การท่องเที่ยวและการบริการ : College of Tourism and Hospitality
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  การท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวและการบริการ
College of Tourism and Hospitality


  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY

Tour Guiding
Events Management
Airline Business
Passenger Services
Air Cargo
Hotel and Restaurant
Culinary Arts and Technologies
Sports and Recreation
เว็บไซต์วิทยาลัย : www.rsu.ac.th/hospita
           
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
            เตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเดินทางทางอากาศเน้นทักษะตามมาตรฐานสากลขององค์กรการบินระหว่างประเทศสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในธุรกิจการบินและธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
           - การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
           - การจัดการท่าอากาศยาน
           - ระบบตั๋วโดยสารและการสำรองที่นั่ง
           - การจัดการธุรกิจสายการบิน
           - การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
    
       
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
                        เน้นทักษะภาษาในระดับสากลควบคู่วิชาชีพ
 
ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
           - งานมัคคุเทศก์
           - มีภาษาให้เลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
           - การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
           - การกีฬาและนันทนาการเชิงพาณิชย์
           - การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)
           - การจัดนำเที่ยวในอารยธรรมตะวันออก
 
            * จบแล้วได้บัตรไกด์พร้อมประกอบวิชาชีพจริง
           
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
            สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
                        ทฤษฎีเข้ม ปฎิบัติข้น ภาษาเป็นเลิศ ทำงานได้ในระดับนานาชาติ
 
            ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
           - การจัดการที่พักตากอากาศและ SPA
           - มีภาษาในเลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
           - ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ
           - งานบาร์และเครื่องดื่ม
 
หลักสูตรเทคโนโลยี
            สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสูตรทวิภาษา)
                        จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการศิลปะและการประกอบอาหารในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารเฉพาะทาง ได้แก่
 
           - ศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันออก
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันตก
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลาม
           - ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ
 
หลักสูตรเทคโนโลยี
            สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
                        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์รวมของอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาวิชาที่ตนเองสนใจในรายวิชาโท ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดการธุรกิจด้านการบิน และศิลปะการประกอบอาหาร   ตัวอย่างรายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน

           - Psychology for Hospitality and Cross cultural communication
           - Sustainable Hospitality Business Management
           - Catering and Banquet Management
           - Airline Business Management
           - Resort and Spa Management
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
            - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจที่ให้บริการนักท่องเที่ยวหลากหลายสาขาอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงมีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ได้มากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พักแรม
           - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
           - ธุรกิจนำเที่ยว
           - ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก
           - ธุรกิจการจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
           - ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
           - องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฎิบัติจริง
            - ชั้นปีที่ 1 ปูพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพ
            - ชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            - ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            - ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง
 
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร
            - ประมาณ 137-140 หน่วยกิต (ประมาณ 46 วิชา)
            - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ 200,000 บาท
            - มีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
ทันสมัย ครบวงจร ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งความพร้อมสู่อนาคต
         
การรับสมัคร
            สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
            โทร.0-2791-5500-5510  โทรสาร.0-2997-2394
            Call Center 1900-888-557
            www.rsu.ac.th
            e-mail : info@rangsit.rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4137-9
            โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 4136
             www.rsu.ac.th/hospita

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA