ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Fees


ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557
รหัส คณะ/วิทยาลัย ค่า  อุปกรณ์ ค่าบำรุง ค่าตรวจ ค่า รวม
สาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชุดพละ การแต่งกาย และอื่นๆ  สุขภาพ หน่วยกิต เงิน
  คณะพยาบาลศาสตร์            
0302 -  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) - - 2,000 - 90,000 92,000
  คณะเทคนิคการแพทย์            
0801 -  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 600 350 18,800 500 28,700 48,950
0802 -  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) - - 18,800 - 28,700 47,500
0701 คณะกายภาพบำบัด 600 350 18,800 500 31,600 51,850
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก            
1901 -  สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 600 350 18,800 500 33,200 53,450
1902 -  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 600 350 18,800 500 28,000 48,250
  คณะวิทยาศาสตร์            
1301 -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 600 350 18,800 500 32,400 52,650
1302 -  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 600 350 18,800 500 38,800 59,050
1303 -  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 600 350 18,800 500 33,400 53,650
1304 -  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)  -  - 18,800 500 38,800 58,100
2501 คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 600 350 18,800 500 23,800 44,050
  คณะเทคโนโลยีอาหาร            
0902 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 600 350 18,800 500 25,800 46,050
0904 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.)  -  - 18,800 500 25,800 45,100
  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ            
0903 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 600 350 18,800 500 20,200 40,450
  คณะนวัตกรรมเกษตร            
3601 -  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 600 350 18,800 500 35,100 55,350
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            
1401 -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 20,900 41,150
1402 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 600 350 18,800 500 34,400 54,650
1404 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 600 350 18,800 500 35,200 55,450
1408 -  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 600 350 18,800 500 24,900 45,150
1411 -  สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 600 350 18,800 500 27,300 47,550
1409 -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์ 600 350 18,800 500 28,100 48,350
1410 -  สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 600 350 18,800 500 27,200 47,450
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์            
1101 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1102 -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1103 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1104 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1105 -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1106 -  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1107 -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1122 -  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 600 350 18,800 500 38,700 58,950
1134 -  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 600 350 18,800 500 39,600 59,850
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 600 350 18,800 500 38,700 58,950
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
1125 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - - 18,800 500 34,200 53,500
1126 -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - - 18,800 500 33,700 53,000
1127 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - 18,800 500 30,300 49,600
1128 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - - 18,800 500 33,700 53,000
1129 -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 18,800 500 36,900 56,200
1130 -  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 18,800 500 34,200 53,500
1132 -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 18,800 500 28,400 47,700
1136 -  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - - 18,800 500 36,400 55,700
1143 -  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน - - 18,800 500 39,600 58,900
2601 สถาบันการบิน สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 600 350 18,800 500 29,000 49,250
   คณะศิลปะและการออกแบบ            
0604 -  สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 600 350 18,800 500 34,900 55,150
0605 -  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 600 350 18,800 500 26,200 46,450
0606 -  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 600 350 18,800 500 33,000 53,250
0607 -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 600 350 18,800 500 33,000 53,250
0611 -  สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 600 350 18,800 500 29,600 49,850
   คณะดิจิทัลอาร์ต            
3401 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 600 350 18,800 500 31,700 51,950
3402 -  สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 600 350 18,800 500 31,700 51,950
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            
1001 -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 600 350 18,800 500 36,900 57,150
  คณะบัญชี            
2201 -  หลักสูตรบัญชี 600 350 18,800 500 23,700 43,950
2202 -  หลักสูตรบัญชี  (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 18,800 500 22,400 41,700
  คณะบริหารธุรกิจ            
0202 -  สาขาวิชาการจัดการ 600 350 18,800 500 20,700 40,950
0203 -  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 600 350 18,800 500 22,400 42,650
0204 -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 22,700 42,950
0205 -  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 600 350 18,800 500 21,000 41,250
0206 -  สาขาวิชาการตลาด 600 350 18,800 500 20,700 40,950
0207 -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 600 350 18,800 500 22,400 42,650
0230 -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 600 350 18,800 500 20,400 40,650
0231 -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 600 350 18,800 500 22,700 42,950
0241 -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 600 350 18,800 500 20,700 40,950
  คณะบริหารธุรกิจ  (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
0222 -  สาขาวิชาการตลาด - - 18,800 500 20,700 40,000
0223 -  สาขาวิชาการจัดการ - - 18,800 500 20,700 40,000
0224 -  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - - 18,800 500 22,400 41,700
0225 -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - - 18,800 500 22,700 42,000
0226 -  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 18,800 500 21,000 40,300
0227 -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - - 18,800 500 22,400 41,700
0239 -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 18,800 500 20,400 39,700
1801 คณะเศรษฐศาสตร์ 600 350 18,800 500 25,100 45,350
  คณะศิลปศาสตร์            
0102 -  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 600 350 18,800 500 20,600 40,850
0103 -  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 600 350 18,800 500 20,200 40,450
0104 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 600 350 18,800 500 20,000 40,250
0105 -  สาขาวิชาภาษาจีน 600 350 18,800 500 25,600 45,850
0106 -  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 600 350 18,800 500 22,200 42,450
0107 -  สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 600 350 18,800 500 21,000 41,250
  คณะนิเทศศาสตร์            
0401 -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0403 -  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0405 -  สาขาวิชาการโฆษณา 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0406 -  สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 600 350 18,800 500 26,000 46,250
0408 -  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0409 -  สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 600 350 18,800 500 25,500 45,750
0410 -  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0411 -  สาขาวิชามัลติมีเดีย 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0412 -  สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 600 350 18,800 500 22,500 42,750
1703 คณะนิติศาสตร์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ            
1602 -  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 600 350 18,800 500 26,300 46,550
1604 -  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 600 350 18,800 500 21,200 41,450
1605 -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 600 350 18,800 500 19,700 39,950
1610 -  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 600 350 18,800 500 27,700 47,950
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม            
2102 -  สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 600 350 18,800 500 19,800 40,050
2106 -  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 600 350 18,800 500 20,400 40,650
  วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์            
3501 -  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 600 350 18,800 500 24,200 44,450
2001 วิทยาลัยดนตรี 600 350 18,800 500 58,800 79,050
  INTERNATIONAL COLLEGE            
1514 -  Philosophy, Politics and Economics 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1515 -  International Business 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1516 -  Information and Communication Technology 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1717 -  Communications Arts 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1518 -  International Relations and Development 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1519 -  Asian Business Management 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1520 -  International Marketing and Online Business 600 350 22,000 500 48,000 71,450
1521 -  International Hospitality and Tourism 600 350 22,000 500 48,000 71,450
2205 -  Accounting 600 350 22,000 500 48,000 71,450
  INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE            
3205 Finance and Invesment     8,000   85,000 93,000
3206 International Business Management     8,000   85,000 93,000
3207 Management     8,000   85,000 93,000
3208 Human Resource Management     8,000   85,000 93,000
3209 Marketing     8,000   85,000 93,000
3210 Advertising and Media Management     8,000   85,000 93,000
3211 Real Estate Development and Management     8,000   85,000 93,000
       
  ค่าบำรุงอื่น ๆ ประกอบด้วย   ค่าบำรุงอื่น ๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติภาคละ 10,000 ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติภาคละ   10,000
  ค่าประกันของเสียหาย 8,000 ค่าประกันของเสียหาย     8,000
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   300
  ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ   300 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุปีละ   2,500
  ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 ค่าทำบัตรนักศึกษา     200
  รวม 18,800 ค่า Student Activities ภาคปกติภาคละ 1,000
        รวม 22,000
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต  ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์
· สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 113,400 194,900 254,800 368,000 283,000 428,000 1,642,100
· สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 113,400 190,900 254,800 368,000 269,000 428,000 1,624,100
คณะพยาบาลศาสตร์
· สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 122,000 180,100 189,600 131,000 - - 622,700
· สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 100,600 134,000 195,000 130,500 - - 560,100
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
- สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 124,800 149,400 148,000 108,600 - - 530,800
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 98,200 162,100 174,000 76,800 - - 511,100
คณะกายภาพบำบัด
- สาขาวิชากายภาพบำบัด 128,500 188,500 165,000 81,100 - - 563,100
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 98,300 125,600 135,200 76,800 - - 435,900
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 110,300 120,300 136,500 65,600 - - 432,700
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 92,400 104,600 103,900 68,200 - - 369,100
คณะทัศนศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 91,300 153,900 126,100 92,500 93,600 60,000 617,400
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 76,800 89,200 100,500 77,600 - - 344,100
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 84,700 102,000 89,900 72,400 - - 349,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 78,900 83,300 89,600 82,800 - - 334,600
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 91,000 89,000 93,600 76,400 - - 350,000
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 107,200 112,800 84,400 59,600 - - 364,000
· สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 83,200 91,200 86,800 65,600 - - 326,800
· สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรซ์ 82,700 85,200 92,000 74,400 - - 334,300
· สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 102,400 117,200 106,800 74,800 - - 401,200
· สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 93,300 104,000 94,400 59,600 - - 351,300
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
· สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 84,700 108,200 104,300 91,800 - - 389,000
· สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 80,900 104,200 105,900 98,400 - - 389,400
· สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 95,500 100,700 102,300 113,400 - - 411,900
· สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 95,400 99,600 102,100 94,800 - - 391,900
· สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 93,600 99,800 108,900 100,800 - - 403,100
· สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 99,600 102,000 109,700 100,800 - - 412,100
· สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 93,600 113,200 100,700 98,600 - - 406,100
· สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 98,600 90,800 96,300 110,400 - - 396,100
· สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 134,400 145,500 119,500 141,500 - - 540,900
· สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71,800 86,400 91,000 75,800 - - 325,000
สถาบันการบิน
· สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 105,680 121,200 1,754,000 831,000 - - 2,811,880
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
· สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 97,200 98,200 87,400 117,000 61,400 - 461,200
· สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 94,400 97,300 93,300 65,000 - - 350,000
คณะศิลปและการออกแบบ
· สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 88,600 103,400 94,400 78,700 - - 365,100
· สาขาวิชาออกแบภายใน 84,600 97,000 102,100 69,000 - - 352,700
· สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 94,800 93,300 96,000 70,000 - - 354,100
· สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 98,500 100,800 94,400 66,200 - - 359,900
· สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 90,800 107,400 88,800 68,000 - - 355,000
คณะดิจิทัลอาร์ต
· สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 97,400 119,900 110,500 83,500 - - 411,300
· สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 100,300 142,800 129,200 82,600 - - 454,900
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
· สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 70,200 96,000 91,300 49,300 - - 306,800
· สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 71,000 91,800 86,300 47,300 - - 296,400
· สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 69,800 91,600 91,600 46,000 - - 299,000
· สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 99,000 134,700 182,000 156,400 - - 572,100
คณะบริหารธุรกิจ
· สาขาวิชาการตลาด 69,200 72,400 70,400 56,600 - - 268,600
· สาขาวิชาการจัดการ 69,200 67,000 70,400 60,800 - - 267,400
· สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 63,600 71,800 72,400 60,800 - - 268,600
· สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 66,400 72,800 69,800 62,000 - - 271,000
· สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 59,400 73,800 70,400 65,000 - - 268,600
· สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 69,200 72,400 70,400 56,600 - - 268,600
· สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 65,400 70,700 71,000 67,100 - - 274,200
· สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 68,600 73,800 70,700 56,600 - - 269,700
· สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 68,000 73,800 70,700 56,600 - - 269,100
คณะบัญชี
· สาขาวิชาการบัญชี 71,800 69,400 72,400 60,200 - - 273,800
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 72,200 68,000 70,400 56,600 - - 267,200
คณะศิลปศาสตร์
· สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 67,200 69,200 69,200 61,400 - - 267,000
· สาขาวิชาภาษาจีน 66,600 60,800 68,600 66,200 - - 262,200
· สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 64,200 68,600 69,800 56,600 - - 259,200
· สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 63,300 71,200 80,500 50,800 - - 265,800
· สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 76,400 70,400 72,600 54,200 - - 273,600
· สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 63,500 68,000 69,200 59,600 - - 260,300
คณะนิเทศศาสตร์
· สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 84,600 88,500 95,900 46,800 - - 315,800
· สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 83,800 94,000 86,800 29,200 - - 293,800
· สาขาวิชาการโฆษณา 86,600 88,600 86,000 40,700 - - 301,900
· สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 72,700 74,900 81,400 75,300 - - 304,300
· สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 79,900 88,900 103,800 53,500 - - 326,100
· สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 86,400 77,000 79,700 53,500 - - 296,600
· สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 79,800 83,200 83,200 56,700 - - 302,900
· สาขาวิชามัลติมีเดีย 85,700 83,800 89,700 63,500 - - 322,700
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 93,700 89,700 88,600 32,300 - - 304,300
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 66,200 71,200 67,600 63,600 - - 268,600
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
· สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 64,200 68,000 74,000 39,400 - - 245,600
· สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 76,000 73,000 71,200 58,600 - - 278,800
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
· สาขาวิชารัฐศาสตร์ 76,100 79,600 79,000 48,200 - - 282,900
วิทยาลัยนดนตรี  
· แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800
· แขนงวิชาการแสดงดนตรี 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800
· แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800
· แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800
· แขนงวิชาการผลิตดนตรี 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800
· แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 149,400 134,400 122,300 112,700 - - 518,800


หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College  
· International Business 134,000 128,000 146,000 83,000 - - 491,000
· Information and Communication Technology 142,000 138,000 151,000 93,000 - - 524,000
· Philosophy, Politics and Economics 134,000 128,000 146,000 83,000 - - 491,000
· Communications Arts 140,000 146,000 140,000 65,000 - - 491,000
· Internationl Relations and Development 134,000 128,000 146,000 83,000 - - 491,000
· Asian Leadership abd Management 140,000 128,000 146,000 83,000 - - 497,000
· International Marking and Online Business 134,000 128,000 137,000 83,000 - - 482,000
· International Hospitality Management 193,500 150,000 150,000 150,000 - - 643,500
· Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
International Chinese College  
· Finance and Invesment 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· International Business Management 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· Managements 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· Human Resource Management 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· Marketing 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· Advertising and Media Management 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000
· Real Estate Development and Management 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 680,000ปริญญาโท

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 198,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464
(เมืองเอก)
39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
1469
(สาทร)
มหาวิทยาลัยรังสิต
Executive MBA
บริหารธุรกิจ
โครงการผู้บริหาร
0261 42 วันเสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 / 12,500 245,500
MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป /การตลาด / e-Business)
0261
(เมืองเอก)
42 จันทร์-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และวันเสาร์ 09:00-16:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต  3,000 14,000 189,000
Professional MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป)
0267 42 วันอาทิตย์   3,000 17,500 / 7,500 220,000
MM.
การเป็นผู้ประกอบการ
0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 09.30-16.30 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MM.
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ( นานาชาติ)
0268 36 พุธ, พฤหัสบดี, 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 90,000 - 270,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.30-20.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 180,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 180,000
M.P.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
2761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
MA.Communication นิเทศศาสตร์ 0460 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,500
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 13.00-19.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 141,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(Adult Nursing)
การพยาบาลผู้ใหญ่
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 174,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 178,600
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 40 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 256,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 42 จันทร์-เสาร์ 10:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art) คอมพิวเตอร์อาร์ต 0662 42 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 36 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชาปฏิบัติ 5,000 14,000 199,000
MA.CWES
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
2161 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MA.(Leadership in Societyฯ)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MA.(DIS) การทูตและการต่างประเทศ 3061 48 วันอาทิตย์ 09.00-17.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 300,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 198,000
M.Econ.
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
1861 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. หรือ
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Pharm
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.A.(THBM)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
1661 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 166,500ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก 1191 โท-เอก
48
จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 40,000 - 240,000-320,000
ตรี-เอก 1192 ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก 1490 โท-เอก
48
อังคาร-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 595,000-850,000
ตรี-เอก 1491 ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration รัฐประศาสนศาสตร์ 2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 66 ศุกร์ 18.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-21.00 น.
อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 125,000 - 750,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 150,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทางไกลฯ)
M.S.ITM
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 2/10/2556ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA