ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  International Chinese College (泰国兰实大学)International Chinese College (泰国兰实大学)
International Chinese College (泰国兰实大学)


 

วิทยาลัยนานาชาติจีน
International Chinese College ( ICC )

www.rsuicc.com
            
วิทยาลัยนานาชาติจีนเปิด 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ทวิภาษา ไทย - จีน)
  • แขนงวิชาการเงินและการลงทุน
  • แขนงวิชาการค้าระหว่างประเทศ
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ทวิภาษา จีน - อังกฤษ)
  • แขนงวิชาการโฆษณา
  • แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
  • แขนงวิชาวารสารศาสตร์

 เรียนอะไร

     วิทยาลัยนานาชาติจีน มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เรียนด้วยภาษาจีนและได้รับ 2 ปริญญาจาก ม.รังสิตและ Yunan Finance and Economics และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่เรียนด้วยภาษาจีนเช่นกัน เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจีนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยน้องๆสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและไต้หวันได้อีกด้วย
 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA