ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน : NEWSLETTER
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
___
Date : 16-01-18
Media Title : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
Page No: 10
เสนอข่าว ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโนยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในบุคคลด้านเศรษฐศาสตร์ผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

..................................................................................................................................


ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
___
Date : 16-01-18
Media Title : ไทยโพสต์
Page No: 1,12
เสนอข่าว ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโนยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในบุคคลด้านเศรษฐศาสตร์ผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

..................................................................................................................................


“เด็กถาปัตย์ โลกส่วนตัวสูง” จริงหรือ?
___
Date : 16-01-18
Media Title : www.eduzones.com
Page No:
เสนอบความเรื่อง “เด็กถาปัตย์ โลกส่วนตัวสูง” จริงหรือ? โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://blog.eduzones.com/magazine/192330

..................................................................................................................................


ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
___
Date : 16-01-18
Media Title : มติชน
Page No: 10
เสนอข่าว ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโนยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในบุคคลด้านเศรษฐศาสตร์ผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA