ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ลืม นศ. ดาวเดือนแบบเก่า แล้วมารู้จักดาวเดือนยุคใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” ณ สวนสันติชัยปราการ

กิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัวทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ในบรรยากาศการเสวนากลางสวน หัวข้อ “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” โดยตัวแทนจากคณะต่างๆ

การประกวดดาว – เดือน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานในมหาวิทยาลัยรังสิตในแต่ละปี การประกวดคัดเลือกตัวแทนจากคณะต่างๆ เพื่อค้น “ดาวและเดือน” ของมหาวิทยาลัยนั้นได้สร้างสีสันและเป็นที่น่าสนใจของนักศึกษาทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ผู้เข้าประกวดและผู้ที่ได้รับคัดเลือก ก็ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอย่างที่ควรจะเป็น จากแนวคิดของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ให้แนวคิดเรื่องการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยให้เป็นที่รู้จัก สโมสรนักศึกษาจึงได้ขานรับแนวคิดดังกล่าว และนำมาผนวกกับกิจกรรมรับน้องใหม่ทุกกิจกรรม เพื่อปลูกฝังแนวคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมธรรมาธิปไตย” ให้เป็นที่รู้จัก ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะสร้างกระแสการรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

ดังนั้น ตัวแทนจากคณะต่างๆที่เคยถูกเรียกว่า “ดาวและเดือน” ของมหาวิทยาลัย จึงถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็น “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ เป็นมากกว่าตัวแทนนักศึกษาที่ถูกคัดเลือกมาเพราะความสวยหล่อ แต่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในการเป็นผู้นำแนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA