sanit99@gmail.com
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ไอราพต ศรีสุชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
สำนักงาน : ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4790
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4790
เลขานุการ : คุณเทพิน สัยวิจิตร์
อีเมล์ : rsumedia@rsu.ac.th
 
 
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผน
สำนักงาน : สำนักงานวางแผน
โทรศัพท์ : 0-2791-5564 ต่อ 5568
โทรสาร : 0-2791-5565
เลขานุการ : คุณสุรางค์ คำสมาน
ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงาน : สำนักงานประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0-2791-5697
โทรสาร : 0-2791-5693
เลขานุการ : คุณสุนิสา สุคันธปรีชา
อีเมล์ :somsak.a@rsu.ac.th
เบญจา สันติธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
สำนักงาน : สำนักงานงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0-2791-5629
โทรสาร : 0-2791-5622
อีเมล์ : benja.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : budget.rsu.ac.th
อุดร ตันติประภาคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี
สำนักงาน : สำนักงานบัญชี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5618
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5610
 
ศจีทิพ ถวิลหวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานรับเงิน
สำนักงาน : สำนักงานรับเงิน
โทรศัพท์ : 0-2791-5534
โทรสาร : 0-2791-5533
อีเมล์ : sajeethip.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/finance
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยี
ว่าที่ร.ต.โสภณ ชัยกรณ์กิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2791-5648 ต่อ 5658
โทรสาร : 0-2791-5649
เลขานุการ : คุณสุมาลี สุขคำ
อีเมล์ : sopon.c@rsu.ac.th
 
ฝ่าย RSU Cyber University
ผศ.ทศพร ทศแสนสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University
สำนักงาน : ศูนย์ RSU Cyber University
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4162
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4145
เลขานุการ : ธารินี พัชรเจริญพงศ์
อีเมล์ : cyberu@rsu.ac.th
 
ฝ่ายการต่างประเทศ
ธีร์ นภินธากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สำนักงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 4082, 3610-3617
โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 4081, 3618
อีเมล์ : thee.n@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/oia
ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 6515
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 6518
อีเมล์ : anuson.c@rsu.ac.th
ฝ่ายบริหาร
ภูมิณวัธน์ ตั้งศรีพูลผล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สำนักงาน : สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2791-5777
โทรสาร : 0-2791-9470
อีเมล์ : phumnawat@rsu.ac.th
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน : สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
เลขานุการ : นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล
อีเมล์ : tmsak@rsu.ac.th
ภุชงค์ ภูธนกิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
สำนักงาน : สำนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3829
วัฒนา วันเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อ
สำนักงาน : สำนักงานจัดซื้อ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3835
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3852
อีเมล์ : wanpen@rsu.ac.th
เอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
สำนักงาน : สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3822
โทรสาร : 0-2533-9688
เลขานุการ : คุณวรรณา เครือวงษา
อีเมล์ : akapoj.w@rsu.ac.th
ศศิธร ปังศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ
สำนักงาน : สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3204
โทรสาร : 0-2997-2200
รติกร อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 3190
โทรสาร : 02-997-2222 ต่อ 1665
อีเมล์ : ratikorn.O@rsu.ac.th
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันรังสิตวิชชาลัย
สำนักงาน : สถาบันรังสิตวิชชาลัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5578
โทรสาร : 0-2791-5682
อีเมล์ : rujapa@rsu.ac.th
สานิตย์ แสงขาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ
สำนักงาน : สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ
โทรศัพท์ : 0-299-7222 ต่อ 6299
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 6298
อีเมล์ : sanit99@gmail.com
 
ว่าที่ ร.ต.คำเลอ เชื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
สำนักงาน : สำนักงานนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2791-5590
โทรสาร : 0-2791-5590
เลขานุการ : คุณชญาน์นัทช์ ลักษณะวิเชียร
อีเมล์ : khomloe_lawyer@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/legal
ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 2557
เลขานุการ : คุณณัฐธิดา มาพุ่ม
อีเมล์ : jomdet@rsu.ac.th
พล. ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย)
สำนักงาน : สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย)
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 2557
อีเมล์ : kiti2494@hotmail.com
ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
อภิวัฒิ อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Health Care
สำนักงาน : ศูนย์ RSU Health Care
โทรศัพท์ : 02-259-7785-6
โทรสาร : 02-259-7787
เลขานุการ : คุณนุช
อีเมล์ : apiwat@rsu.ac.th
ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาร์เอสยู วิสดอม ทีวี
สำนักงาน : อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี
โทรศัพท์ : 02-791-5663
ดร.สุริยะใส กตะศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
สำนักงาน : สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5310
โทรสาร : 0-2791-5593
เลขานุการ : ชาติชาย แกดำ
website : www.thailandreform.org
อีเมล์ : suriyasai1@hotmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วรภาณุ์ อุดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ เลขานุการกรรมการบริหาร
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5930
โทรสาร : 0-2533-9470
อีเมล์ : vorapa.u@rsu.ac.th
เชาวลิต ธนโชติวรากุล
ตำแหน่ง : เลขานุการอธิการบดี
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5777
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : chaovarit.t@rsu.ac.th
ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน
ดร.ชาญชัย จิวจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงาน : สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ : 02-7916000 ต่อ 4150,4152
เลขานุการ : คุณรัตติยากรณ์ เพ็ชรเพ็ง
อีเมล์ : chanchaijew@rsu.ac.th
 
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ดร. พิชิต บุญครอง (张子龙)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ
สำนักงาน : สำนักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ
โทรศัพท์ : 02- 997-2222 ต่อ 4019
โทรสาร : 02- 997-2222 ต่อ 4016
เลขานุการ : Mr. Orlando Canonoy
อีเมล์ : pichit.bk@rsu.ac.th
 
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันคานธี
สำนักงาน : สถาบันคานธี
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 1219
โทรสาร : 02–533-9697
เลขานุการ : คุณเกรียงไกร ชิงชนะกุล
อีเมล์ : mano.l@rsu.ac.th
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
สิริกร ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร
สำนักงาน : สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร
โทรศัพท์ : 08-5917-7531
อีเมล์ : sirikorn.l@rsu.ac.th
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA