ศิลปะและการออกแบบ : Art and Design
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศิลปะและการออกแบบศิลปะและการออกแบบ
Art and Design


    คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Art & Design

Bachelor of Fine Arts
www.rsu.ac.th/artanddesign
           
วิสัยทัศน์
            คณะศิลปะและการออกแบบมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ในด้านการออกแบบ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 
อัตลักษณ์
            การสร้างวัฒนธรรม Crafting Culture
 
พันธกิจ
           คณะศิลปะและการออกแบบ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมเข้าใจบทบาทของนักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึก
ของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น กระบวนการออกแบบและการวิจัยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ของการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

หลักสูตร 4 ปี 136-142 หน่วยกิต

สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย

     มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะในงานภาพถ่าย เพื่อสร้างผลงานในลักษณะของศิลปภาพถ่าย โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีและเทคโนโลยีขั้นสูงหลักสูตรที่เปิดสอน Fine Art Photography-Commercial Photography

 สาขาวิชาออกแบบภายใน
     เรียนรู้และทำความเข้าใจ หลักและกระบวนการออกแบบ (Design Process) สามารถแก้ไขปัญหาการออกแบบภายในให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์และภาวะแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่มให้เลือกตามความถนัดคือ กลุ่มออกแบบภายใน และกลุ่มบริหารการออกแบบภายใน

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
     เรียนรู้ทักษะด้านการออกแบบ ด้านการคิด วิเคราะห์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับหลักการออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแก้ไขปัญหาใช้กระบวนการคิดในการออกแบบ กราฟิก สื่อโฆษณา และสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
     มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามความสนใจเฉพาะบุคคล เน้นความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ เรียนรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มีการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลายและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
     
มุ่งมั่นสร้างนักออกแบบที่เป็นผู้นำทางความคิดและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งแฟชั่นระดับสูง (Haute Couture)และแฟชั่นสำเร็จรูป(Ready to Wear) และการออกแบบแฟชั่นสาขาอื่น โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางด้านความรู้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและการ แสดงออก รวมทั้งศักยภาพด้านการออกแบบ การวิจัยพื้นฐานการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการพัฒนา โดยให้อิสระทางความคิด
 
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th
e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
www.rsu.ac.th/artanddesign

คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน87  ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-997-2200-30 ต่อ 3631, 3639
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3567
www.rsu.ac.th/artanddesign
Facebook ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA