ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์
Pharmacy


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF PHARMACY | Pharm.D.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาเภสัชศาสตร์
• สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

DOCTOR OF PHARMACY
Pharm.D.
(Pharmaceutical Sciences)
(Pharmaceutical Care)

www.rsu.ac.th/rsupharmacy
            
ปณิธาน
            สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
 
วิสัยทัศน์
            มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     บนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
 
อัตลักษณ์
            ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            บัณฑิตทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง
การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์  คณบดี
ผศ.ดร.ภญ. สุรางค์ ลีละวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ภญ. อาทิมนต์ วุฒิพงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ภญ. ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ภญ. สุมิตรา สุรัตตะเศรณี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.ภก. ปฐม โสมวงศ์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
อ.ดร.ภก. นันทชัย หาญประมุขกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
โครงสร้างหลักสูตร
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม 231 หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)    30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  195 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  20 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  19 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพ  156 หน่วยกิต
   - วิชาชีพบังคับเรียน  148 หน่วยกิต
   - วิชาเลือกด้านวิชาชีพ  8 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
     

         
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1.  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
            Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences)
   2.  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
            Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
 
การประกอบวิชาชีพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งสองสาขาวิชา มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมได้ สามารถปฏิบัติงานหลักในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุขระดับต่างๆ  เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกรประจำบริษัทยา และเภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข และร้านยา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
www.rsu.ac.th/rsupharmacy
e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com
www.facebook.com/rangsitpharmacy

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA