ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Fees


 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ S/2559

 

รหัส คณะ/วิทยาลัย ค่า อุปกรณ์ ค่าบำรุง ค่าตรวจ ค่า รวม
สาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชุดพละ การแต่งกาย และอื่นๆ สุขภาพ หน่วยกิต เงิน
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์            
1201 - สาขาวิชาแพทยศาสตร์     8,000   275,000 283,000
  คณะทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)            
2301 - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)     20,000   450,000 470,000
  คณะเภสัชศาสตร์            
0501 - สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 600 350 13,800 500 11,400 26,650
0504 - สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 600 350 13,800 500 11,400 26,650
  คณะพยาบาลศาสตร์            
0302 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)     8,000   90,000 98,000
0304 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Russian Language) 600 350 23,800 500 11,200 36,450
0305 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Arabic Language) 600 350 23,800 500 11,200 36,450
0306 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Japanese Language) 600 350 23,800 500 11,200 36,450
0307 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (English Language) 600 350 23,800 500 11,200 36,450
0308 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Burmese Language) 600 350 23,800 500 11,200 36,450
  คณะเทคนิคการแพทย์            
0801 - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0802 - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)     13,800   11,200 25,000
  คณะกายภาพบำบัด            
0701 - สาขาวิชากายภาพบำบัด 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก            
1901 - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1902 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1903 - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะวิทยาศาสตร์            
1301 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1302 - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 600 350 13,800 500 13,200 28,450
1303 - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 600 350 13,800 500 8,400 23,650
1304 - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 13,800 500 11,600 25,900
  คณะทัศนมาตรศาสตร์            
2501 - สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 600 350 13,800 500 12,200 26,450
  คณะเทคโนโลยีอาหาร            
3701 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 600 350 13,800 500 11,200 26,450
3702 - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ            
0903 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะนวัตกรรมเกษตร            
3601 - สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
1401 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 600 350 13,800 500 13,200 28,450
1402 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1404 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 600 350 13,800 500 13,200 28,450
1408 - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1409 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1410 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 600 350 13,800 500 8,400 23,650
1411 - สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์            
1101 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1102 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1103 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1104 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1105 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1106 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1107 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1109 - สาขาเทคโนโลยีระบบราง 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1122 - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1134 - สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1154 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 600 350 13,800 500 11,200 26,450
1155 - สาขาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
1125 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - - 13,800 500 11,200 25,500
1126 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - - 13,800 500 11,200 25,500
1127 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - 13,800 500 11,200 25,500
1128 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - - 13,800 500 11,200 25,500
1129 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 13,800 500 11,200 25,500
1130 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 13,800 500 11,200 25,500
1132 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 13,800 500 11,200 25,500
1136 - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - - 13,800 500 11,200 25,500
1155 - สาขาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน - - 13,800 500 11,200 25,500
  สถาบันการบิน            
2601 - สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 600 350 13,800 500 8,400 23,650
  คณะศิลปะและการออกแบบ            
0604 - สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0605 - สาขาวิชาการออกแบบภายใน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0606 - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0607 - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0611 - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะดิจิทัลอาร์ต            
3401 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 600 350 13,800 500 11,200 26,450
3402 - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            
1001 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะบัญชี            
2201 - หลักสูตรบัญชี 600 350 13,800 500 11,200 26,450
2202 - หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 13,800 500 11,200 25,500
  คณะบริหารธุรกิจ            
0202 - สาขาวิชาการจัดการ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0203 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0204 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0205 - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0206 - สาขาวิชาการตลาด 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0207 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0230 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0241 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้จบ ปวส.)            
0222 - สาขาวิชาการตลาด - - 13,800 500 11,200 25,500
0223 - สาขาวิชาการจัดการ - - 13,800 500 11,200 25,500
0224 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - - 13,800 500 11,200 25,500
0225 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - - 13,800 500 11,200 25,500
0226 - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 13,800 500 11,200 25,500
0227 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - - 13,800 500 11,200 25,500
0239 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - - 13,800 500 11,200 25,500
  คณะเศรษฐศาสตร์            
1801 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะศิลปศาสตร์            
0102 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0103 - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0104 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0105 - สาขาวิชาภาษาจีน 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0106 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0107 - สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะนิเทศศาสตร์            
0401 - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0403 - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0405 - สาขาวิชาการโฆษณา 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0406 - สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0408 - สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0409 - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0410 - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0411 - สาขาวิชามัลติมีเดีย 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0412 - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 600 350 13,800 500 11,200 26,450
0413 - สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  คณะนิติศาสตร์            
1703 - สาขาวิชานิติศาสตร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ            
1602 - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 600 350 13,800 500 12,700 27,950
1604 - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 600 350 13,800 500 12,700 27,950
1605 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 600 350 13,800 500 12,700 27,950
1610 - สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 600 350 13,800 500 15,100 30,350
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม            
2102 - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยรัฐกิจ            
3501 - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  วิทยาลัยดนตรี            
2001 - ทุกแขนงวิชา 600 350 13,800 500 11,200 26,450
  INTERNATIONAL COLLEGE            
1515 - International Business 600 350 17,000 500 24,000 42,450
1516 - Information and Communication Technology 600 350 17,000 500 24,000 42,450
1517 - Communications Arts 600 350 17,000 500 24,000 42,450
1518 - Internationl Political Economy and Development 600 350 17,000 500 24,000 42,450
1521 - International Hospitality and Management 600 350 17,000 500 24,000 42,450
2205 - Accountancy 600 350 17,000 500 24,000 42,450
  INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE            
3205 - Finance and Invesment     8,000   85,000 93,000
3206 - International Business Management     8,000   85,000 93,000
               
  ค่าบำรุงและอื่น ๆ ประกอบด้วย     ค่าบำรุงและอื่นๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000
  ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 8,000
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300
  ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 300 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 2,500
  ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200
  รวม 13,800 บาท ค่า Student Activities ภาคปกติภาคละ 1,000
        รวม     17,000
หมายเหตุ 1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา            
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท          

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 113,800 226,300 355,100 360,000 358,000 389,000 1,802,200
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ 113,800 226,300 355,100 363,000 363,000 389,000 1,810,200
คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 135,200 211,900 257,000 122,300 - - 726,400
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000
คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 107,100 129,100 250,000 187,500 - - 673,700
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
- สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 121,100 171,400 165,700 112,000 - - 570,200
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 121,300 177,600 183,000 96,700 - - 578,600
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 130,200 120,000 181,700 188,500 136,000 112,000 868,400
คณะกายภาพบำบัด
- สาขาวิชากายภาพบำบัด 130,300 209,600 183,500 171,000 - - 694,400
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 110,900 110,600 138,800 88,500 - - 448,800
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 126,200 149,600 157,200 42,200 - - 475,200
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 110,600 98,400 123,600 74,100 - - 406,700
คณะทัศนศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 99,000 122,300 175,200 160,000 156,500 62,000 775,000
คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 97,700 117,600 111,600 86,400 - - 413,300
- สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 82,800 82,400 93,700 53,100 - - 312,000
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 97,500 119,000 99,300 79,600 - - 395,400
คณะนวัตกรรมเกษตร
- สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 108,300 89,900 96,900 55,200 - - 350,300
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 103,500 93,700 92,600 90,200 - - 380,000
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 113,900 109,600 88,900 87,000 - - 399,400
- สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 102,200 89,000 97,400 81,800 - - 370,400
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย 134,500 136,000 90,600 68,000 - - 429,100
- สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 102,300 109,500 108,600 43,000 - - 363,400
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 111,100 90,000 99,200 71,200 - - 371,500
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 104,600 119,600 107,000 71,000 - - 402,200
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 111,000 104,300 117,200 77,600 - - 410,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 99,600 117,900 106,600 110,600 - - 434,700
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 111,600 103,600 118,800 107,600 - - 441,600
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 117,600 113,400 106,000 115,000 - - 452,000
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 115,000 101,900 114,600 119,000 - - 450,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 115,800 116,900 115,600 110,200 - - 458,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 115,400 118,900 95,800 107,400 - - 437,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 112,400 101,000 102,600 118,600 - - 434,600
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71,200 99,200 101,400 71,600 - - 343,400
- สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 250,000 250,000 146,400 - - 757,600
- สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน 96,900 142,200 135,500 82,600 - - 457,200
สถาบันการบิน
- สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 111,900 124,000 1,030,000 1,566,700 - - 2,832,600
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 101,100 108,600 98,100 121,900 65,000 - 494,700
คณะศิลปและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 99,500 101,100 114,900 66,000 - - 381,500
- สาขาวิชาออกแบภายใน 88,600 110,000 100,000 74,000 - - 372,600
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 96,800 106,500 102,300 75,000 - - 380,600
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 93,700 105,100 97,500 70,700 - - 367,000
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 88,400 124,000 99,100 72,400 - - 383,900
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 119,200 123,400 126,900 62,600 - - 432,100
- สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค 141,700 132,400 116,800 67,100 - - 458,500
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 94,000 96,500 86,600 52,100 - - 329,200
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 66,600 90,800 87,200 51,200 - - 295,800
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 67,800 92,800 97,300 49,000 - - 306,900
- สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 99,300 133,300 147,100 162,600 - - 542,300
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด 83,200 76,500 75,200 70,900 - - 305,800
- สาขาวิชาการจัดการ 83,200 76,500 76,100 70,900 - - 306,700
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 83,200 69,500 82,500 70,900 - - 306,100
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 88,300 77,400 71,000 69,400 - - 306,100
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 83,200 76,500 71,000 76,000 - - 306,700
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 83,200 81,000 70,100 71,800 - - 306,100
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 83,200 75,500 71,000 76,000 - - 305,700
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 83,200 76,500 76,100 70,900 - - 306,700
คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี 74,300 79,400 79,400 60,800 - - 293,900
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 92,200 75,200 71,000 64,100 - - 302,500
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 77,400 79,400 79,400 70,100 - - 306,300
- สาขาวิชาภาษาจีน 87,400 80,300 81,200 54,800 - - 303,700
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 78,100 79,700 81,200 60,700 - - 299,700
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 81,400 75,000 86,300 62,500 - - 305,400
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 87,400 83,900 81,200 57,400 - - 309,900
- สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 93,400 84,500 74,000 55,700 - - 307,600
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 94,900 102,200 99,100 51,000 - - 347,200
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 104,800 96,300 87,400 39,000 - - 327,500
- สาขาวิชาการโฆษณา 104,000 91,400 89,600 50,500 - - 335,500
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนส์ 93,200 94,100 90,100 53,400 - - 330,800
- สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 99,300 88,100 102,900 59,400 - - 349,700
- สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 101,800 100,800 83,700 59,400 - - 345,700
- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 105,100 89,400 72,500 58,900 - - 325,900
- สาขาวิชามัลติมีเดีย 103,100 86,200 97,900 74,300 - - 361,500
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 109,000 87,800 89,600 57,000 - - 343,400
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 104,500 86,400 96,900 70,900 - - 358,700
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 92,000 71,800 77,700 67,600 - - 309,100
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
- สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 73,000 77,000 82,900 45,700 - - 278,600
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 83,400 79,400 86,300 56,500 - - 305,600
วิทยาลัยดนตรี  
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการสอนดนตรี 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700
- แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 155,400 223,400 165,900 100,000 - - 644,700


หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
International College  
- International Business 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- Information and Communication Technology 171,000 138,000 151,000 93,000 - - 553,000
- Communications Arts 169,000 146,000 140,000 65,000 - - 520,000
- Internationl Political Economy and Development 163,000 128,000 146,000 83,000 - - 520,000
- International Hospitality and Tourism 157,000 146,000 142,000 100,600 - - 545,600
- Accountancy 121,000 124,000 124,000 106,600 - - 475,600
International Chinese College  
- Finance and Investment 160,000 160,000 160,000 160,000     640,000
- International Business Management 160,000 160,000 160,000 160,000     640,000ปริญญาโท

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่ติดต่อ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา 1161 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1166 36 จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์ 09.00-17.00 น.
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1462 36 เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 22,000 198,000
M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1464
(เมืองเอก)
39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 17,000 185,000
1469
(สาทร)
มหาวิทยาลัยรังสิต
Executive MBA
บริหารธุรกิจ
โครงการผู้บริหาร
0261 42 วันเสาร์ 09:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 / 12,500 245,500
MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป /การตลาด / e-Business)
0261
(เมืองเอก)
42 จันทร์-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และวันเสาร์ 09:00-16:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต  3,000 14,000 189,000
Professional MBA
บริหารธุรกิจ
(การจัดการทั่วไป)
0267 42 วันอาทิตย์   3,000 17,500 / 7,500 220,000
MM.
การเป็นผู้ประกอบการ
0263 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 09.30-16.30 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MM.
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ( นานาชาติ)
0268 36 พุธ, พฤหัสบดี, 18.00-21.00 น.
และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 90,000 - 270,000
M.Acc
บัญชี
2260 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.30-20.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 180,000
M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตร์
2760 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 180,000
M.P.A.(CJA)
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
2761 39 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 173,000
MA.Communication นิเทศศาสตร์ 0460 36 เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,500
M.Ed(Bilingual Education)
การศึกษาระบบสองภาษา
2862 36 เสาร์ 13.00-19.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
M.Ed.Educational Admin.การบริหารการศึกษา 2864 36 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 141,000
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรและการสอน
2861 36 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MNS.(Adult Nursing)
การพยาบาลผู้ใหญ่
0361 38 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,500 14,000 206,000
M.Sc.(Biomcal Sciences)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1361 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 174,000
M.Sc.(Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพ 0960 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 178,600
M.Sc.(Oriental Medicine) การแพทย์แผนตะวันออก 1961 40 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 5,000 14,000 256,000
M.F.A.Design การออกแบบ 0661 42 จันทร์-เสาร์ 10:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 18,000 198,000
M.F.A.(Computer Art) คอมพิวเตอร์อาร์ต 0662 42 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 4,000 14,000 248,000
M.M.Music
ดนตรี
2061 36 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 วิชาปฏิบัติ 5,000 14,000 199,000
MA.CWES
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
2161 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,000
MA.(Leadership in Societyฯ)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2162 36 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 164,000
MA.(DIS) การทูตและการต่างประเทศ 3061 48 วันอาทิตย์ 09.00-17.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต 6,000 14,000 300,000
M.A.English for Professions
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0160 42 เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 175,000
LL.M.
นิติศาสตร์
1761 39 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 198,000
M.Econ.
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
1861 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. หรือ
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต 3,000 14,000 164,900
M.Pharm
เภสัชศาสตร์
0563 36 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ
72,000
- 288,000
M.A.(THBM)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
1661 36 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 3,000 14,000 166,500ปริญญาเอก

หลักสูตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวนหน่วยกิต เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
D.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา โท-เอก 1191 โท-เอก
48
จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.
และวันเสาร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 40,000 - 240,000-320,000
ตรี-เอก 1192 ตรี-เอก
72
Ph.D.IT เทคโนโลยีสารสนเทศ โท-เอก 1490 โท-เอก
48
อังคาร-ศุกร์ 18:00-21:00 น.
และเสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 595,000-850,000
ตรี-เอก 1491 ตรี-เอก
72
Ph.D.Communication นิเทศศาสตร์ 0490 48 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 75,000 - 450,000
Ph.D.Leadership
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจฯ
2190 54 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 95,000 - 475,000
Ph.D.Public Administration รัฐประศาสนศาสตร์ 2790 63 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 65,000 - 455,000
DBA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0290 66 ศุกร์ 18.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-21.00 น.
อาคารประสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 125,000 - 750,000
Ed.D. ศึกษาศาสตร์ 2891 48 เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.50 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ปีละ 150,000 - 450,000
Ph.D.Pharmacy
เภสัชศาสตร์
0591
จบ ป.โท
48 จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคละ 82,000 ไม่เกิน 6 ภาค 492,000
0592
จบ ป.ตรี
72 ไม่เกิน 8 ภาค 656,000ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 50,400 61,200 61,200 172,800
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 61,200   122,400
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ทางไกลฯ)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทางไกลฯ)
M.S.ITM
หน่วยกิตละ 4000 39 หน่วยกิต รวม 156,000 บาท
วิชาปรับพื้นฐาน
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต 9,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ   9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท***Update 14/10/2558ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA