ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Programs


 
ระดับปริญญาตรี

 

 
 


12. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ::สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
 ::สาขาเทคโนโลยีระบบราง

13. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
 ::สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ::สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
 ::สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
 ::สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
 ::สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

14. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร        

 ::คณะนวัตกรรมเกษตร    
     ::สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


 ::คณะเทคโนโลยีอาหาร        
     ::สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ::สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

15. คณะศิลปะและการออกแบบ      
 ::สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
 ::สาขาวิชาออกแบบภายใน
 ::สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 ::สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 ::สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

16. คณะดิจิทัลอาร์ต      
 ::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 ::สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
 ::สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

17. คณะบัญชี        
 ::สาขาวิชาการบัญชี

18. คณะบริหารธุรกิจ      
 ::สาขาวิชาการตลาด
 ::สาขาวิชาการจัดการ
 ::สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 ::สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 ::สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 ::สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
 ::สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 ::สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

19. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ        
 ::สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 ::สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 ::สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 ::สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

20. สถาบันการบิน        
 ::สาขาวิชานักบินพาณิชย์

21. คณะศิลปศาสตร์         
 ::สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 ::สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 ::สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ::สาขาวิชาภาษาจีน
 ::สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 ::สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

22. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์       
 ::สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 ::สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 ::สาขาวิชาการโฆษณา
 ::สาขาวิชาการภาพยนต์และวีดิทัศน์
 ::สาขาวิชาวารสารดิจิทัล
 ::สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 ::สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
 ::สาขาวิชามัลติมีเดีย
 ::สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
 ::สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

23. คณะนิติศาสตร์       
 ::สาขาวิชานิติศาสตร์

24. คณะเศรษฐศาสตร์         
 ::สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

25. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
 ::สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

26. วิทยาลัยดนตรี      
::แขนงวิชาการประพันธ์เพลง


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Twilight M.B.A.

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : CMO M.B.A.(เรียนวันเสาร์)

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Executive M.B.A. / CEO M.B.A.(เรียนวันอาทิตย์)

4.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : M.M.( Entrepreneurship)

5.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : M.Acc

6.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : M.Econ. (Digital Economy)

7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.A.

8.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.S.

9.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.

10.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : M.Com.Arts

11.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ : M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing)

12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : M.A.(CJA)

13.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : M.A.( English for Professions )

14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : M.A.DIS

15.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)

16.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : M.F.A.(Design)

17.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : M.F.A.(Computer Art)

18.หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : M.M. 

19.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.I.T.

20.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM

21.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : M.S.(Cybersecurity Management)

22.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : M.I.S.SMT.

23.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ : M.Sc.(Management of Logistics)

24.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : M.Sc.(Biotechnology)

25.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : M.Sc.(Biomedical Sciences)

26.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : M.Eng.(Biomedical Engineering)

27.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก : M.Sc.(Oriental Medicine)

28.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ : M.Sc. (Phytomed)

29.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : M.Pharm.(Pharmacy)

30.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ : M.N.S.(Adult Nursing)

31.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : M.Eng.(ECE)

32.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)

33.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : M.Ed.(Bilingual Education)

34.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.( Educational Administration)

35.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : M.Ed.(Curriculum and Instruction)

36.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : M.A.(Teaching Science)

 

ระดับปริญญาโท ระบบ Online

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM.
 

 

ระดับปริญญาเอก

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA