ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
College Of Tourism and Hospitality
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY

Tour Guiding
Events Airlines
Air Cargo
Hotel
Restaurant
Culinary Arts & Technologies
Sport & Recreation  

www.rsu.ac.th/hospita
           
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
            สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
            เตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเดินทางทางอากาศเน้นทักษะตามมาตรฐานสากลขององค์กรการบินระหว่างประเทศสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในธุรกิจการบินและธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
•           การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
•           การจัดการท่าอากาศยาน
•           ระบบตั๋วโดยสารและการสำรองที่นั่ง
•           การจัดการธุรกิจสายการบิน
•           การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
    
       
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
                        เน้นทักษะภาษาในระดับสากลควบคู่วิชาชีพ
 
ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
•           งานมัคคุเทศน์
•           มีภาษาให้เลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
•           การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
•           การกีฬาและนันทนาการเชิงพาณิชย์
•           การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ตะวันตก
•           การจัดนำเที่ยวในอารยธรรมตะวันออก
 
            * จบแล้วได้บัตรไกด์พร้อมประกอบวิชาชีพจริง
           
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
            สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
                        ทฤษฎีเข้ม ปฎิบัติข้น ภาษาเป็นเลิศ ทำงานได้ในระดับนานาชาติ
 
            ตัวอย่าง รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
•           การจัดการที่พักตากอากาศและ SPA
•           มีภาษาในเลือกเรียนทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
•           ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ
•           งานบาร์และเครื่องดื่ม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจที่ให้บริการนักท่องเที่ยวหลากหลายสาขาอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงมีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ได้มากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
•           ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
•           ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พักแรม
•           ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
•           ธุรกิจนำเที่ยว
•           ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก
•           ธุรกิจการจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
•           ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
•           องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 
การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฎิบัติจริง
            ชั้นปีที่ 1 ปูพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพ
            ชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งนอกสถานที่
            ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง
 
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร
            ประมาณ 137-140 หน่วยกิต (ประมาณ 46 วิชา)
            ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ 200,000 บาท
            มีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
            สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
วริสร  รักษ์พันธ์
บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำเร็จการศึกษาปี 2538
ขณะเรียน :        ทำปริญญานิพนธ์โครงการรีสอร์ท และยื่นเสนอต่อธนาคารจนได้รับการอนุมัติ
ปัจจุบัน   :          เจ้าของ ชุมพร คาบาน่ารีสอร์ทและศูนย์กีฬาดำน้ำ
 
ทันสมัย ครบวงจร ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งความพร้อมสู่อนาคต
         
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 
การรับสมัคร
            สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
            โทร.0-2791-5500-5510  โทรสาร.0-2997-2394
            Call Center 1900-888-557
            www.rsu.ac.th
            e-mail : info@rangsit.rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2222 ต่อ 2900
            โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 2909
             www.rsu.ac.th/hospita

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 91 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 35 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 136 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA