ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Fees


 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคที่ 1/2561

 


รหัส คณะ/วิทยาลัย *ค่า ค่า รวม
สาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ธรรมเนียม หน่วยกิต เงิน
  คณะทัศนมาตรศาสตร์      
2502 - สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 20,400 39,100 59,500
  คณะวิทยาศาสตร์      
1301 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 20,400 34,100 54,500
1303 - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20,400 32,600 53,000
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก      
1901 - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 20,400 40,600 61,000
1902 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20,400 47,100 67,500
1903 - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 20,400 36,600 57,000
  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์      
4101 - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 20,400 47,000 67,400
  คณะเทคโนโลยีอาหาร      
3701 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20,400 34,800 55,200
3702 - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 20,400 35,200 55,600
  คณะนวัตกรรมเกษตร      
3601 - สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 20,400 40,000 60,400
  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1401 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20,400 38,300 58,700
1402 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,400 43,600 64,000
1404 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 20,400 49,600 70,000
1408 - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 20,400 29,000 49,400
1409 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 20,400 42,200 62,600
1410 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 20,400 37,400 57,800
1411 - สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 20,400 43,600 64,000
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์      
1101 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20,400 39,300 59,700
1102 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20,400 42,300 62,700
1103 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20,400 39,300 59,700
1104 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20,400 39,300 59,700
1105 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20,400 39,300 59,700
1106 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20,400 39,300 59,700
1107 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,400 48,300 68,700
1109 - สาขาเทคโนโลยีระบบราง 20,400 39,200 59,600
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)      
1136 - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 19,300 30,900 50,200
1127 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19,300 30,900 50,200
1126 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 19,300 38,100 57,400
1125 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19,300 38,100 57,400
1128 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19,300 30,900 50,200
1129 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 19,300 30,900 50,200
1130 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19,300 30,900 50,200
1132 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19,300 39,900 59,200
  สถาบันการบิน      
2601 - สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 20,400 39,100 59,500
  คณะศิลปะและการออกแบบ      
0604 - สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย 20,400 33,100 53,500
0605 - สาขาวิชาการออกแบบภายใน 20,400 29,200 49,600
0606 - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 20,400 45,300 65,700
0607 - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20,400 36,500 56,900
0611 - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 20,400 35,400 55,800
  คณะดิจิทัลอาร์ต      
3401 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 20,400 42,400 62,800
3402 - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 20,400 55,400 75,800
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
1001 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,400 35,200 55,600
  คณะบัญชี      
2201 - หลักสูตรบัญชี 20,400 23,700 44,100
  คณะบริหารธุรกิจ      
0202 - สาขาวิชาการจัดการ 20,400 23,700 44,100
0203 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 20,400 23,700 44,100
0204 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 20,400 23,700 44,100
0205 - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 20,400 23,700 44,100
0206 - สาขาวิชาการตลาด 20,400 23,700 44,100
0207 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20,400 23,700 44,100
0230 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20,400 23,700 44,100
0231 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 20,400 23,700 44,100
0241 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 20,400 23,700 44,100
  คณะเศรษฐศาสตร์      
1801 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20,400 29,000 49,400
  คณะศิลปศาสตร์      
0102 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20,400 29,900 50,300
0103 - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 20,400 21,000 41,400
0104 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20,400 28,100 48,500
0105 - สาขาวิชาภาษาจีน 20,400 29,200 49,600
0106 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20,400 28,100 48,500
0107 - สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ 20,400 27,000 47,400
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์      
0401 - สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 20,400 27,000 47,400
0403 - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 20,400 27,000 47,400
0405 - สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ 20,400 27,000 47,400
0406 - สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 20,400 23,300 43,700
0408 - สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 20,400 22,800 43,200
0409 - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 20,400 27,000 47,400
0410 - สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 20,400 27,000 47,400
0411 - สาขาวิชามัลติมีเดีย 20,400 24,800 45,200
0412 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 20,400 27,000 47,400
0413 - เขียนบทและกำกับภาพยนต์และโทรทัศน์ 20,400 27,800 48,200
  คณะนิติศาสตร์      
1703 - สาขาวิชานิติศาสตร์ 20,400 24,200 59,700
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ      
1602 - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 20,400 31,000 51,400
1604 - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 20,400 32,500 52,900
1605 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 20,400 29,500 49,900
1610 - สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 20,400 29,100 49,500
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
2102 - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 20,400 24,600 45,000
  วิทยาลัยรัฐกิจ      
3501 - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 20,400 20,500 40,900
  สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม      
3901 -อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 20,400 28,100 48,500
  INTERNATIONAL COLLEGE      
1515 - International Business 23,000 48,000 71,000
1516 - Information and Communication Technology 23,000 48,000 71,000
1517 - Communications Arts 23,000 48,000 71,000
1518 - Internationl Political Economy and Development 23,000 48,000 71,000
1521 - International Hospitality and Tourism 23,000 48,000 71,000
2205 - Accountancy 23,000 48,000 71,000
1156 - Civil Engineering 23,000 48,000 71,000
  INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE      
3205 - Finance and Invesment 8,000 85,000 93,000
3206 - International Business Management 8,000 85,000 93,000
1522 - Communication Arts 8,000 85,000 93,000
         
  *ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย      *ค่าธรรมเนียม ของหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย  
  ค่าบำรุงการศึกษาภาค ภาคละ 10,000 บาท  ค่าบำรุงการศึกษาภาค ภาคละ                        10,000  บาท  
  ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย                                     8,000  บาท  
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

300

บาท  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                                300  บาท  
  ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 300 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                                    3,000  บาท
  ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา                                           200  บาท  
  ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ                                                500  บาท  
  ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 1,100 บาท ค่า Student Activities ภาคปกติภาคละ             1,000  บาท  
           
  รวม 20,400 บาท รวม                                                              23,000  บาท  
หมายเหตุ

1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

2 .ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา

 

3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 118,000 226,300 355,100 360,000 358,000 389,000 1,806,400
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 118,000 226,300 355,100 363,000 363,000 389,000 1,814,400
คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 142,100 217,300 256,700 148,700 - - 764,800
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะรังสีเทคนิค
- สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 206,100 235,500 121,000 - - 681,200
คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 107,100 129,100 250,000 187,500 - - 673,700
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
- สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 151,400 194,000 213,300 63,300 - - 622,000
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 159,900 174,500 156,000 118,300 - - 608,700
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 149,000 120,000 195,400 211,800 136,000 180,000 992,200
คณะกายภาพบำบัด
- สาขาวิชากายภาพบำบัด 130,300 209,600 183,500 171,000 - - 694,400
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 110,900 110,600 138,800 88,500 - - 448,800
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 110,600 98,400 123,600 74,100 - - 406,700
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 126,200 149,600 157,200 42,200 - - 475,200
คณะทัศนมาตรศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 99,000 122,300 175,200 160,000 156,500 62,000 775,000
คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 97,700 117,600 111,600 86,400 - - 413,300
- สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,800 82,400 93,700 53,100 - - 312,000
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 97,500 119,000 99,300 79,600 - - 395,400
คณะนวัตกรรมเกษตร
- สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 108,300 89,900 96,900 55,200 - - 350,300
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 104,900 93,700 92,600 90,200 - - 381,400
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 113,900 109,600 88,900 87,000 - - 399,400
- สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 98,500 89,000 97,400 81,800 - - 366,700
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 139,400 136,000 90,600 68,000 - - 434,000
- สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 102,300 109,500 108,600 43,000 - - 363,400
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 111,100 90,000 99,200 71,200 - - 371,500
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 106,000 119,600 107,000 71,000 - - 403,600
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 103,400 104,300 117,200 77,600 - - 402,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 103,400 117,900 106,600 110,600 - - 438,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 115,800 103,600 118,800 107,600 - - 445,800
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 122,400 113,400 106,000 115,000 - - 456,800
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 115,000 101,900 114,600 119,000 - - 450,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 115,800 116,900 115,600 110,200 - - 458,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 118,800 118,900 95,800 107,400 - - 433,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 108,200 101,000 102,600 118,600 - - 430,400
- สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง 75,800 96,500 119,200 86,400 - - 377,900
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 85,000 99,200 101,400 71,600 - - 357,200
- สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 118,800 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
- สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 101,100 142,200 135,500 82,600 - - 461,400
สถาบันการบิน
- สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 116,100 124,000 1,030,000 1,566,700 - - 2,836,800
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 104,400 108,600 98,100 121,900 65,000 - 498,000
คณะศิลปและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 107,900 101,100 114,900 66,000 - - 389,900
- สาขาวิชาออกแบภายใน 92,800 110,000 100,000 74,000 - - 376,800
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 96,800 106,500 102,300 75,000 - - 380,600
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 97,900 105,100 97,500 70,700 - - 371,200
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 95,000 124,000 99,100 72,400 - - 390,500
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 126,200 123,400 125,100 66,800 - - 441,500
- สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 136,700 145,100 121,500 62,600 - - 465,900
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 94,000 96,500 86,600 52,100 - - 329,200
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 66,600 90,800 87,200 51,200 - - 295,800
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 67,800 92,800 97,300 49,000 - - 306,900
- สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 99,300 133,300 147,100 162,600 - - 542,300
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด 83,200 76,500 75,200 70,900 - - 305,800
- สาขาวิชาการจัดการ 83,200 76,500 76,100 70,900 - - 306,700
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 83,200 69,500 82,500 70,900 - - 306,100
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 88,300 77,400 71,000 69,400 - - 306,100
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 83,200 76,500 71,000 76,000 - - 306,700
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 83,200 81,000 70,100 71,800 - - 306,100
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 83,200 75,500 71,000 76,000 - - 305,700
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 83,200 76,500 76,100 70,900 - - 306,700
คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี 74,300 79,400 79,400 60,800 - - 293,900
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 92,200 75,200 71,000 64,100 - - 302,500
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 77,400 79,400 79,400 70,100 - - 306,300
- สาขาวิชาภาษาจีน 91,100 80,300 81,200 54,800 - - 307,400
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 78,100 79,700 81,200 60,700 - - 299,700
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 81,400 75,000 86,300 62,500 - - 305,400
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 88,300 83,900 81,200 57,400 - - 310,800
- สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 93,400 84,500 74,000 55,700 - - 307,600
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 103,300 102,200 99,100 51,000 - - 355,600
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 104,800 96,300 87,400 39,000 - - 327,500
- สาขาวิชาการโฆษณา 102,000 91,400 89,600 50,500 - - 333,500
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล 101,600 94,100 90,100 53,400 - - 339,200
- สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 96,500 88,100 102,900 59,400 - - 346,900
- สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 106,000 100,800 83,700 59,400 - - 349,900
- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 99,300 89,400 72,500 58,900 - - 320,100
- สาขาวิชามัลติมีเดีย 105,800 86,200 97,900 74,300 - - 364,200
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 107,500 87,800 89,600 57,000 - - 341,900
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 104,500 86,400 96,900 70,900 - - 358,700
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 89,200 71,800 77,700 67,600 - - 306,300
- สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 100,800 122,400 108,000 - - - 331,200
- สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 151,200 122,400 122,400 108,000 - - 504,000
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
- สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 71,400 77,000 82,900 45,700 - - 277,000
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 83,400 79,400 86,300 56,500 - - 305,600
วิทยาลัยดนตรี  
สาขาวิชาดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
สาขาวิชาการผลิตดนตรี  
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000
- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี 180,800 168,000 92,200 80,000 - - 521,000


หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College  
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 - - 553,000
- Communications Arts 169,000 146,000 140,000 65,000 - - 520,000
- Internationl Political Economy and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 - - 545,600
- Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
- Civil Engineering 179,500 133,000 133,000 124,000 - - 569,500
International Chinese College  
- Finance and Investment 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000
- International Business Management 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000
- Communication Arts 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000ปริญญาโท

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(BE) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1362 41 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 212,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 174,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464 39 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
M.S.CSM. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1471 36 จันทร์ - วันศุกร์ 18.00 - 21.00 น.
หรือเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 150,000
Executive MBA.MGT
บริหารธุรกิจ
0266 42 อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 /
12,500
239,600
Twilight M.B.A.
บริหารธุรกิจ
0261 42 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
MM. การเป็นผู้ประกอบการ 0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. /
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 150,000
MBA.Chinese
บริหารธุรกิจ(นานาชาติจีน)
3262 42 จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 196,000 - 395,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.P.S.
รัฐศาสตร์
3561 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Com.Arts
นิเทศศาสตร์
0461 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 198,000
M.Com.Arts(FTWD)
การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
0462 39 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 200,000
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น./
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(AGN)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 /
ปฏิบัติวิชาละ 5,000
14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 37 เสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 250,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 43 จันทร์-เสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art)
คอมพิวเตอร์อาร์ต
3461 42 จันทร์-ศุกร์ 18.00-22.00 น.
และเสาร์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 39 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชา
ปฏิบัติ 5,000
14,000 199,000
MA.(Leadership in Society)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี /
มหาวิทยาลัยรังสิต
3,000 14,000 164,000
MA.(DIS)
การทูตและการต่างประเทศ
3061 36 วันอาทิตย์ 09.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 280,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 182,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
M.Econ.
เศรษฐกิจดิจิทัล
1861 36 อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Sc.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.Sc.Medical Technology
เทคนิคการแพทย์
0861 36 จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,500 14,000 /
กิจกรรมภาคละ 12,500
340,000
M.Sc. (Management of Logistics)
การจัดการโลจิสติกส์
3860 42 เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 263,000
M.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3960 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,900
M.A.(Science Teaching)
การสอนวิทยาศาสตร์
2866 50 จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ภาคละ
50,000
- 200,000ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก
1191
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.30–21.00 น.
หรือ เสาร์–อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 40,000 - 240,000-320,000
ตรี-เอก
1192
ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก
1490
โท-เอก
48
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 570,000-760,000
ตรี-เอก
1491
ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์
2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 63 เสาร์ หรือ อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 124,000 - 744,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์ 09.00 – 17.00 น. หรือ
อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หรือ
เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000
LL.D. นิติศาสตร์ 1790
จบ ป.โท
48 เสาร์-อาทิตย์08.30 - 20.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000
1793
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 600,000
Ph.D.CJA.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3990 51 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 ไม่เกิน 6 ภาค 450,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทางไกลฯ)
M.S.ITM
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 28/06/2561ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA