เศรษฐศาสตร์ : Economics
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
Economics


  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF ECONOMICS

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
BACHELOR OF ECONOMICS B.Econ.
www.rsu.ac.th/econ
           


หลักสูตรประกอบด้วย 4 แขนงวิชาเอก และ 6 หมวดวิชาเอกเลือก
  
            
4 แขนงวิชาเอก
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
                ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน และตราสารหนี้ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อรายได้การจ้างงาน และเงินเฟ้อ
 
•  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
                ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ผลของกำแพงภาษีและโควตาการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงและทางอ้อมระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระบบต่าง ๆ
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคเศรษฐกิจ 3 ภาค คือ
                  - ภาคอุตสาหกรรม:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หน่วยผลิต ด้านโครงสร้างการผลิต โครงสร้างตลาด และการจัดสรรทรัพยากร การประหยัด  ต่อขนาด ส่วนแบ่งการตลาด ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บทบาทของ ภาคอุตสาหกรรมต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทการลงทุนจากต่างประเทศ และแหล่งที่มาของเงินทุน ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
- ภาคการเกษตร:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคการเกษตร การวิเคราะห์การผลิตต้นทุนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การวิเคราะห์การตลาด ราคา และอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นโยบายการเกษตร
               
   - ภาคบริการ:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคบริการ ได้แก่ แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจการเงิน การประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง  การขายปลีก การก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยและต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
 
•   แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
                การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการสาธารณสุข
 

6 หมวดวิชาเอกเลือก
•   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
                - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ประกอบด้วย ทฤษฎีราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุน รายรับ และโครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ
                - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ประกอบด้วย ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ  ดุลยภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดผลผลิต  และตลาดปัจจัย ทฤษฎีและแบบจำลองของสำนักเคนส์ สำนักเคนส์ใหม่ สำนักคลาสสิก สำนักการเงิน สำนักคลาสสิกใหม่ และสำนักวัฏจักรเศรษฐกิจจริง
 
•   เศรษฐศาสตร์การคลัง
                ทฤษฎีการภาษีอากร ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ    ของรายรับรัฐบาล หลักการเก็บภาษีและภาระภาษี แรงจูงใจของภาษี รวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐโดยเน้นนโยบายการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การลงทุนภาครัฐและการกำหนดราคาสินค้าสาธารณะ  ปัจจัยด้านสถาบันเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนด และการใช้จ่ายจากงบประมาณของภาครัฐ
 
•   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งโลกาภิวัตน์ และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากจน การว่างงาน การลงทุนไม่เพียงพอ ความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   นโยบายการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การวางแผน
 
•   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
                 บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ผลตอบแทนต่อบุคคล และต่อสังคมของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการลงทุนในการศึกษา สุขอนามัย พัฒนาการนโยบาย ทรัพยากรมนุษย์ในไทย  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา
 
•   เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
                การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ สถิติ และบัญชี  เพื่อวิเคราะห์บัญชีรายได้ประชาชาติ ดุลการชำระเงิน  ตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม ตลอดจนการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเศรษฐมิติมาใช้ในการวิเคราะห์  แบบจำลอง และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ
 
•   เศรษฐศาสตร์อื่น
                ศึกษาวิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุค เศรษฐศาสตร์การเมือง   เศรษฐกิจประเทศไทย และประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน
 
คณาจารย์ประจำ
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ Ph.D. (Economics) Fordham University, New York, U.S.A.
รศ.ดร.ภิรมย์  จั่นถาวร Ph.D. (Agricutural Economics) Oklahoma State University, U.S.A
ผศ.จินตนา เชิญศิริ  M.Econ. Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
ผศ.พรรณี จรัมพร    พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ปัญญา พันพอน    ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ภารดี ประเสริฐลาภ  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ผการัตน์ จำปาน้อย  M.A. (Economics) Western Michigan University, Michigan, U.S.A.
ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์    M.A. (Economics) Virginia Tech University, Virginia, U.S.A.
Ph.D. (Economics) (International Program); NIDA     
ดร.ยศ อมรกิจวิกัย    Ph.D. (Economics), University of Wollongong, Australia.
ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Economics), Saitama University, Japan
ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
Post-doctoral Fellowship (Economics), Chulalongkorn University and Nagayo, University, Japan
ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ Ph.D. Regional Sciences (Applied Economics),
University of Pennsylvania, U.S.A.

 
อาจารย์พิเศษ
รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์ M.A. (Economics) Southern Methodist University
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ Ph.D. (Economics), NIDA
ดร.สมศจี ศึกษมัต Ph.D. (Economics), Monash University, Australia
รศ.สมเกียรติ โอสถสภา   
อาจารย์สุทธิ สุนทรานุรักษ์  
อาจารย์อรุณวรรณ ยมจินดา   
ดร.เบญจวรรณ โชติช่วงนิรันดร์  
พ.อ.ดร.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี  
                                   
พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากสถาบันการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                          
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                 
 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกลไกการปรับตัวทางเศรษฐกิจย่อมได้เปรียบในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์”
 
จุดเด่นของหลักสูตร
                หลักสูตรเน้นเนื้อหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการปฏิบัติ โดยในการเรียนการสอนมีทั้งการนำเสนอ การสัมมนาและการอภิปรายปัญหาต่าง ๆในทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าแสดงออก จุดเด่นของการเรียนเศรษฐศาสตร์ คือช่วยให้ผู้ศึกษารู้จักเลือกใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดมีเหตุผลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการทางวิชาการแก่บุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87  ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1038
 www.rsu.ac.th/econ
 
               
การรับสมัคร
                ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
                อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
                โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
                www.rsu.ac.th
                e-mail: info@rsu.ac.th
                www.facebook.com/rangsituniversity
 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป
                ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552
                เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
                และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการทำงานวิจัย
                ติดต่อได้ที่ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1038
 
สามารถเรียนจบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จบได้ภายใน 5 ปี


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA