ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
นวัตกรรมการสอบแบบออนไลน์
___
Date : 26-05-17
Media Title : ช่อง 3 Digital
Page No:
เสนอข่าว ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดตัวนวัตกรรมการสอบแบบออนไลน์ (Comprehensive Online Test) โดยเมื่อสอบเสร็จผู้สอบจะรู้ผลทันที สามารถช่วยลดปริมาณของอาจารย์ในการคุมสอบ ลดการใช้กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการประหยัดพลังงาน https://youtu.be/53W1tK8cLko

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง วิเคราะห์ข่าวในประเด็น เมื่ออาเซียนตกเป็นเป้าหมายต่อไปของกลุ่มรัฐอิสลาม
___
Date : 26-05-17
Media Title : Thai PBS
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์ข่าวในประเด็น เมื่ออาเซียนตกเป็นเป้าหมายต่อไปของกลุ่มรัฐอิสลาม อาเซียนควรจะป้องกันตัวอย่างไร https://www.facebook.com/ThaiPBSWorldNews/videos/1844617355865188/

..................................................................................................................................


รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ
___
Date : 26-05-17
Media Title : ไทยโพสต์
Page No: 10
เสนอข่าว รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง วิเคราะห์ข่าวในประเด็น อาเซียน เป้าหมายต่อไปของ IS
___
Date : 26-05-17
Media Title : Thai PBS
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์ข่าวในประเด็น อาเซียน เป้าหมายต่อไปของ IS https://www.facebook.com/teeneethaipbs/videos/1491704607547904/

..................................................................................................................................


นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ Red Bull Doodle Art Thailand 2017
___
Date : 26-05-17
Media Title : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
Page No: 19
เสนอข่าว นางสาวนลินทิพ เรืองวงศ์โรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ Red Bull Doodle Art Thailand 2017 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับตัวแทนผู้ชนะจาก 40 ประเทศ เพื่อหาแชมป์โลกต่อไป

..................................................................................................................................


กิจกรรม CSR “U. มี Ideas”
___
Date : 26-05-17
Media Title : บางกอกทูเดย์
Page No: 24
เสนอข่าว นายนรา วรหิรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม CSR “U. มี Ideas” ซึ่งจัดโดย อสมท

..................................................................................................................................


นวัตกรรมการสอบแบบออนไลน์
___
Date : 26-05-17
Media Title : นิตยสาร U Junction
Page No: 12
เสนอข่าว ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดตัวนวัตกรรมการสอบแบบออนไลน์ (Comprehensive Online Test) โดยเมื่อสอบเสร็จผู้สอบจะรู้ผลทันที สามารถช่วยลดปริมาณของอาจารย์ในการคุมสอบ ลดการใช้กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการประหยัดพลังงาน

..................................................................................................................................


สมุนไพรต้านโรค เทรนด์ติดลมบน
___
Date : 26-05-17
Media Title : กรุงเทพธุรกิจ
Page No: 27
เสนอข่าว รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมุนไพรกับการส่งเสริมสุขภาพรับไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันแทนรักษา

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA