ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
College of Medicine


  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF MEDICINE

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
DOCTOR OF MEDICAL M.D.
www.rsu.ac.th/medicine
           
วิสัยทัศน์
            เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมีคุณภาพในระดับนานาชาติ
 
วัฒนธรรมองค์กร
            M         (Morality)           มีคุณธรรม
            D          (Dignity)            มีความภาคภูมิใจ
            R          (Responsibility)  มีความรับผิดชอบ
            S          (Seniority)         มีการนับถืออาวุโส
            U          (Unity)               มีความสามัคคี
 
ค่านิยม
            คุณธรรมนำความรู้
 
พันธกิจ
            ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ตามมาตรฐานแพทยสภา มีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
การเรียนการสอน
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนแพทย์ภาคเอกชน แห่งแรกในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บัณฑิตแพทย์   มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย
 
     • มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งกำหนดโดยแพทยสภา
     • ประยุกต์แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข  แบบองค์รวม (Holistic Approch) ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม
     • มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินตนเอง การวิจัย การศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักบริหาร รวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์
     • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมาย การติดต่อระหว่าง บุคคลการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้
     • ประยุกต์แนวทางในการส่งเสริมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาสุขภาพรวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็นและเศรษฐานะของผู้ป่วยและสังคม
     • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถ ความภาคภูมิใจในคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ และ สถาบันฝึกอบรม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 
      ก. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
      ข. (1) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ        
(2) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบ ความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
      ค.มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต
 
หลักฐานการสมัคร
      1. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัย
      2.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
      3.  สำเนาหลักฐานการสมัคร 1 ชุด
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
      ขั้นตอนที่ 1. ผ่านการคัดเลือกตามระบบรับตรงของ กสพท., สกอ. หรือ ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต
      ขั้นตอนที่ 2. ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์และแบบทดสอบทางจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการสอบ     สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
      ขั้นตอนที่ 3. ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
      ขั้นตอนที่ 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 
อาจารย์ประจำ จำนวน 271 คน
      -  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 8  คน
      -  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 263  คน
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
            ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์  เตชธุวานันท์             คณบดี
            ศ.คลินิก นพ.ประธาน  จินายน                  รองคณบดีฝ่ายคลินิก
            ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ   ศุภจัตุรัส        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
            ศ.คลินิก นพ.สุนทร  ฮ้อเผ่าพันธุ์                รองคณบดีฝ่ายบริหาร
            รศ.พญ.ทัศนีย์  เล็บนาค                           รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
            ศ.คลินิก พญ.ยุพิน  ไทยพิสุทธิกุล              รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
            อาจารย์วันเพ็ญ  อิ่มเอิบสิน                       อาจารย์
            อาจารย์ประภาศรี  แพทย์ศิริ                     อาจารย์

 
สำนักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เลขที่ 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
(ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-7000 ต่อ 2709,0-2354-4725
โทรสาร 0-2354-4726
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
www.rsu.ac.th/medicine

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA