ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  RSU Cyber UniversityRSU Cyber University
RSU Cyber University


  RSU CYBER UNIVERSITY
www.rsu-cyberu.com

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
lawonline.rsu.ac.th
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
maonline.rsu.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
itmonline.rsu.ac.th

           
ปรัชญา (Philosophy)
RSU Cyber University สร้างสรรมิติใหม่ ทางการศึกษาเพิ่มทางเลือกใหม่ ที่มีคุณภาพสู่สังคม

ปณิธาน
คณะ RSU Cyber University มี ปณิธานที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงและทางเลือกด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาและผู้ใฝ่หาความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม เพิ่มเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
1. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ สู่สังคมอย่างยั่นยืน
2. มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาเพื่อให้สามารถนำความรู้และมีทักษะ      ไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศ
3. มุ่งสู่การเสริมสร้างวิชาชีพอย่างจริงจังด้วยการศึกษาออนไลน์เพื่อการฝึกอบรมในระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สู่องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
4. มุ่งเน้นการสร้างระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ให้เป็นที่พอใจของนักศึกษาที่ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ที่ไหน เวลาใด ก็ได้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. มุ่งรับใช้สังคมออนไลน์ด้วยความมีจริยธรรมและศิลธรรมอันดีและเป็นแบบอย่าง     ผู้นำการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีช่องทางใหม่ในการเพิ่มพูนความรู้  และทักษะในการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถ เรียนได้อย่างสะดวก มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
2. เพื่อสร้างสรรค์สร้างบทเรียนรวบยอดที่มีคุณภาพและเข้าใจง่าย ซึ่งพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเข้าใจและพึงพอใจให้กับผู้เรียนรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้โดยง่าย
3.  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสร้างความมั่นคงยั่งยืนในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาของชาติอย่างเต็มที่
4.  เพื่อสร้างบันทัดฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ
ยอดในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 
 การเรียนสมัครเรียนในหลักสูตรออนไลน์ ของ RSU Cyber U มีขั้นตอนการสมัครเรียนดังนี้
 1. คลิกที่ Banner Free Apply Online 
 2. คลิกเลือก หลักสูตร ที่ท่านสนใจสมัครเรียน  ได้แก่
     - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     - หลักสูตรศิลปศาสรตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ระบบจะแสดงหน้าใบสมัครออนไลน์ ของหลักสูตรตามที่ท่านเลือกขึ้นมา
 4. กรอกข้อมูลในหน้าใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน  โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *
 5. เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "คลิกเพื่อสมัครเข้าศึกษา"
 6. ระบบจะแจ้ง username และ password สำหรับใช้ในการลงทะเบียน และ ใช้งานระบบ  
     รวมถึงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานการสมัครเรียน ให้ทราบทันที รวมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
     ให้ท่านทาง e-Mail ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 7. เมื่อท่านทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านจัดส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาให้ที่
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
                 อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน 
                 จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
                 โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30  ต่อ 1264
                 โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 1264  
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
   วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
                 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 4 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
                 จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 
                 โทรศัพท์ : 0-2617-5853-8
                 โทรสาร : 0-2617-5859
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำนักงาน RSU Cyber University 
                 อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5) ชั้น 2 ห้อง 236 52/347 เมืองเอก 
                 ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี 
                 รหัสไปรษณีย์ 12000 
                 โทรศัพท์ :  0-2997-2222-30 ต่อ 3242, 3244 
                 โทรสาร :  0-2997-2222-30 ต่อ 3243
 8. ท่านสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ 
และเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียน จากหน้าเว็บไซต์หลักสูตรที่ผ่านสมัครเรียนได้แก่
     - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
        lawonline.rsu.ac.th
     - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง   
        maonline.rsu.ac.th
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        itmonline.rsu.ac.th

*หมายเหตุ  ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเรียน ได้จากหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร ในเมนูคู่มือการลงทะเบียน
 9. เมื่อท่านสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารที่จะนำไปชำระเงิน Print 
     เอกสารแล้วนำไปชำระเงินผ่านทาง : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยรังสิต 
     เลขที่บัญชี 020-0-09494-4  : ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต : Cyber U
 10. ให้ท่าน Fax หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ( Pay-in slip ) ตามรายละเอียดดังนี้
        - สำหรับหลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต  
          คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  
          โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30  ต่อ 1106 และ 1364
          โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 1349

       - สำหรับหลักสูตรปริญญาโท
         สำนักงาน RSU CyberU  มหาวิทยาลัยรังสิต 
         โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 3242, 3244
         โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 3243
 11. ท่านจะต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้สำหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA