เภสัชศาสตร์ : Pharmacy
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์
Pharmacy


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF PHARMACY | Pharm.D.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาเภสัชศาสตร์
• สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

DOCTOR OF PHARMACY
Pharm.D.
(Pharmaceutical Sciences)
(Pharmaceutical Care)

www.rsu.ac.th/rsupharmacy
            
ปณิธาน
            สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
 
วิสัยทัศน์
            มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     บนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
 
อัตลักษณ์
            ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            บัณฑิตทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง
การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ดร.ภญ.สุมิตรา สุรัตตะเศรณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

 
โครงสร้างหลักสูตร
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม 231 หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)    30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  195 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  20 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  19 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพ  156 หน่วยกิต
   - วิชาชีพบังคับเรียน  148 หน่วยกิต
   - วิชาเลือกด้านวิชาชีพ  8 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
     

         
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1.  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
            Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences)
   2.  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
            Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
 
การประกอบวิชาชีพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งสองสาขาวิชา มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมได้ สามารถปฏิบัติงานหลักในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุขระดับต่างๆ  เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกรประจำบริษัทยา และเภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข และร้านยา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
www.rsu.ac.th/rsupharmacy
e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com
www.facebook.com/rangsitpharmacy

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA