ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  นิติศาสตร์นิติศาสตร์
Law


  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF LAW | LL.B.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS LL.B.
www.rsu.ac.th/law
            
ปรัชญา
            คณะนิติศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ  จริยธรรม  รับผิดชอบในวิชาชีพ
 
ปณิธาน
            คณะนิติศาสตร์  ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านกฏหมายพร้อมกับได้รับการหล่อหลอมจิตใจทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้พิพากษาอัยการ ผู้พิพากษาศาลปกครอง ทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ กระทรวงการต่างประเทศ นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ฯลฯ
 
คณะนิติศาสตร์
            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความประพฤติอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม  รับผิดชอบในวิชาชีพ
 
หลักสูตรภาคปกติ 4  ปี  141  หน่วยกิต
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
•  ศึกษาดูงานรัฐสภา ราชทัณฑ์ ศาล สภาทนายความ          
•  ค่ายนิติศาสตร์พัฒนาชุมชน
•  โครงการฝึกวิชาชีพกฎหมาย ศาลจำลอง
•  อบรมจริยธรรมนักกฎหมาย
•  อบรมคอมพิวเตอร์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักกฎหมาย
•  อบรมวิชาชีพนักกฎหมาย
 
คณาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.กมล  ธีรเวชพลกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
อ.ศิริชัย  ศิริกุล  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6
อ.ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
  รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
อ.สุวิทย์ พรพาณิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา
ดร.สลิล สิรพิทูร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแห

          
คณาจารย์

ดร.สุรพล  ศรีวิทยา  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
อ.ปราโมทย์  พิพัฒนาศัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.วิศรุต  สำลีอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.คมสัน  โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ยอดยิ่ง  บำรุง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
อ.วศิน อุสันโน หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
อ.สุภัทร  รัตนารมย์  อาจารย์ประจำ
อ.สุจินต์  เสนาแพทย์   อาจารย์ประจำ
อ.นิดาวรรณ  เพราะสุนทร อาจารย์ประจำ
อ.ศาสตรา  โตอ่อน อาจารย์ประจำ
อ.วันชัย  สอนศิริ อาจารย์ประจำ
อ.ภัทรพงศ์  เกษทอง อาจารย์ประจำ
อ.สุธีราภรณ์  แสงจันทร์ศรี อาจารย์ประจำ
อ.วัชราภรณ์  จิตรชุ่ม อาจารย์ประจำ
อ.มงคล  เทียนประเทืองชัย   อาจารย์ประจำ
อ.รพีพร  สายสงวน อาจารย์ประจำ

        
“คณะนิติศาสตร์ เป็นสถาบันที่ประสิทธิประศาสน์ความรู้กฎหมาย ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ ขั้นแรกนักศึกษาพึงตระหนักว่ากฎหมายเป็นหลักการและกลไกที่เคลื่อนไหวและมีวิวัฒนาการเสมอ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดยั้ง เช่นเดียวกับเวลาที่ไม่อาจหยุดนิ่งได้แม้แต่วินาทีเดียว”
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1249, 1270, 1271, 1272
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 1264
            www.rsu.ac.th/law

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA