ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
โทรศัพท์ : 0-2354-4725, 0-2644-7000 ext. 2709
โทรสาร : 0-2354-4726
อีเมล์ : suravit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/medicineวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 etx. 4317-8
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 4321
อีเมล์ : suchada@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/dentalวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
เลขานุการ : นายอภินัทธ์ สุนทรรัตนารักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1465
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1403
อีเมล์ : thanapat.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : rangsitpharmacy.comพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม
เลขานุการ : คุณวาสนา บุญมี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1489
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1493
อีเมล์ : ampaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/nurseวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
เลขานุการ : คุณจีรนันท์ ทองแป้น
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1412-4
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1417
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/scienceกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
เลขานุการ : คุณสมชนก หงษ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1453, 1483
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1512
อีเมล์ : worachat@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/ptrsuเทคนิคการแพทย์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
เลขานุการ : คุณเครือวัลย์ คุ้มครอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1437,1451,1480
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1451
อีเมล์ : yaowaluk@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/medtechวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext 5161-4
โทรสาร : 0-2997-2200 ext 5160
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/orientalmedทัศนมาตรศาสตร์
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
เลขานุการ : คุณเมธี จรัสอรุณฉาย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4470
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4471
อีเมล์ : jenchitr@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/optometryรังสีเทคนิค
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
รศ.มานัส มงคลสุข
เลขานุการ : พรรณสุภา กาญจน์สมรส
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ext 1704
อีเมล์ : manus.m@rsu.ac.thวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
รศ.นันทชัย ทองแป้น
เลขานุการ : รัชนี เสาร์สุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1428
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1408
อีเมล์ : nuntachai.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/bmi


มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว
เลขานุการ : คุณหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4679
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4676
อีเมล์ : anusorn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : ca.rsu.ac.thศิลปศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
เลขานุการ : คุณกัลยาณี รองนาค
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1223
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1222
อีเมล์ : piyasuda@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/libartsนิติศาสตร์
คณบดีกิตติคุณคณะนิติศาสตร์
ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1271
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1264
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/lawนิติศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
เลขานุการ : คุณเชฏฐ คำวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1271
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1264
อีเมล์ : vicha.m@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/lawวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รศ. วิทยากร เชียงกูล
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ext. 1238
โทรสาร : 0-2533-9697
เว็บไซต์ : www.csirsu.comวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รศ. ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
เลขานุการ : คุณณัฐพร ไกรยวงค์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ext. 1238
โทรสาร : 0-2533-9697
อีเมล์ : sungsidh@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.csirsu.comวิทยาลัยครูสุริยเทพ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
เลขานุการ : คุณณัฐกานต์ เกาศล
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1275-6
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1277
อีเมล์ : anchalee.c@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/educationสถาบันภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์
เลขานุการ : คุณกนกวรรณ พรถนอมวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.4045
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext.4047
อีเมล์ : suchada.n@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/reliสถาบัน Gen.Ed.
คณบดีสถาบัน Gen.Ed
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.6623
อีเมล์ : rsugen.ed@rsu.ac.thวิทยาลัยรัฐกิจ
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
ศ(พิเศษ).ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
เลขานุการ : พัชร์พิชา เคียงธนสมบัติ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1216
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext.1266
อีเมล์ : anek.l@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/Default.aspxรัฐศาสตร์
รักษาการ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
เลขานุการ : คุณพัชร์พิชา เคียงธนสมบัต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1048
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 1031
อีเมล์ : somboon.su@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/Course-Political-Science.aspxสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
เลขานุการ : คุณพัชร์พิชา เคียงธนสมบัติ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1048
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 1031
อีเมล์ : somboon.su@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.iparsu.com/paสถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
นายสมปอง สงวนบรรพ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4087
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4091
อีเมล์ : sompong.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/idisสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
เลขานุการ : คุณอุษณีย์ ขันอ้าย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1283
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1283
อีเมล์ : thamavit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cja


ศิลปะ - การออกแบบ
วิทยาลัยดนตรี
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
เลขานุการ : คุณศุภพร สุขะตุงคะ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 6269,6262
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 6263
อีเมล์ : denny@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/musicสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
เลขานุการ : คุณอามาล ภักดีธรรม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 6612-6619
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 6615
อีเมล์ : narupol@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/architectวิทยาลัยการออกแบบ
คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
เลขานุการ : คุณชฏารัตน์ บุญถนอม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3631
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3567
อีเมล์ : pisprapai@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/artanddesignดิจิทัลอาร์ต
คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
นายอำนวยวุฒิ สาระศาลิน
เลขานุการ : คุณณปภัช สุขฤทธิ์เมธา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 5201-5
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 5200
อีเมล์ : aumnouvut@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/digital


วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
สถาบันการบิน
คณบดีสถาบันการบิน
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4104-7
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4108
อีเมล์ : katatip@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/pilotวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
เลขานุการ : คุณสุณี ลี้วิริยะไพฑูรย์
โทรศัพท์ : 02-997-2200-30 ext. 3221, 3223, 3229
โทรสาร : 02-997-2200-30 ext. 3230, 02-5339472
อีเมล์ : thammasak@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/engineerวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
เลขานุการ : คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4061, 4075
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4076
อีเมล์ : chetneti@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : it.rsu.ac.thวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext 3431
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext 3430
อีเมล์ : pongsak.a@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cabนวัตกรรมเกษตร
รักษาการคณบดี คณะนวัตกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
เลขานุการ : คุณสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3428, 3434
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3430
อีเมล์ : peerapong.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/agriเทคโนโลยีอาหาร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
เลขานุการ : คุณสุมาลี ทองดีเรียน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3429 , 3433
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3430
อีเมล์ : varaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/foodInstitute for Data Analytics
คณบดีบริหารกิตติคุณ Institute for Data Analytics
ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์

เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
เลขานุการ : ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1023
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1076
อีเมล์ : rujapa@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/businessวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
เลขานุการ : นายสิริวุฒิ รัศมีฉาย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4137-9
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4136
อีเมล์ : sasithara@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/hospitaบัญชี
คณบดีคณะบัญชี
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
เลขานุการ : คุณสมชาย พิมพ์แสง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1055
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1027
อีเมล์ : nimnuan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/accเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
เลขานุการ : คุณนุชนารถ อำนาจบุดดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1008,1038
โทรสาร : 0-2533-9695
อีเมล์ : anusorn.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/econ


หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร
เลขานุการ : คุณอุไรวรรณ จุลพันธ์


วิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว
เลขานุการ : ณัฐวดี ชำนิปั้น
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4017
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4016
อีเมล์ : kritsada@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsuip.comInternational Chinese College (中国国际学院)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
เลขานุการ : คุณสุดารัตน์ ไพรบึง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4118
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4118
อีเมล์ : kanjanita.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsuicc.comRangsit Cyber University
ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University
ผศ.ทศพร ทศแสนสิน
เลขานุการ : นางสาวณัฐฐิญา สุดชานัง


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA