ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบัน Gen.Ed.สถาบัน Gen.Ed.
Gen.Ed.Institute


 

       “อนาคตสร้างได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคมธรรมาธิปไตย” คือเป้าหมายสำคัญของสถาบัน Gen.Ed.  ที่ต้องการวางรากฐานความคิดให้กับนักศึกษายุคใหม่ ในการออกแบบอนาคตของตนเอง ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยแนวคิดธรรมาธิปไตย 

  สถาบัน Gen.Ed จึงบอกลารูปแบบการเรียนการสอนในการตีกรอบความคิดของนักศึกษา แต่หากเป็นการจุดประกายความคิดของนักศึกษา ด้วยการสอนทางเลือกของทฤษฎี องค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชียวชาญที่มีอยู่ในโลกวิชาการ และโลกแห่งความเป็นจริง โดยเริ่มจากวิชาธรรมาธิปไตย ที่เป็นการสอนทั้งในด้าน Ecology Economy Culture และ Politic เพื่อให้นักศึกษาตกผลึกความคิด สร้างแนวทางการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในวิถีทางของตนเอง และ วิชา Passage to ASEAN การเรียนรู้วัฒนธรรม และการสัมผัสประสบการณ์ในต่างแดน เพื่อต่อยอดไปสู่วิชาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Business) และ วิชาประยุกต์ทางวัฒนธรรม (Cultural Application)
 
เป้าหมายของสถาบัน Gen.Ed.
1. เพื่อปรับพื้นฐานแนวคิด และสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
2. เพื่อออกแบบวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบโจทย์พื้นฐานการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาต้นแบบ กลไก กระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
 
 
สถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3617
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3618
 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA