Careers
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Careers


 

 

 

        อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1)  -   สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมยานยนต์หรือเทียบเท่า

     -  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า

2) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3) ในกรณีที่เคยทำงานในตำแหน่งอาจารย์มาก่อน ต้องมีผลงานทางวิชาการในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
 
 
update 05 ม.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

        เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

1) เป็นผู้ดูแล ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจำลอง (RBS MART) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารประสิทธิรัตน์ เวลาปฏิบัติงาน 08:30 – 17:30 น. (วันเสาร์วันอาทิตย์กรณีมีกิจกรรม

                ของมหาวิทยาลัย) โดยมีทีมนักศึกษาที่ฝึกงานเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยในทุกภาคการศึกษา

2) เป็นผู้ประสานงานในด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสารทิพย์อรุณ น้ำดื่มออลสปริง กล้วยกรุบกริบ น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ตลาดภายนอก

                คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่มีดังต่อไปนี้

2.1) เพศชาย หรือ เพศหญิง  อายุ 25 – 35 ปี

2.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืสูงกว่า

2.3) มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น

2.4) มีความซื่อสัตย์สุจริต มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
 
 
update 21 ธ.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

          เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Information Technology / Computer Engineer / Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

3) มีประสบการณ์ด้าน IT support / helpdesk จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6) มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และการแก้ไข

7) มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น2  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Email มาที่ apiwat.ch@rsu.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2791 5639

 

 
update 21 พ.ย. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

          อาจารย์ประจำ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ความมั่นคงระหว่างประเทศ/ การระหว่างประเทศ

        (International Studies)/ โลกคดีศึกษา (Global Studies)/ การเมืองโลก (Global Politics)/ประวัติศาสตร์/ นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

        (International Public Policy)/ เศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

1.2 ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษา

        ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียน

        การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

 

2 คุณสมบัติอื่น ๆ 

2.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

2.2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะ

        และงานส่วนกลางอื่นๆ 

2.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.4 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

      - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

 

update 31 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) สังกัดสำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานกราฟิก
3) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ได้ดี
4) หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ montree.d@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641
 

 

update 10 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                            (ไฟฟ้า/เครื่องกล/สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2) สามารถใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์

3) สามารถซ่อมเครื่องมือทางฟิสิกส์ในระดับเบื้องต้น

4) หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการลงทะเบียนจัดเก็บพัสดุจะพิจารณาเพิ่มเติม

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 

 

          เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดประจำศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

4) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 
 

update 9 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

          โปรแกรมเมอร์  สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1)  อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ด้าน Programming (.NET TECHNOLOGY, Java Script หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

3) มีความรู้ด้านฐานข้อมูล (SQL Server 2008 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบรายงาน (Crystal Report หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

5) ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว

6) มีความขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

7) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

update 6 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          วิศวกรโครงข่ายพื้นฐาน สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี Microsoft/CCNA Certificate หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network เป็นอย่างดี

3) มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server, Linux

4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Security, Firewall

5) สามารถวางแผน  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบโครงข่ายของมหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี

6) มีใจรักงานบริการ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

 

update 15 ก.ย. 2560                                                                              **************************************************************************************************************
 

 

 

        เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา 

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

4) มีความรับผิดชอบและสนใจทำงานด้านสนับสนุนการสอน

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-791-5632 

 
 

update 21 ส.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

        อาจารย์ประจำอาวุโสหรือผู้บริหารคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 

1) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการ

2) มีประสบการณ์การสอนและการทำวิจัย 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

 

        อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

1) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

2) มีประสบการณ์การสอน และการทำวิจัยอย่างน้อย 5 ปี 

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
 

update 10 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัด หมวดวิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา (Physiology)

2) มีประสบการณ์สอนในวิชาระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

3) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ และรูปถ่าย มาที่ ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 16 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

1) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้

 

ช่างระบบงานอาคาร จำนวน 2 อัตรา

1) เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้าอิล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการระบบอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป, Microsoft Office ได้ 

 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 28 ก.ย. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ Project Manager สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีประสบการณ์ด้านการจัดการแสดง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีความสามารถในการประสานงานดีมาก

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์ สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

เจ้าหน้าที่ Graphic Design สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานกราฟิก

3) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ได้ดี

4) หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ระบบแสง สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแสง และระบบไฟฟ้าในโรงละคร

3) มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ระบบเสียง สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเครื่องเสียงเป็นอย่างดี

3) มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานพัสดุ

3) สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 
 
 

update 5 ก.ค. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดแผนกรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 20-40 ปี
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
3) มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นกะได้
4) สุขภาพ  ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 04 ก.พ. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอจดหมายเหตุ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ได้

4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 15 ม.ค 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

 

                คุณสมบัติ

                1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาบรรณารักษศาสตร์

                2) มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์

                3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Word, Excel, และ Power Point) ได้ดี

                4) สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 12 มิ.ย. 2558                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก   และภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง 

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามโทร : 02-791-5643

 
update 18 ก.ย. 2557                                                                               **************************************************************************************************************
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA