การแพทย์แผนตะวันออก : College of Oriental Medicine
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  การแพทย์แผนตะวันออกการแพทย์แผนตะวันออก
College of Oriental Medicine


 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

www.rsu.ac.th/orientalmed
            
วิสัยทัศน์
            “วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่รวมศูนย์ความรู้การแพทย์ การรักษา พยาบาลแบบ Holistic ของตะวันออก ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท และสมุนไพรทั้งหลายเข้าด้วยกัน ให้การศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนใหม่ ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพจากสมุนไพรให้เป็นวิทยาศาสตร์ มีคุณค่าเทียบเท่ากับตะวันตก และสร้างความก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นและเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป”  

ปรัชญาและปณิธาน
            “พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แพทย์แผนตะวันออก และการพัฒนายาจากสมุนไพรจากภูมิปัญญาสู่สากล โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจ รักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท สามารถประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ 

จุดเด่นของหลักสูตร
           นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางตามสาขา ฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตยาสมุนไพร ตามตำรับยาสมุนไพรไทย ยาสมุนไพรจีน และยาสมุนไพรอายุรเวทที่โรงงาน Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing Plant ของมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ด้านคลินิกที่ศูนย์การแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Centre) และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่ 1 แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 560,000 บาท
   • เวชกรรมไทย
   • เภสัชกรรมไทย
   • การผดุงครรภ์ไทย
   • การนวดไทย (การนวดรักษาโรคโดยการกดจุดตามแนวแล่นเส้นประธานสิบ)

แนวทางประกอบอาชีพ
   • แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนเอกชน /เปิดคลินิก หรือ สถานบริการด้านสุขภาพ โดยสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท ข. ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย
   • ธุรกิจด้านการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   • นักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการ อาจารย์

หลักสูตรที่ 2 การแพทย์แผนตะวันออก (วท.บ)
ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 142 หน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 560,000 บาท
           หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนานักศึกษาให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกทั้งสาม ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวทร่วมกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมและเป็นผลดีกับผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รองรับความต้องการของตลาดสุขภาพทางเลือกในโลกที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีแขนงสาขาวิชาการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้การผลิตยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์

แนวทางประกอบอาชีพ
   • แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเอกชน /เปิดคลินิก หรือ สถานบริการด้านสุขภาพ โดยสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท ก. ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย
   • ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงาม
   • ธุรกิจด้านการผลิตยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา/อโรมา
   • นักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการ อาจารย์

หลักสูตรที่ 3 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ)
ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 181 หน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 1,100,000-1,200,000 บาท
           หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดหลักการและแนวปรัชญาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถจับชีพจรตรวจวินิจฉัยถึงสภาพของร่างกาย จัดยาสมุนไพรจีนที่มีส่วนประกอบต่างๆ ตรงตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะราย ให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาสุขภาพ โภชนาการ และการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการบำบัดโรคด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้ว การนวดจีน และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีการเรียนการสอนทั้งที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและด้านคลินิคที่ มหาวิทยาลัย นานจิง Nanjing University สาธารณะประชาชนจีน และยังกำหนดให้นักศึกษาของหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เดินทางไปศึกษา่ภาษาจีนที่ Guangxi Medical University สาธารณะประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน เพราะเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนของสาขาการแพทย์แผนจีนต้องเป็นภาษาจีนทั้งหมดโดยไม่ผ่านล่ามแปล อีกทั้งนักศึกษาจะต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเมื่อเข้าพบหรือติดต่อกับคณาจารย์แพทย์จีนที่เป็นชาวจีนอีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงกำหนดให้นักศึกษาจะต้องสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) อย่างน้อย ระดับ 4 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย และต้องสอบให้ได้ระดับ 5 ก่อนเดินทางไปศึกษาที่สาธารณะประชาชนจีนอีกครั้งในชั้นปีที่ 5 และฝึกงานครึ่งปีแรกในชั้นปีที่ 6 ที่ มหาวิทยาลัยนานจิง, Nanjing University

แนวทางประกอบอาชีพ
   • แพทย์แผนจีน โดยสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีนได้ทั้งในประเทศไทยและที่ประเทศจีน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
   • สำเร็จการศึกษจากระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์
   • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แผนตะวันออก และเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.75 สำหรับสายศิลป์
   • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และ เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 สำหรับสายศิลป์

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S) (English Programme)
according to Central Council of India Medicine (CCIM), New Delhi (duration: 4 and a half year course at Rangsit University and one year internship at Government Ayurvedic College, Guwahati, Assam State, India), starts in 2015 Academic Year.
           The B.A.M.S Course aims to provide education and training to produce graduates who will be competent, safe and caring in using Ayurvedic Medicine. Students will develop the competence and experience to effectively manage patients using a wide range of Ayurvedic treatments and herbs, notably Ayurvedic therapeutic massage, nutritional therapy, stress management, Ayurvedic diagnosis and herbal prescriptions. During the clinical practice period, the students will have an opportunity to observe the treatment of patients in outpatient clinics and inpatient wards in hospitals.

Qualified candidates
   • High school graduates in Science, with minimum GPA of 2.00

Future Careers
   • Independent Ayurvedic practitioner or with other complimentary medicine practitioners
   • Ayurvedic therapist/Assistant
   • Marma Point therapist
   • Ayurvedic Nutritionist
   • Stress and Lifestyle counselor in a small business
   • Graduates may join commercial, retail, manufacturing, research, teaching and horticultural concerns related to herbal medicine.

ชื่อทุน รายละเอียดได้รับยกเว้น เกรดเฉลี่ย
ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนความสามารถพิเศษ ติดต่อสำนักงานรับนักศึกษา
ทุน “ม.รังสิต สานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้” ติดต่อวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก


หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่ 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก)
ระยะเวลา 2 ปี (วันเสาร์และวันอาทิตย์) จำนวน 36 หน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 250,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
   • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยาพนธ์) 36 หน่วยกิต
   • แผน ก แบบ ก 2 (รายวิชาและวิทยาพนธ์) ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 แขนงวิชา (เลือกแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านั้น)
   • แขนงวิชา 1 ด้านการพัฒนาการรักษาโรค
   • แขนงวิชา 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   • แขนงวิชา 3 ด้านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล
   • แขนงวิชา 4 ด้านการประเมินคุณภาพ
   • แขนงวิชา 5 ด้านการควบคุมการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   • แขนงวิชา 6 ด้านสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
   • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

MSc. in Applied Ayurvedic Medicine (English Programme)
2 years (Full time) 36 credits Fee 300,000 baht (for the whole course), starts in 2015 Academic Year
           Graduates will be competent to practise Ayurvedic therapy and Panchakarma, to advise patients about Ayurvedic diet and nutrition, to counsel them about lifestyle and stress issues, and to prescribe Ayurvedic medicines based upon an accurate diagnosis.

Qualified candidates
   • Bachelor Degree in Thai Traditional Medicine, Oriental Medicine, Science or related fields with Thai Traditional Medicine License.
   • Doctor of Medicine (M.D.)

อนาคตของคุณ สามารถเริ่มต้น ที่นี่
ศูนย์การแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Centre)
   บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท
   สถานที่ : Oriental Medicine Centre อาคาร 12 ชั้น 1
   โทรศัพท์ : 0 2 997 2222 ต่อ 4406, 4407, มือถือ 089 770 5862
   เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00น – 17.30น

โรงงานผลิตยาสมุนไพร ต้นแบบ
ซันเฮิร์บ ไทย ไชนิส แมนูเฟคเจอริ่ง
(Sun Herb Thai Chinese Manufacturing)

https://www.facebook.com/SanHerbThaiChiNeseManufacturing

การรับสมัคร

   วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
   หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
   อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
   โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 5169, 5161
   โทรสาร : 02 997 2222 ต่อ 5160
   มือถือ : 089 770 5862
   เว็บไซต์: http://www.rsu.ac.th/orientalmed/
   www.facebook.com/orientalmedrsu
   E-mail : ormrsu@hotmail.com

สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
   อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) โทรศัพท์ 02 997 2200 ต่อ 5500 – 5510
   เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00น – 16.30 น.

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA