ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  International Chinese College (??????)International Chinese College (??????)
International Chinese College (Chinese Program)


 

วิทยาลัยนานาชาติจีน
International Chinese College ( ICC )

www.rsuicc.com
            
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มี 7 แขนงวิชา ดังนี้

1. แขนงวิชาการการจัดการ (Management) พัฒนาความสามารถทางการจัดการที่ครอบคลุมในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน มีทักษะที่จะวางแผนและจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับองค์กรฒิ
2. แขนงวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการวิเคราะห์การลงทุน และวางแผนทางด้านการเงินขององค์การทางด้านธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านการเงิน
3. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและโครงสร้างขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
4. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แขนงวิชาการตลาด (Marketing)มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านการวิเคราะห์และการวางแผนทางด้านการตลาดขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ
6. แขนงวิชาการจัดการโฆษณาและสื่อ (Advertising and Media Management)มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการโฆษณาและสื่อ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาของสาขาวิชาการได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่
7. แขนงวิชาการพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development and Management) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มีความสามารถนำความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 
ทำไมต้องเรียนที่ ICC
ภาษา = โอกาส
ภาษา + วิชาชีพ = โอกาส2


มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติจีน (ICC) มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีโครงการ 2+2 หมายถึง เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี และเรียน มหาวิทยาลัยในจีนอีก 2 ปี จะได้รับ 2 ปริญญาบัตร โครงการ 3+1 หมายถึง เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต 3 ปี และเรียนมหาวิทยาลัยในจีนอีก 1 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มีการทำสัญญาความร่วมมือมีดังนี้
1.Yunnan University of Finance and Economics ?????? (ยูนหนาน )
2.Xiamen University ???? ( เซี่ยเหมิน )
 
จุดเด่นของหลักสูตร
1. เรียนภาษาควบคู่กับวิชาชีพ
2. เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ทั้งคนไทยและคนจีน
3. เรียนภาษาแบบไม่เก็บหน่วยกิตถึง 18 หน่วยกิต (Non Credit) อิสระในการเลือกเรียนภาษาได้ตามความชอบและสามารถเลือกเรียนซ้ำได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
4. มีแขนงวิชาให้เลือกถึง 7 แขนงวิชา
5. อาจารย์ชาวจีนหรืออาจารย์ชาวไทยที่สามารถสอนเป็นภาษาจีนได้ 100 เปอร์เซ็น
6. อาจารย์พิเศษ (Visiting Prof.) ที่มีชื่อเสียง เชิญมาจากมหาวิทยาลัยพันธ์มิตรต่าง ๆ จากหลายแห่งในประเทศจีน
7. การเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติ เช่นการดูงาน Asian Expo ณ มณฑลกวางสี หนานหนิง หรือ งาน South Asia Exopo เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา *ตามสาขาวิชา
ผู้บริหารขององค์กร นักบริหารการเงินและผู้แนะนำการลงทุน ผู้บริหารฝ่ายการจัดการธุรกิจต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนการตลาด นักวางแผนการโฆษณา/วางแผนจัดการธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แผนการเรียน
หลักสูตร ปี 1 - 2 ปี 3 ปี 4 สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
(หลักสูตร 4 ปี)
เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต   BBA:RSU
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
พัฒนาทักษะบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
 (หลักสูตร 3+1)
เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยการเงินและการลงทุน ยูนาน
ประเทศจีน
  BBA:RSU
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มหาวิทยาลัย Cheng Shiu ไต้หวัน
ประเทศจีน
พัฒนาทักษะบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
 (หลักสูตร 2+2)
เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยการเงินและการลงทุน ยูนาน  ประเทศจีน ได้รับ 2 ปริญญาบัตร
BBA : RSU, Thailand
BBA : Second University, China      
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มหาวิทยาลัย Cheng Shiu ไต้หวัน ประเทศจีน
พัฒนาทักษะบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (??????)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA