รัฐศาสตร์ : Political Science
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์
Political Science


 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Political Science

www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/Course-Political-Science
            
ปรัชญาของหลักสูตร
            มีลักษณะบูรณาการด้านความรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเนื้อหารายวิชา ที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในการเรียนรู้โลกาภิวัตน์และเข้าใจลึกซึ้งต่อสังคมไทย เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตยอันเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
            ภายใต้แนวความคิด 4D (4ดี) ได้แก่ Democracy (ประชาธิปไตย) Decentralization (การกระจายอำนาจ) Development (การพัฒนา) และ Decency (คุณธรรม จริยธรรม) หลักสูตรจะเน้นในเรื่องการสร้างบัณฑิต ที่จะออกไปรับใช้สังคมในบริบทของการสร้างนักประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งแนวทางในการกระจายอำนาจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้า และความเป็นธรรมสู่สังคม ตลอดจนเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
     มีกลุ่มวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่
     กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)
     กลุ่ม 2 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrations)
     กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
     **เลือกจากหมวดวิชาชีพ-เลือก**
 
รายวิชาที่น่าสนใจ

     POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
     POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย
     POL205 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
     POL302 ธรรมาภิบาลกับจิตสาธารณะ
     POL321 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
     POL322 ผู้นำทางการเมือง
     POL325 วัฒนธรรมทางการเมือง
     POL341 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
 
รายนามผู้บริหาร
     ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
     ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
     ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตร
     ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
     ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์
     ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
     ว่าที่ ร.อ.หญิง ภัทรมน สุวพันธ์
     อ.ศิวพล ละอองสกุล
     อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
     อ.ชนุตร์ นาคทรานันท์
     อ.อาทิตย์ ทองอินทร์
     และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
     ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ควรต่ำกว่า 2.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00
     กรณีนักศึกษาขอโอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรก่อน (ติดต่อที่ทำการคณะฯ)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
     - ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
     - ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
     - ข้าราชการตำรวจและทหาร (สายวิชาการ-ธุรการ)
     - นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
     - เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
     - พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

 
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
     อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 3 ห้อง 3-308
     โทร. 02-997-2200 ต่อ 1266, 1216
     Facebook: www.facebook.com/SinghRangsit
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA