ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Fees


 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558

 

รหัส คณะ/วิทยาลัย ค่า อุปกรณ์ ค่าบำรุง ค่าตรวจ ค่า รวม
สาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชุดพละ การแต่งกาย และอื่นๆ สุขภาพ หน่วยกิต เงิน
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก            
1901 - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 600 350 18,800 500 33,200 53,450
1902 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 600 350 18,800 500 28,000 48,250
1903 - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 600 350 18,800 500 24,800 45,050
  คณะวิทยาศาสตร์            
1301 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 600 350 18,800 500 33,200 53,450
1302 - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 600 350 18,800 500 37,600 57,850
1303 - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 600 350 18,800 500 29,800 50,050
1304 - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 18,800 500 37,600 56,900
2501 คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 600 350 13,800 500 9,600 24,850
  คณะเทคโนโลยีอาหาร            
3701 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 600 350 18,800 500 25,400 45,650
3702 - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 600 350 18,800 500 26,000 46,250
  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ            
0903 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 600 350 18,800 500 18,600 38,850
  คณะนวัตกรรมเกษตร            
3601 - สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 600 350 18,800 500 24,200 44,450
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
1401 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 20,900 41,150
1402 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 600 350 18,800 500 34,400 54,650
1404 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 600 350 18,800 500 36,800 57,050
1408 - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 600 350 18,800 500 23,900 44,150
1411 - สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 600 350 18,800 500 27,500 47,750
1409 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 600 350 18,800 500 24,500 44,750
1410 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 600 350 18,800 500 34,400 54,650
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์            
1101 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 600 350 18,800 500 26,200 46,450
1102 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 600 350 18,800 500 30,800 51,050
1103 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 600 350 18,800 500 26,200 46,450
1104 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 600 350 18,800 500 32,000 52,250
1105 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 600 350 18,800 500 33,400 53,650
1106 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 600 350 18,800 500 32,000 52,250
1107 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 32,000 52,250
1122 - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 600 350 18,800 500 32,000 52,250
1154 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 600 350 18,800 500 9,600 29,850
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
1125 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - - 18,800 500 26,200 45,500
1126 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - - 18,800 500 30,800 50,100
1127 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - 18,800 500 26,200 45,500
1128 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - - 18,800 500 32,000 51,300
1129 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 18,800 500 33,400 52,700
1130 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 18,800 500 32,000 51,300
1132 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 18,800 500 32,000 51,300
1136 - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - - 18,800 500 32,000 51,300
2601 สถาบันการบิน สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 600 350 13,800 500 7,200 22,450
  คณะศิลปะและการออกแบบ            
0604 - สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย 600 350 18,800 500 34,700 54,950
0605 - สาขาวิชาการออกแบบภายใน 600 350 18,800 500 26,000 46,250
0606 - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 600 350 18,800 500 33,000 53,250
0607 - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 600 350 18,800 500 33,200 53,450
0611 - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 600 350 18,800 500 29,600 49,850
  คณะดิจิทัลอาร์ต            
3401 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 600 350 18,800 500 33,100 53,350
3402 - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 600 350 18,800 500 33,100 53,350
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            
1001 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 600 350 18,800 500 36,600 56,850
  คณะบัญชี            
2201 - หลักสูตรบัญชี 600 350 18,800 500 20,100 40,350
2202 - หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 18,800 500 20,100 39,400
  คณะบริหารธุรกิจ            
0202 - สาขาวิชาการจัดการ 600 350 18,800 500 22,700 42,950
0203 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 600 350 18,800 500 21,300 41,550
0204 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 600 350 18,800 500 21,300 41,550
0205 - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 600 350 18,800 500 21,300 41,550
0206 - สาขาวิชาการตลาด 600 350 18,800 500 22,700 42,950
0207 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 600 350 18,800 500 21,300 41,550
0230 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 600 350 18,800 500 20,400 40,650
0241 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 600 350 18,800 500 21,300 41,550
  คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
0222 - สาขาวิชาการตลาด - - 18,800 500 22,700 42,000
0223 - สาขาวิชาการจัดการ - - 18,800 500 22,700 42,000
0224 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - - 18,800 500 21,300 40,600
0225 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - - 18,800 500 21,300 40,600
0226 - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 18,800 500 21,300 40,600
0227 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - - 18,800 500 21,300 40,600
0239 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 18,800 500 20,400 39,700
1801 คณะเศรษฐศาสตร์ 600 350 18,800 500 25,100 45,350
  คณะศิลปศาสตร์            
0102 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 600 350 18,800 500 24,800 45,050
0103 - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0104 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 600 350 18,800 500 24,200 44,450
0105 - สาขาวิชาภาษาจีน 600 350 18,800 500 28,000 48,250
0106 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 600 350 18,800 500 22,200 42,450
0107 - สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 600 350 18,800 500 19,200 39,450
  คณะนิเทศศาสตร์            
0401 - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0403 - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0405 - สาขาวิชาการโฆษณา 600 350 18,800 500 25,500 45,750
0406 - สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0408 - สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0409 - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 600 350 18,800 500 29,100 49,350
0410 - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0411 - สาขาวิชามัลติมีเดีย 600 350 18,800 500 24,000 44,250
0412 - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 600 350 18,800 500 29,100 49,350
1703 คณะนิติศาสตร์ 600 350 18,800 500 20,400 40,650
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ            
1602 - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 600 350 18,800 500 23,800 44,050
1604 - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 600 350 18,800 500 25,000 45,250
1605 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 600 350 18,800 500 26,900 47,150
1610 - สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 600 350 18,800 500 35,000 55,250
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม            
2102 - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 600 350 18,800 500 19,800 40,050
  วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์            
3501 - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 600 350 18,800 500 22,200 42,450
2001 วิทยาลัยดนตรี 600 350 13,800 500 9,600 24,850
  INTERNATIONAL COLLEGE            
1515 - International Business 600 350 22,000 500 54,000 77,450
1516 - Information and Communication Technology 600 350 22,000 500 54,000 77,450
1717 - Communications Arts 600 350 22,000 500 54,000 77,450
1518 - International Relations and Development 600 350 22,000 500 54,000 77,450
1521 - International Hospitality and Management 600 350 22,000 500 54,000 77,450
2205 - Accountancy 600 350 22,000 500 54,000 77,450
  INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE            
3205 - Finance and Invesment     8,000   85,000 93,000
3206 - International Business Management     8,000   85,000 93,000
               
  ค่าบำรุงและอื่น ๆ ประกอบด้วย     ค่าบำรุงและอื่นๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ 10,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ 10,000
  ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 8,000
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300
  ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 300 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 2,500
  ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200
  รวม 18,800 บาท Student Activities per semester 1,000
        Total     22,000
หมายเหตุ 1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา            
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท          

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 101,500 184,000 264,700 264,000 316,000 501,000 1,631,200
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 101,500 184,000 264,700 264,000 316,000 501,000 1,631,200
คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 123,600 184,500 221,500 107,500 - - 637,100
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 96,700 111,000 195,000 149,500 - - 552,200
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
- สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 108,200 154,400 145,000 101,400 - - 509,600
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 107,700 157,000 157,800 86,600 - - 509,100
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 115,800 100,000 160,200 164,000 95,400 - 635,400
คณะกายภาพบำบัด
- สาขาวิชากายภาพบำบัด 118,200 181,100 155,200 150,700 - - 605,200
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 101,200 100,600 126,400 79,200 - - 407,400
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 114,000 134,100 143,000 38,800 - - 429,900
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 100,200 85,200 113,500 68,200 - - 367,100
คณะทัศนศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 89,500 108,500 157,100 142,500 135,500 56,000 689,000
คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 88,700 107,800 99,200 80,800 - - 376,500
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 88,500 106,100 88,800 71,100 - - 354,500
คณะนวัตกรรมเกษตร
- สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 98,000 80,800 86,800 50,300 - - 315,900
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 91,800 81,000 86,000 78,000 - - 336,800
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 101,900 95,200 82,000 78,000 - - 350,000
- สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 83,200 91,200 86,800 65,600 - - 326,800
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 118,300 115,600 80,600 59,600 - - 374,100
- สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 96,300 103,500 99,000 40,000 - - 338,800
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 96,700 81,000 92,000 70,800 - - 340,500
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 96,200 101,600 94,400 74,400 - - 366,600
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 99,300 93,100 102,600 78,800 - - 373,800
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 88,400 107,100 97,800 98,100 - - 391,400
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 100,500 94,200 107,400 97,100 - - 399,200
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 106,300 102,700 97,000 102,300 - - 408,300
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 104,000 93,000 103,800 108,300 - - 409,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 104,100 106,700 103,800 100,900 - - 415,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 103,800 107,800 87,400 100,100 - - 399,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 100,800 91,500 94,800 106,100 - - 393,200
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 65,800 89,000 95,400 66,800 - - 317,000
- สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 134,400 153,000 126,500 156,000 - - 569,900
- สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 90,300 131,400 126,600 88,000 - - 436,300
สถาบันการบิน
- สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 105,680 121,200 1,754,000 831,000 - - 2,811,880
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 92,400 100,300 91,300 113,400 61,400 - 458,800
คณะศิลปและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 86,200 93,900 106,800 61,600 - - 348,500
- สาขาวิชาออกแบภายใน 77,600 101,600 96,700 69,200 - - 345,100
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 90,000 99,300 94,400 70,000 - - 353,700
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 87,500 97,900 89,800 66,100 - - 341,300
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 82,200 116,200 91,800 68,000 - - 358,200
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 97,000 114,900 104,100 81,100 - - 397,100
- สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 122,400 138,200 139,700 72,100 - - 472,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 85,000 88,100 78,500 49,300 - - 300,900
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 60,400 82,400 79,400 47,600 - - 269,800
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 62,200 83,800 86,500 46,000 - - 278,500
- สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 90,900 129,100 142,100 159,400 - - 521,500
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด 74,500 66,200 65,600 61,700 - - 268,000
- สาขาวิชาการจัดการ 74,500 67,600 66,200 62,200 - - 270,500
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 74,500 61,400 71,000 65,000 - - 271,900
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 78,700 66,800 62,000 61,600 - - 269,100
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 74,500 66,200 62,000 66,400 - - 269,100
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 74,500 70,400 61,400 62,800 - - 269,100
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 73,700 64,500 68,600 67,400 - - 274,200
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 74,500 66,200 62,000 66,400 - - 269,100
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 74,200 66,200 66,200 62,300 - - 268,900
คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี 66,300 70,100 69,800 53,600 - - 259,800
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 81,000 65,600 62,000 56,600 - - 265,200
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 69,600 69,200 69,200 61,400 - - 269,400
- สาขาวิชาภาษาจีน 77,200 69,800 70,400 49,500 - - 266,900
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 70,000 69,800 70,400 54,500 - - 264,700
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,400 65,000 74,600 55,100 - - 267,100
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 77,200 73,400 70,400 50,900 - - 271,900
- สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 82,800 73,400 65,000 49,500 - - 270,700
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 87,300 93,600 91,300 47,800 - - 320,000
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 95,400 88,900 80,200 35,800 - - 300,300
- สาขาวิชาการโฆษณา 95,000 84,200 81,800 47,300 - - 308,300
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 85,600 86,300 82,900 49,000 - - 303,800
- สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 90,500 81,300 95,700 55,000 - - 322,500
- สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 94,900 91,200 77,100 55,000 - - 318,200
- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 96,300 79,200 63,500 54,500 - - 293,500
- สาขาวิชามัลติมีเดีย 95,300 79,600 90,700 68,700 - - 334,300
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 99,300 78,900 77,300 53,800 - - 309,300
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 81,400 62,800 67,800 59,200 - - 271,200
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
- สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 64,200 68,000 74,000 39,400 - - 245,600
- สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 74,200 65,000 70,400 52,400 - - 262,000
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 75,300 69,200 74,600 53,000 - - 272,100
วิทยาลัยดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาการสอนดนตรี 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100
- แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 141,800 199,600 139,700 90,000 - - 571,100


หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College  
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 - - 553,000
- Communications Arts 169,000 146,000 140,000 65,000 - - 520,000
- Internationl Relations and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 - - 545,600
- Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
International Chinese College  
- Finance and Investment 160,000 160,000 160,000 160,000     640,000
- International Business Management 160,000 160,000 160,000 160,000     640,000ปริญญาโท

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 198,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464
(เมืองเอก)
39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
1469
(สาทร)
มหาวิทยาลัยรังสิต
Executive MBA
บริหารธุรกิจ
โครงการผู้บริหาร
0261 42 วันเสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 / 12,500 245,500
MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป /การตลาด / e-Business)
0261
(เมืองเอก)
42 จันทร์-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และวันเสาร์ 09:00-16:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต  3,000 14,000 189,000
Professional MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป)
0267 42 วันอาทิตย์   3,000 17,500 / 7,500 220,000
MM.
การเป็นผู้ประกอบการ
0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 09.30-16.30 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MM.
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ( นานาชาติ)
0268 36 พุธ, พฤหัสบดี, 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 90,000 - 270,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.30-20.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 180,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 180,000
M.P.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
2761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
MA.Communication นิเทศศาสตร์ 0460 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,500
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 13.00-19.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 141,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(Adult Nursing)
การพยาบาลผู้ใหญ่
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 174,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 178,600
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 40 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 256,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 42 จันทร์-เสาร์ 10:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art) คอมพิวเตอร์อาร์ต 0662 42 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 36 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชาปฏิบัติ 5,000 14,000 199,000
MA.CWES
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
2161 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MA.(Leadership in Societyฯ)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MA.(DIS) การทูตและการต่างประเทศ 3061 48 วันอาทิตย์ 09.00-17.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 300,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 198,000
M.Econ.
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
1861 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. หรือ
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Pharm
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.A.(THBM)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
1661 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 166,500ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก 1191 โท-เอก
48
จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 40,000 - 240,000-320,000
ตรี-เอก 1192 ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก 1490 โท-เอก
48
อังคาร-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 595,000-850,000
ตรี-เอก 1491 ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration รัฐประศาสนศาสตร์ 2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 66 ศุกร์ 18.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-21.00 น.
อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 125,000 - 750,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 150,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทางไกลฯ)
M.S.ITM
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 30/09/2558ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ
สถาบันภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
___
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA