สถาบันภาษาอังกฤษ : Rangsit English Language Institute
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันภาษาอังกฤษสถาบันภาษาอังกฤษ
Rangsit English Language Institute


  สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit English Language Institute (RELI)

www.rsu.ac.th/reli
            
ปรัชญา
พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตสู่สังคมการเรียนรู้
 
ปณิธาน
เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ศาสตร์ของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
 
วิสัยทัศน์
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สื่อสารและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 
พันธกิจ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสารแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
 
วัตถุประสงค์
1)        จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2)        จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
3)        จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ผู้บริหาร
รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์
ผู้อำนวยการ
อ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. Language Education Pennsylvania State University, USA.
Cert., Royal Society of Arts in Teaching English to Adults Moray House, Edinburgh, Scotland.
Cert in TESOL Creative Teaching Pilgrims, Canterbury, UK.

ผศ. ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) RELC, Singapore.
M.A. English for Non-Native Speakers, Central Missouri State University, USA.
D. Ed. TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages, the University of Melbourne, Australia.
 
อ.สุพัตรา ตู้จินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อ.วีระ วันดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและบริการทางวิชาการ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
B.A. (High Honours) (Anthropology) University of Montana, U.S.A.
TEFL/SL Certificate, University of Montana, U.S.A.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ติดต่อสถาบันภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง: สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 6 ห้อง 603
ที่อยู่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ 02-9972200-30 ต่อ 4045, 4051
เบอร์แฟกซ์ 02-9972200-30 ต่อ 4047
 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA