ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Careers


 

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ช.ขึ้นไป ในสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

4) มีความรับผิดชอบและสนใจทำงานด้านสนับสนุนการสอน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร โทร. 02-791-5632

 
 
 

update 20 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

 

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  จำนวน 1 อัตรา

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Multimedia, Game and Interactive Media, Animation, Fine and Applied Art หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ในด้านการสอน และทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด  โทร. 02-791-5634

 

 

 

update 20 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน  จำนวน 1 อัตรา

1) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการลงทุน คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการทำวิจัย 

3) มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

4) สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน

4) สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายในด้านอื่นๆได้ดี เช่น งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลโครงการ และกิจกรรมของวิทยาลัย 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด  โทร. 02-791-5634

 

 

 

update 14 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

 

             อาจารย์ประจำอาวุโสหรือผู้บริหารคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการ

             มีประสบการณ์การสอนและการทำวิจัย 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

 

             อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์  คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอน และการทำวิจัยอย่างน้อย 5 ปี จำนวน 2 อัตรา

 

             อาจารย์ระจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1) เพศ ชาย – หญิง

2) การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีใบประกอบวิชาชีพ

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
 

update 10 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

             เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติจีน จำนวน 1 อัตรา

1) สัญชาติไทย

2) สามารถจัดการงานเอกสารได้

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนในการสื่อสารได้

4) มีความอดทนและมุ่งมั่น

5) หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น2  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Email มาที่ apiwat.ch@rsu.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2791 5639 

 

update 3 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

           อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา Computer Game สาขา Creative สาขา Innovation หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์การทำวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) มีประสบการณ์ในด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด 

โทร. 02-791-5634

 

 

update 21 ก.พ. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

             อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ หรือการสอนฟิสิกส์

2) อายุไม่เกิน 35 ปี

3) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี

 

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล หรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ มาที่ E-mail : hr.rsu@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 01 ก.พ. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

             เจ้าหน้าที่ สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 อัตรา

1) มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนอย่างดี (สำหรับคนไทย) หรือมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างดี (สำหรับคนจีน)

2) มีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

3) มีความอดทน รับผิดชอบและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

5) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และจัดการงานเอกสารได้อย่างดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น2  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Email มาที่ apiwat.ch@rsu.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2791 5639 

  

update 26 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัด หมวดวิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา (Physiology)

2) มีประสบการณ์สอนในวิชาระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

3) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ และรูปถ่าย มาที่ ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 16 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัด RSU Health Care จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการสื่อสารได้ดีมาก

4) สามารถทำงานที่ RSU Tower สุขุมวิท ได้

 

update 29 พ.ย. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยดนตรี จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการประสานงาน

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

4) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 
update 25 พ.ย. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ  สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน หรือคณิตศาสตร์การลงทุน ถ้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการทำวิจัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

3. มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office

4. มีความชอบและรักในงานสอนและงานวิจัย

 

อาจารย์ประจำ  สังกัด สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้านสารสนเทศการแพทย์ สารสนเทศระบบสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถสอนเป็นภาอังกฤษได้

3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศสุขภาพ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีความชอบและรักในงานสอนและงานวิจัย

 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 22 พ.ย. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

 นักเทคโนโลยีอาหาร สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร

3) มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP

4) สามารถจัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ได้

 

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะนวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ การเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร

3) มีประสบการณ์ในการทำวิจัย

 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 18 ต.ค. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

1) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้

 

ช่างระบบงานอาคาร จำนวน 2 อัตรา

1) เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้าอิล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการระบบอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป, Microsoft Office ได้ 

 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง  หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 28 ก.ย. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ Project Manager สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีประสบการณ์ด้านการจัดการแสดง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีความสามารถในการประสานงานดีมาก

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์ สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

เจ้าหน้าที่ Graphic Design สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานกราฟิก

3) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ได้ดี

4) หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ระบบแสง สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแสง และระบบไฟฟ้าในโรงละคร

3) มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ระบบเสียง สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเครื่องเสียงเป็นอย่างดี

3) มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สังกัดศาลาดนตรีสุริยเทพ จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานพัสดุ

3) สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 
 
 

update 5 ก.ค. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดแผนกรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 20-40 ปี
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
3) มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นกะได้
4) สุขภาพ  ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 04 ก.พ. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอจดหมายเหตุ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ได้

4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 15 ม.ค 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ขับรถตู้ สังกัดแผนกยานพาหนะ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติ 

1) อายุไม่เกิน 35 ปี

2) มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2

3) มีประสบการณ์ในการขับรถตู้อย่างน้อย 2 ปี

4) รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

5) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

 

เจ้าหน้าที่ขับรถบัส สังกัดแผนกยานพาหนะ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ 

1) อายุไม่เกิน 35 ปี

2) มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2

3) มีประสบการณ์ในการขับรถบัสอย่างน้อย 1 ปี

4) รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

5) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 14 ธ.ค 2558                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

                คุณสมบัติ

                1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

                2) หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 25 ก.ย. 2558                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

 

                คุณสมบัติ

                1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาบรรณารักษศาสตร์

                2) มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์

                3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Word, Excel, และ Power Point) ได้ดี

                4) สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 12 มิ.ย. 2558                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก   และภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง 

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามโทร : 02-791-5643

 
update 18 ก.ย. 2557                                                                               **************************************************************************************************************
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA