Academic Calendar
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Academic Calendar


 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558
 
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน-วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2557 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 – วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2557 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 - วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการรับคำร้องกรณีต้อง เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 - วันสุดท้ายของการรับคำร้องกรณีต้องเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 - วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2557
วันจันทร์ที่ 26-วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2557
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558* - วันประสาทปริญญา
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 - หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 2-วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 - วันสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 - หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์ที่ 13-วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 11-วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 - วันสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน -วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม – วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 - หยุดวันวิสาขบูชา
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** Upadte 12/06/2557 ***

 

ภาคเรียนที่ S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558-2559
 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม – วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 -วันลงทะเบียนล่าช้ายกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 - วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชาผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 - วันสุดท้ายของการรับคำร้องกรณีต้องเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 - วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2557
วันจันทร์ที่ 15-วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 - วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 15-วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 - วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 22-วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2558
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 - วันพิธีไหว้ครู
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน-วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 - วันสอบกลางภาค
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 - หยุดวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 3-วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 - วันสอบปลายภาค
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน-วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม – วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559
 
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน-วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม – วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 -วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชาผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม-วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2558
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 - กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "RSU Walk & Run Do It Your Style"
วันจันทร์ที่ 5 -วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 - วันสอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2558 - หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 2-วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - กีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558* - วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2557 และ 2/2557)
วันจันทร์ที่ 14 -วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 - วันสอบปลายภาค
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 - หยุดวันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน-วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 – วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559
 
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน-วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 – วันพุธที่ 8 มกราคม 2559 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2558 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 - วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชาผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชาผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559* - วันรังสิตนิทรรศ 2559 (Open House 2016)
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 - วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2559 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2558
วันจันทร์ที่ 25-วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2558
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2558
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ –วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 - วันสอบกลางภาค
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 - หยุดวันมหาจักรี
วันพุธที่ 13-วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 9 - วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 - วันสอบปลายภาค
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน -วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2559 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม – วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 - วันลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2559 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** Upadte 09/09/2558 ***

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA