ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
College of Agricultural Innovation Food and Biotechnology 

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

COLLEGE OF AGRICULTURAL INNOVATION BIOTECHNOLOGY AND FOOD
เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B.TECH. (AGRICULTURAL INNOVATION)
B.SC. (BIOTECHNOLOGY)
B.SC. (FOOD TECHNOLOGY)
M.SC. (BIOTECHNOLOGY)

http://www.rsu.ac.th/cab
           

คณะนวัตกรรมเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL INNOVATION

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตร

นวัตกรรมเกษตร คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด

ความสำคัญ
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่สำคัญของโลก แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่สูงขึ้น ชุมชนเมืองที่ขยายตัว พื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ และความพยายามในการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆ กลับทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ จากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น นอกจากนี้ผลิตผลเกษตรจำนวนมากยังคงสูญเสียไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอ นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

หลักสูตร
ระบบการศึกษา   ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)
ระยะเวลาการศึกษา   4   ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม   129   หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ประมาณ   362,050   บาท

สาระสำคัญในหลักสูตร

 • หลักผลิตพืชและหลักผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
 • เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เช่น โรงเรือนและสถานเพาะชำ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร การจัดการสุขภาพพืช ภูมิสารสนเทศการเกษตร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 • ระบบและการจัดการฟาร์ม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจบริการด้านการเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต เช่น นวัตกรรมการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน (soilless culture) เกษตรกรรมในเมือง (urban agriculture) เกษตรกรรมยั่งยืน (sustainable agriculture)
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการเกษตรแบบแม่นยำสูง (precision agriculture) หรือการปลูกพืชในฟาร์มอัจฉริยะ (smart farming)
 • สามารถเลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก (15 หน่วยกิต) ได้ 3 กลุ่ม คือ
 1. เทคโนโลยีการผลิตพืช (crop production technology)

สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต เช่น พืชพลังงานทดแทน พืชสมุนไพร พืชอินทรีย์ พืชสวนประดับ

 1. การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm management)

สร้างทักษะการวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลการเกษตรจากระยะใกล้ (ในฟาร์ม) และระยะไกล (ด้วยอากาศยานและดาวเทียม) สถานีตรวจอากาศ ระบบ GPS และ GIS เพื่อสร้างข้อมูลฟาร์ม ระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูลการเกษตรแบบไร้สายภายในฟาร์ม ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายต้นพืชและดินเพื่อแปลงเป็นข้อมูลการเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แทบเล็ต สมาร์ทโฟน) และซอฟแวร์ เพื่อตัดสินใจและควบคุมการปลูกพืช เครื่องจักรกลเกษตรที่มีความแม่นยำสูง

 1. การจัดการผลิตผลเกษตร (agricultural produce management)

สร้างความเป็นนักธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะ เช่น การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร ระบบสารสนเทศในธุรกิจเกษตร การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูงและการบรรจุหีบห่อผลิตผลเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการจัดหาและขนส่งผลิตผล กฎหมายและมาตรฐานผลิตผลสดเพื่อการค้าและส่งออก


จุดเด่น

 • เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศที่เน้นด้านนวัตกรรมเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ
 • มีแปลงปลูกและโรงเรือนที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล ระบบสารสนเทศและประมวลผล ที่ทันสมัยครบวงจร ที่จำลองมาจากฟาร์มอัจฉริยะจริง เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำสูง
 • มีเรือนกระจก (greenhouse) เรือนเพาะชำ (nursery) โรงเรือนปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และอาคารปลูกพืชในแนวตั้ง (vertical farming) เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรกรรมในอนาคต
 • เป็นศูนย์กลางบูรณาการนวัตกรรมด้านการเกษตรแห่งแรกของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่คิดค้น พัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำมาใช้งานในสภาพฟาร์มจริง เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ และลาดกระบัง
 • เป็นต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะให้เกษตรกรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน


แนวทางการประกอบอาชีพ

 • เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
 • ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแลการปลูกพืชและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ 
 • นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
 • นักวิชาการด้านการจัดการผลิตผลเกษตร ในบริษัทธุรกิจเกษตร ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแล การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้าส่งออก ผลิตผลเกษตร
 • ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจการบริการทางการเกษตร
 • เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
 • นักวิชาการในหน่วยราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
 • นักวิจัยในหน่วยวิจัย เช่น วว. NECTEC ฯลฯ


การเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน
นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

www.rsu.ac.th/cab/agri

 

 

 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศาสตร์ในเชิงชีววิทยาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ เพื่อนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งดีเอ็นเอ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของพืชหรือสัตว์ ตลอดจนผลิตผลของสิ่งมีชีวิต มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะด้านทั้งต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกตามที่มนุษย์ต้องการ


ความสำคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย อุตสาหกรรมเกษตรทั้งอาหารและที่ไม่ใช่อาหารซึ่งใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลกได้ เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ชีววิทยาดั้งเดิมเข้ากับความรู้ด้านอื่นทั้งฟิสิกส์และเคมี วิศวกรรมและเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์ จนได้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยขึ้นจำนวนมากและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านการเกษตร อาหาร วัสดุพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ให้เข้ากันกับแนวโน้มของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคราชการ จึงเป็นแหล่งกำเนิดและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะป้อนให้กับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นทางของผลิตผลเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปลายทางของผลิตผลเกษตร เพื่อนำไปใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งระบบในที่สุด


หลักสูตร
ระบบการศึกษา   ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)
ระยะเวลาการศึกษา   4   ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม   134   หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ประมาณ   387,750   บาท


สาระสำคัญในหลักสูตร

 • จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซม์
 • พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม และสารสนเทศชีวภาพ
 • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีวภาพ
 • สามารถเลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก (18 หน่วยกิต) ได้ 3 กลุ่ม คือ
 1. เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืชและการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต คุณภาพ ของการเพาะปลูกพืช ในขณะที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เทคโนโลยีสารชีวภาพทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การตัดแต่งพันธุกรรมพืช (GMO) และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 1. เทคโนโลยีชีวภาพรักษ์โลก(Green Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาและนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อให้อุตสาหกรรม พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาด้านมาตรฐานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบำบัดของเสียทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของเสียด้วยวิธีชีวภาพ การบำบัดมลพิษทางชีวภาพ พลังงานชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ

 1. เทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพ (Healthcare Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง โดยเน้นการศึกษาด้านสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ การบำบัดโรคด้วยอาหาร บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับอาหาร และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สุขลักษณะของอาหารและกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย แม่นยำ และรวดเร็ว รวมทั้งสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   


จุดเด่น

 • เน้นฝึกปฏิบัติการและดูงานภาคสนามในสถานที่จริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
 • มีห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการจัดการของเสีย รวมทั้งมีโรงงานต้นแบบที่จำลองจากโรงงานอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหมัก เพื่อลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมให้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองด้วยวิธีการสอนแบบ Problem base และ Research base
 • เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น Harbin Institute of Technology (HIT) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านพันธุวิศวกรรม National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร


แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทุกแห่ง ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา เช่น
  • อาหารหมัก เช่น โยเกิร์ต ชีส กิมจิ ผักดอง ผลไม้ดอง วุ้นมะพร้าว
  • เครื่องดื่มหมัก เช่น นมเปรี้ยว น้ำส้มสายชูหมัก ไวน์ เบียร์ สาโท ฯลฯ
  • เครื่องปรุงรสหมัก เช่น ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ น้ำปลา ผงชูรส ฯลฯ
  • ส่วนผสมที่ใช้ผลิตอาหาร เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ เอนไซม์ กรดอินทรีย์ ฯลฯ
  • สารสกัด/สารออกฤทธิ์ชีวภาพ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ไฟโตสเตอรอล พรีไบโอติก เบต้าแคโรทีน สารสกัดจากพืช ฯลฯ
  • พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ น้ำมันสาหร่าย ฯลฯ
  • วัสดุชีวภาพ เช่น กระดาษ พลาสติกย่อยสลายได้ ไบโอพลาสติก
  • ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ ในธุรกิจเกษตร เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ดูแลการตรวจวิเคราะห์ บำบัด กำจัด และจัดการของเสีย/น้ำเสีย
 • เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น
  • การบำบัดของเสีย บำบัดมลพิษ ใช้ประโยชน์จากของเสีย ด้วยวิธีชีวภาพ
  • การตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้เทคนิคทางดีเอ็นเอ เอนไซม์ หรือแอนติบอดี้
  • การผลิต/ขายอุปกรณ์หรือชุดตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
 • นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ ในหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


การเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน
นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

www.rsu.ac.th/cab/biot

 

  คณะเทคโนโลยีอาหาร
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิต) มาเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหาร เช่น โครงสร้างภายใน สารที่มีคุณค่า การเน่าเสีย และเพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหารไม่ใช่คหกรรมศาสตร์ นักเทคโนโลยีอาหารไม่ใช่พ่อครัวแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์


ความสำคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของประเทศจึงอาศัยผลิตผลเกษตรเป็นรากฐานสำคัญ อุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวัตถุดิบในสัดส่วนสูงมาก คือ อุตสาหกรรมอาหาร ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารจึงก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรและเพิ่มศักยภาพการค้ากับต่างประเทศด้วยการส่งออกสินค้าอาหาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทำรายได้ให้กับประเทศได้ปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตปีละกว่า 10% มีโรงงานผลิตอาหารมากกว่า 50,000 แห่ง โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 แห่ง รวมทั้งประเทศไทยยังมีนโยบายของสำคัญ ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก ตามแนวคิดครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) ดังนั้นธุรกิจไม่ว่าใหญ่เล็กจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันความต้องการผู้ซื้อ และมาตรฐานการค้าที่เข้มงวดขึ้นอยู่ตลอด องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นปลายทางสำคัญของผลิตผลเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะย้อนกลับไปสู่ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นของเกษตรกรไทยในที่สุด


หลักสูตร
ระบบการศึกษา   ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)
ระยะเวลาการศึกษา   4   ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม   134   หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ประมาณ   393,750   บาท


สาระสำคัญในหลักสูตร

 • องค์ประกอบเคมีและปฏิกิริยาเคมีในอาหาร
 • จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 • อาหารและโภชนาการ
 • การตรวจวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี โภชนาการ และจุลินทรีย์
 • การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • เทคโนโลยีการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร และการบรรจุอาหาร ในระดับอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • สามารถเลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก (15 หน่วยกิต) ได้ 2 กลุ่ม คือ
 1. กระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing)

สร้างนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการสร้าง ดำเนินการ และบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงานผลิตอาหาร การจัดการโรงงานผลิตอาหาร การจัดการซัพพลาย เชน และโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเฉพาะด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ฯลฯ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (food product development)

สร้างความเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นเทรนด์ของปัจจุบันและอนาคต โดยมีทักษะที่สำคัญ ได้แก่ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหาร การออกแบบและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ


จุดเด่น

 • มีโรงงานต้นแบบ ที่ย่อส่วนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายๆ ประเภทมาไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการออกแบบอย่างถูกหลักสุขลักษณะและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ต่างจากโรงงานผลิตอาหารจริง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เพื่อลงมือปฏิบัติในสภาพเหมือนจริง สร้างทักษะและความคุ้นเคย ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในการฝึกบัณฑิตที่จบให้ทำงานได้ และยังใช้ประกอบอาชีพอิสระหรือเปิดกิจการของตัวเองได้
 • ได้ฝึกงานหรือเข้าโครงการสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากภาคเอกชน
 • เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น Toyo College of Food Technology ประเทศญี่ปุ่น National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน
 • เปิดโอกาสให้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติและการรู้จักคิดแก้ปัญหา
 • เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับเทคโนโลยีอาหาร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยแนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
  • การแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น
  • การผลิต/ขายส่วนประกอบหรือส่วนผสมในอาหาร
  • การผลิต/ขายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
  • การตรวจวิเคราะห์อาหาร
  • การตรวจรับรองระบบคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร
  • การผลิต/ขายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร
  • การจัดเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร
  • การนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
  • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น
 • อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ
 • นักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพ
 • ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร


การเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน
นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

www.rsu.ac.th/cab/food

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA